Bättre arbetsmiljöutbildning

Vi utbildar skyddsombud genom en egen Bättre arbetsmiljöutbildning, BAM, med certifierade handledare. Vi strävar efter att ett skyddsombud så långt som möjligt ska vara ett verktyg för personalgruppens gemensamma krav. Det som skiljer uppdraget som skyddsombud från andra fackliga uppdrag är att skyddsombudet företräder alla anställda på arbetsplatsen och inte bara medlemmar i LS.

Illustrationer som skildrar stress och trakasserier på arbetet
Vanligt förekommande problem på svenska arbetsplatser.

Utbildningens innehåll

Utbildningen tar tre heldagar i anspråk och behandlar flera ämnen inom arbetsmiljörätten. Här är några väl valda rubriker ur utbildningen:

Skyddsombudets ställning

Vi kollar närmare på skyddsombudets roll på arbetsplatsen och introducerar systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som begrepp och metod. Vi läser Arbetsmiljölagens 6:e kapitel där skyddsombudets befogenheter och skyldigheter regleras rättsligt. Dessutom kollar vi närmare på hur du blir vald till skyddsombud.

Det rättsliga landskapet

Vi lär oss orientera bland arbetsrättens olika aktörer. Hur vi skiljer mellan civilrätt, offentligrätt och straffrätt. Vi lär känna hur de olika rättsliga områdena samverkar med olika aktörer inom ramen för arbetsmiljölagen (AML). Vi övar oss i att hitta rätt regel och lär känna AML närmare.

Arbetsmiljöns beskaffenhet

Frågan om en god arbetsmiljö är inte helt självklar. Det handlar både om värderingar och vår konkreta omgivning. Vi lär oss om arbetsmiljöansvar och hur samverkan med Arbetsmiljöverket fungerar. Vi kollar närmare på tillsyn och sanktioner.

SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete, är här illustrerat som ett hjul med fyra delar.
SAM kan illustreras som ett hjul med fyra delar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en metod för att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor. SAM är också en föreskrift från arbetsmiljöverket. Föreskrifterna reglerar skyldigheter och innehåll i olika delar av arbetsmiljörätten. Genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp får arbetsmiljöarbetet en tydlig struktur. Detta är det viktigaste momentet i hela utbildningen och ett “tänk” som vi jobbar på att öva in i vårt sätt att se på och förstå skyddsombudets roll.

Vi gör även praktiska fallstudier där vi får öva oss i att tillämpa SAM-hjulet med material från riktiga arbetsplatser.

Se AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Fördjupning i stress

Tyvärr är stress ett vanligt förekommande problem på många arbetsplatser. Vi fördjupar oss i frågan för att bättre förstå vad stress är, hur vi kan arbeta med problemet förebyggande och hur ansvaret ser ut när det kommer till stress.

Vill du gå SAC:s grundutbildning för skyddsombud?

Nästa BAM-utbildning kommer hållas i Stockholm,
den 29 november-1 december, onsdag-fredag.

Om du är skyddsombud har du rätt till betald ledighet för att delta på utbildningar. Din arbetsköpare betalar även utbildningskostnader.

Kontakta sekretariatet på info@sac.se om du vill anmäla dig eller har frågor. Sista datum för anmälan är den 31 oktober.

Skyddsombudsuppdraget styrs av 6:e kapitlet i Arbetsmiljölagen:

På ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud). Skyddsombud ska utses även på ett annat arbetsställe, om arbetsförhållandena kräver det. För skyddsombud bör ersättare utses. Skyddsombud utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna. För ett arbetsställe där sådan skyddskommitté som avses i 8 § inte har tillsatts får en lokal avdelning inom ett förbund eller en med sådan avdelning jämförlig sammanslutning av arbetstagare utse ett skyddsombud utanför kretsen av arbetstagarna på arbetsstället (regionalt skyddsombud). Rätten att utse ett regionalt skyddsombud gäller endast om avdelningen eller sammanslutningen har någon medlem på arbetsstället. Bestämmelser om hur skyddsombud på fartyg ska utses finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364). Lag (2009:870).

FAKTA: Arbetsmiljölagen, 6 kapitlet 2 §