SAC:s principförklaring

Antagen av SAC:s 33:e kongress 2022

1. Syndikalismen är en internationell fackföreningsrörelse. I Sverige är rörelsen
representerad genom framförallt Sveriges arbetares centralorganisation (SAC).

Denna principförklaring uttrycker SAC:s aktuella förhållningssätt och strävanden. Texten
kommer därför att behöva förändras i takt med att vår fackliga organisering och det
omgivande samhället utvecklas.

2. SAC anser att de fackliga organisationerna har en dubbel funktion. På kort sikt går
den fackliga kampen ut på att genomdriva omedelbara förbättringar av livsvillkoren: högre
löner, minskad stress, kortare arbetstid, stopp för sexuella trakasserier, bättre balans mellan jobb och fritid/familj etc.

På lång sikt är de fackliga organisationerna redskap för att demokratisera arbetsplatserna
och därigenom bygga jämlika samhällen. Produktionen av varor och tjänster ska förvaltas av oss som gör jobbet. Produktionen måste också förändras radikalt för att anpassas efter mänskliga behov och ekosystemets ramar.

3. SAC:s demokratiska ledstjärna är att alla som berörs av beslut ska ha rätt att
påverka besluten.
Genom att bygga medlemsstyrda fackföreningar kan anställda utveckla
den kollektiva styrkan och kompetensen att införa personalstyrda arbetsplatser i alla branscher. SAC anser att den enda legitima arbetsledningen är den ledning som de arbetande har valt,
som följer riktlinjer från golvet och som omedelbart kan avsättas underifrån.

4. På varje arbetsplats där det finns minst tre syndikalister kan en driftsektion bildas.
Det är en lokal fackförening för alla yrken utom cheferna. Våra driftsektioner är
självbestämmande i lokala angelägenheter och tillämpar direkt demokrati. Syndikalister kan också bilda tvärfackliga grupper för alla anställda utom cheferna. Sådana grupper kan vara understödda av fackföreningar eller utgöra ett fristående samarbete mellan arbetskamrater.

5. Syndikalister sätter personalens gemensamma intressen i första hand. Syndikalister
verkar för en tvärfacklig sammanhållning mellan alla anställda. Det långsiktiga syftet med att bygga driftsektioner och tvärfackligt samarbete är att den arbetande befolkningen ska ta över driften av samhällsekonomin.

6. SAC ser den direkta aktionen som medlet för att förändra arbetsplatserna och
samhället i stort.
Direkt aktion är handling utan ombud av de berörda arbetarna själva:
strejker, blockader, maskningsaktioner, jobba efter regelboken etc.

7. Demokrati på arbetsplatserna innebär en upplösning av ekonomisk maktkoncentration. SAC:s långsiktiga vision är att även den politiska maktkoncentrationen i statliga och överstatliga organ ska upplösas. Makten ska föras ned till folket. Precis som att
varje arbetsplats bör styras av personalen, bör också varje samhälle styras av befolkningen.

8. Demokrati på arbetsplatserna är en nödvändig förutsättning för ett klasslöst
samhälle, men inte en tillräcklig förutsättning för ett jämlikt samhälle.
Ett jämlikt samhälle
förutsätter att även de sociala hierarkier som baseras på kön, etnicitet, religion, sexualitet
och funktionsvariation avskaffas.

SAC bedriver facklig kamp med ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Detta
perspektiv är en förutsättning för att bygga en facklig solidaritet och i förlängningen införa
ett jämlikt samhälle.

9. SAC är en organisation för hela arbetarklassen. Alla arbetare utom cheferna är
välkomna som medlemmar. Kravet för medlemskap är att du respekterar den fackliga
demokratin, agerar solidariskt på jobbet och respekterar fackföreningens oberoende från alla religiösa och politiska organisationer.

Alla som inte är sysselsatta i lönearbete är likaså välkomna som medlemmar. I vår
klassorganisation är alla medlemmar viktiga, från de mest drivande till de minst aktiva.

10. Syndikalister bygger en stridbar internationell fackföreningsrörelse. En sådan
rörelse öppnar en historisk möjlighet att införa jämlika samhällen världen över. Därmed
förverkligas en frihetlig socialism. Vår vision är inget mindre än en värld av fria och jämlika
människor.