Stadgar

Antagna med ändringar på SAC:s 33:e kongress 2022

Stadgarna definierar SAC:s ändamål och innehåller regler för kongressen, referendum, Centralkommittén, SAC:s ekonomiska förvaltning, med mera.

Centralorganisationens stadgar

§ 1 Sammanfattning och ändamål

Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) består av Lokala samorganisationer (LS).
Genom medlemskap i lokala samorganisationer tar arbetare strid för dagskraven med sikte på
att överta förvaltningen av samhället. Därför är SAC:s uppgift att utgöra en
kamporganisation, ständigt i aktion för att genomföra socialiseringen av produktionen. Målet
är kontroll av produktionsmedlen och, med det, löneslaveriets upphörande.

§ 2 Inträde och medlemskap

Mom 1. LS som erkänner och efterlever SAC:s stadgar och principförklaring kan ansöka om
inträde i SAC.
Frågan om inträde avgörs av SAC:s centralkommitté (CK). Inträdet räknas från den månad
CK beviljar inträde.

Mom 2. LS ska följa SAC:s administrativa rutiner. SAC:s administrativa rutiner ska vara
ändamålsenligt utformade för att uppfylla förpliktelser i enlighet med gällande lagar och god
bokföringssed.

Mom 3. LS ska vid begäran från SAC ge tillgång till LS räkenskaper.

Mom 4. LS ska ingå i ett distrikt.

Mom 5. Karantän kan användas mot LS som bryter mot sina administrativa förpliktelser i
enlighet med gällande lagar och god bokföringssed, eller inte efterlever SAC:s
principförklaring.
Karantän innebär att LS och dess medlemmar förlorar rätten att delta i beslut inom SAC och
distrikt, samt rätten till understöd och resurser från SAC och distrikt.

Mom 6. LS som inte uppfyller förpliktelserna i mom 2 kan uteslutas av CK.

Mom 7. LS som inte uppfyller kraven i mom 1 kan uteslutas genom referendum.
Referendum avgörs med 2/3 majoritet.

§ 3 LS avgifter

LS ska betala medlemsavgift till SAC.
Avgiften är 115 kr per månad och medlem i LS.
Avgiftens storlek bestäms av SAC:s kongress eller genom referendum inom SAC.

§ 4 Styrning

Mom 1. SAC:s kongress väljer minst sju ledamöter och upp till fyra suppleanter att utgöra
CK. CK är SAC:s högsta beslutande organ mellan kongresserna.
Minst hälften av CK:s ledamöter ska vara kvinnor. Vid ojämnt antal ledamöter går gränsen
vid så nära hälften som möjligt.
Suppleanterna har rätt att närvara på CK:s möten med yttrande- och förslagsrätt.

Mom 2. CK utser utskott efter behov för behandling av specifika områden.

Mom 3. CK:s ledamöter kan avsättas genom referendum. Referendum i denna fråga utlyses
antingen av CK eller om minst fem LS begär det.
Den ledamot i CK som misskött sin syssla, eller svikit de för rörelsen grundläggande
principerna, kan tillfälligt avstängas av CK till referendum kunnat hållas.

Mom 4. CK ska hålla möte minst en gång per kvartal. Samtliga datum för CK:s möten ska
vara tillgängliga för LS.
CK ska tillgängliggöra alla handlingar för LS.
LS har rätt att delta med observatör på CK:s möten. Observatör ska anmälas minst två veckor
innan mötet.

§ 5 Kongressen

Mom 1. Kongress hålls vart fjärde år och är SAC:s högsta beslutande organ.
CK kan tidigarelägga eller senarelägga kongressen högst ett år om det anses nödvändigt.

Mom 2. LS och CK har motionsrätt.

Mom 3.
LS motioner till kongressen ska vara SAC tillhanda senast fem månader före
kongressens öppnande.

LS och CK:s motioner ska skickas till LS senast fyra månader före kongressens öppnande. CK ska i behandlingen av motioner ge sakupplysningar och konsekvensbeskrivning samt avgöra vilka frågor som är av avgörande principiell och ekonomisk betydelse.

LS och CK kan sedan skicka ändringsförslag till motionerna. Ändringsförslagen ska vara SAC tillhanda senast två månader före kongressens öppnande.

CK ska sammanföra motioner, ändringsförslag och sakupplysningar i ett motionshäfte. I motionshäftet ska också ansökningar till förtroendeuppdrag och tillhörande meritförteckningar ingå. Motionshäftet skickas till LS senast en månad före kongressens öppnande.

Kongressen behandlar inte uppkomna förslag som kan jämställas med motioner.

Mom 4. Vid val till förtroendeuppdrag ska eftersträvas att sökande inte utses för mer än tvåkongressperioder i följd.För valbarhet till uppdrag inom SAC gäller minst två års obrutet medlemskap i LS samt attden LS medlemmen tillhör ej motsätter sig nomineringen.Kandidater till uppdrag måste ange eventuell tillhörighet och förtroendeuppdrag i parti ellerideell förening.Medlem får inte vara ledamot i CK och samtidigt inneha ett funktionärsuppdrag inom SAC.Revisor är ej valbar till CK.

Mom 5. Till kongressen har varje LS rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 100-talmedlemmar. Medlemstalet räknas från senast redovisade månad och meddelas i sambandmed att motionerna skickas till LS första gången.SAC:s revisorer, funktionärer, anställda, samt ledamöter i CK är inte valbara som kongress-ombud.

Mom 6. CK:s ledamöter, SAC:s revisorer samt funktionärer är skyldiga att närvara vidkongressen.

