En väg framåt

En väg framåt är ett projekt centralorganisationen påbörjade som syftar till att förverkliga de förslag som lämnades i 2018 års Mobiliseringsutredning och att pröva strategierna Strategiutredningen föreslår. I sin helhet handlar projektet om att bygga upp vår organisatoriska förmåga att stödja organisering på ett mer systematiskt sätt.

2021-2024 stärker SAC organisationens förmåga att organisera!

Om SAC systematiskt ska kunna verka för organisering behöver vi ha en förståelse för vad organisering innebär på ett organisatoriskt plan. Detta är ett annat perspektiv än det som är isolerat till en arbetsplats. När vi arbetar med en så avgörande fråga måste vi se till hela vår organisation. Vår uppfattning är att man tidigare har lagt för stor vikt vid att vi ska ha duktiga organisatörer inom organisationen. Detta perspektiv är inte nödvändigtvis oriktigt, men missledande.

Vi har uppfattningen att organisationens uppgift framför allt är pedagogisk och att de som arbetar inom organisationen ska arbeta pedagogiskt. Med detta vill vi göra en skarpare åtskillnad mellan organisatörer och organisationen för att bättre förstå vilka färdigheter och kunskaper dessa olika roller kräver. Vi har med det identifierat tre områden som är oumbärliga för ändamålsenlig organisering: Organisatör, organisation och utbildning.

Organiseringens tre grunder

Organisatör är en arbetare som verkar målmedvetet för att bygga den kollektiva förmågan att tillsammans med sina arbetskamrater förändra verkligheten.

Organisation ger kampen struktur och resursmässigt stöd samt säkrar att organisationens egna intressen tas tillvara på.

Utbildning syftar både på rent ändamålsenliga kunskapsutbildningar och på ett pedagogiskt arbetssätt för organisatören och organisationen.

Dessa tre områden ger arbetet en både teoretisk och praktisk form genom vilken vi som organisation ständigt kan pröva våra metoder och förändra dem efter utfall. Om vi inte arbetar med att stärka samtliga områden så kommer organiseringen även fortsättningsvis ha en ytterst spontan karaktär och undanskymd roll inom SAC.

Projektet är framför allt till för att stärka upp den andra dimensionen: Organisationen. Detta vill vi göra genom att bygga upp en struktur för organiseringsstöd i form av en utredande och stödjande instans inom centralorganisationen i likhet med hur rättshjälpen fungerar i dag. För detta måste vi utarbeta ett arbetssätt som utvecklar våra verktyg för att underlätta samarbete, systematiskt sammanställer de erfarenheter vi gör samt utvecklar våra metoder i takt med nya erfarenheter.

Organiseringsstöd

Det är vår mening att organisering sker på arbetsplatsen och organisationens roll ska vara pedagogisk och stödjande. För detta kommer vi behöva utveckla en ny sorts förtroendeuppdrag inom LS: Organiseringshandledare. Dessa handledare är en länk mellan arbetsplatserna och organisationen. I erfarenheterna från arbetet med Zalandoarbetares driftsektion såg vi att vi som organisation kan påverka kollektiviseringen av kampen när vi tillför tid och stöttar organisatörerna på arbetsplatsen. Vi såg även att det ställdes prov på många olika kompetenser: utbildning, juridisk rådgivning, strategi, formgivning etc. Därför är just en samarbetsstruktur mellan SAC och de lokala instanserna avgörande för att inte enskilda, drivna personer ska gå under av den börda organiseringen kan föra med sig.

Genom att SAC tillhandahåller handledning, utbildning, metodik, verktyg för organisering samt agitations- och profilmaterial så faller det inte på enskilda kamraters initiativ att lyfta arbetet från amatörmässighet till professionalism – det är något som angår hela vår förening som solidarisk kamporganisation att lyfta vår gemensamma nivå. Genom insamling och standardisering av erfarenhet kommer vi som organisation att bli bättre och vi kommer lära av varandras misstag för att slippa upprepa dem.

Organiseringshandledare

Handledarens primära uppgift är att stötta organisatörer i arbetet att kollektivisera kampen på arbetsplatsen. Denna uppgift är främst pedagogisk. Metodiskt och målmedvetet ska handledaren genom dialog främja arbetarnas kritiska reflektion och kollektiva handling. Genom att stå utanför arbetsplatsen men i kontakt med organisatörer på flera avdelningar får handledaren ett övergripande perspektiv på organiseringens utveckling som kan bli mycket viktig vid strategiska beslut. Vidare utgör handledaren en länk mellan organisatörer, syndikat/LS och SAC.

Vill ni i LS komma på fötterna med arbetsplatsorganisering och få fart på verksamheten? Ta kontakt med sekretariatet så tar vi de första stegen tillsammans!