Mom 7. Ombud samt de som är skyldiga att delta enligt mom 6 har yttrande- och förslags-rätt. Endast ombud valda av LS har rösträtt.Mom 8. Kongressbeslut som bedömts enligt mom 3 som frågor av principiell eller avgörandeekonomisk betydelse kräver 2/3 majoritet av de angivna rösterna.

Mom 9. För att kongressen ska vara beslutsmässig ska ombud från minst hälften av alla LSvara närvarande.

Mom 10. Kongressen väljer en valberedning bestående av tre ledamöter med två suppleanter.Valberedningen är verksam fram till och med nästa kongress.Valberedningens uppgift är att till kongress och vid fyllnadsval nominera och presenterakandidater till förtroendeuppdrag inom SAC. Valberedningen ska både presentera de somsjälva söker till posterna och aktivt leta kandidater.

§ 6 Referendum

Mom 1. Mellan kongresserna kan CK skicka ut frågor på referendum.
CK ska formulera den fråga som går ut på referendum så att det blir tydligt för LS vad
alternativen i omröstningen innebär.
CK ska i behandlingen av en fråga ge sakupplysningar och konsekvensbeskrivning samt
avgöra om frågan är av principiell eller avgörande ekonomisk betydelse.
CK ska utlysa referendum i en fråga i följande fall:
– Om frågan rör fyllnadsval av förtroendevald som annars hade tillsats på kongress.
– Om frågan i vanliga fall skulle behandlats av kongressen.
– Om minst fem LS begär det.

Mom 2. Varje LS röst ges ett värde enligt 5 § mom 5. Medlemstalet räknas från senast
redovisade månad och meddelas i samband med att referendum skickas till LS.
LS ska ha minst två månader på sig att avlägga sin röst efter att referendum skickats ut.
Mom 3. Referendumbeslut i frågor av principiell eller avgörande ekonomisk betydelse kräver
2/3 majoritet av de inkomna rösterna.

§ 7 SAC:s funktionärer

Mom 1. Den som innehar ett funktionärsuppdrag får ersättning för förlorad arbetsinkomst
enligt den nivå som bestäms på SAC:s kongress.
Funktionärerna, förutom Arbetarens chefredaktör, är ansvariga för det expeditionella arbetet
samt för verkställandet av CK:s beslut.

Mom 2. Funktionärerna väljs av kongressen.
I samband med att kongressen sammankallas utlyses funktionärsuppdragen och deras om-
fattning.
Överlämning av funktionärsuppdragen till nyvalda funktionärer sker så snart som möjligt i
samråd med CK och en plan för överlämning ska upprättas. Nyvald kassör övertar uppdraget
när årets bokslut är färdigställt.

Mom 3. Om en funktionär vill avgå före kongressperiodens slut ska detta ske i samråd med
CK och en plan för överlämning ska upprättas. Överlämning av kassörspost ska ske efter att
årets bokslut är färdigt.

Mom 4. Funktionär som inte längre innehar organisationens förtroende kan avsättas genom
referendum. För att frågan ska gå ut på referendum krävs antingen att CK väcker den, eller att
fem LS begär det inom tre månader.
Den funktionär som misskött sin syssla, eller svikit de för rörelsen grundläggande princip-
erna, kan tillfälligt avstängas av CK till referendum kunnat hållas. Beslut om avstängning av
funktionär ska fattas med 2/3 majoritet på ett CK-möte där frågan är utlyst i förväg. Berörd
funktionär ska ges möjlighet att försvara sig.
Avsätts funktionär från sitt uppdrag upphör omedelbart dennes rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst.

§ 8 Revision

Mom 1. För granskning av CK:s verksamhet väljer kongressen två revisorer, samt två
revisorssuppleanter. I revisionen, som ska ske årligen, ska dessutom en av CK anlitad
auktoriserad revisor delta.

Mom 2. Vid val av revisorer tillämpas § 5 mom 4.

Mom 3. När frågan om ansvarsfrihet för CK:s ledamöter behandlas av kongressen ska de
förtroendevalda revisorerna närvara.

§ 9 Rättshjälp

Mom 1. Rättshjälpen omfattar juridiskt biträde i domstolsprocess. Om instanserna som söker
rättshjälp saknar ekonomiska möjligheter kan CK välja att ställa medel till förfogande även
för andra utgifter i samband med processen.
CK kan endast bevilja rättshjälp om organisationen bedöms uppnå fördelar som motsvarar
insatsen.

Mom 2. CK kan bevilja rättshjälp till facklig instans vid arbetsrättslig tvist.

Mom 3. CK kan bevilja rättshjälp till facklig instans för enskild medlem som drabbats av åtal
till följd av:
a) Agitation för SAC och dess principer.
b) Ansvarighet för publikation som utgetts av SAC.
c) Handlingar i samband med facklig konflikt.
d) Olyckshändelse under yrkesutövning där medlemmen blivit utpekad som helt eller
delvis ansvarig.
Rättshjälp kan vidare lämnas för erhållande av olycksfall- eller skadeersättning i samband
med olycksfall i arbetet.

§ 10 Stadgar för bolagen

Mom 1. Federativs Förlagshus AB (FFAB) förvaltar SAC:s fasta tillgångar.

Mom 2. Som ägarrepresentant utser CK styrelse och fastställer bolagsordning och
resultatmål. I styrelsen ingår minst en CK-ledamot.

Mom 3. CK ska regelbundet informera organisationen om bolagens verksamhet.

Mom 4. Vid misskötsel ska CK genom extra bolagsstämma tillsätta en ny styrelse.