Förtroendeuppdrag

Funktionärer

SAC:s funktionärer är förtroendevalda med en tjänstgöringsgrad på 100 procent (40 tim/ vecka) och ersätts för förlorad arbetsinkomst med kongressbeslutade 29 500 kronor i månaden år 2023. Funktionärerna ( utom Arbetarens huvudredaktör) har ansvar för att SAC:s löpande verksamhet fungerar och att sekretariatet på Sveavägen 98 i Stockholm hålls öppet och bemannat. Förutom sina specialuppdrag samarbetar funktionärerna för att verkställa centralkommitténs beslut och upprätthålla löpande kontakt med LS, distrikt och övriga organisationsinstanser.

Funktionärsuppdragen löper under en kongressperiod (4 år) med möjlighet till omval för ytterligare en kongressperiod. En del kvälls- och helgarbete samt resor ingår i tjänsterna.

Funktionärer erbjuds att arbeta i SAC-huset på Sveavägen 98, nära tunnelbana mitt i centrala i Stockholm. Funktionärer som bor i annan ort än Stockholm kan arbeta på distans så länge det finns funktionärer som täcker behovet av bemanningen på Sveavägen.

För att vara valbar till en funktionärstjänst ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren. Den som söker en av dessa befattningar kan inte söka andra befattningar samtidigt.

Generalsekreteraren (GS) ansvarar för organisationens skriftliga dokumentation. GS författar – och transkriberar ibland delar ur Centralkommitténs protokoll, diarieför inkomna handlingar, sköter löpande korrespondens samt är redaktör för organisationens verksamhetsberättelser.

GS är också ansvarig för daglig administration och regelbunden central verksamhet såsom verkställandet av vissa löpande kampanjer, samt har samordnings- och personalansvar på SAC:s sekretariat.

GS håller löpande kontakt med lokala samorganisationer (LS), distrikt och övriga organisationsinstanser. Vid behov företräder GS också SAC i media tillsammans med informationsorganisatören.

Kvalifikationer för dig som ansöker om uppdraget

Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift och ha goda organisatoriska kunskaper. Du har vana av att skriva olika slags texter, till exempel rapporter, protokoll, referat, verksamhetsberättelser, utredningar, pressmeddelanden och artiklar.

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning. Språkkunskaper utöver svenska och engelska är också meriterande.

Som generalsekreterare är det viktigt att du kan planera, samarbeta, inspirera och vara en god informatör. Det ingår kvälls- och helgarbete samt resor i tjänsten.

Studieorganisatören (SO) är huvudansvarig för den centrala studieverksamheten. SO tar fram och utvecklar studiematerial och är ett aktivt stöd för de lokala studieorganisatörerna och för den centrala studiekommittén. I uppdraget ingår också att vara SAC:s kontaktperson till ABF samt att arrangera studiekonferenser och liknande.

Kvalifikationer för dig som ansöker om uppdraget

Du ska ha tidigare vana av att organisera studier eller att ha arbetat med studier i ideella organisationer. Det är meriterande om du har god föreningsvana, erfarenhet av att bedriva studieverksamhet på LS-nivå och har erfarenhet av att arbeta med projekt.

Som studieorganisatör är det viktigt att du är pedagogiskt lagd och har lätt för att kommunicera och samarbeta.

Informationsorganisatören (IO) är ansvarig för att hantera och utveckla SAC:s informationskanaler, både internt och externt. I det ingår att vara ansvarig utgivare och redaktör för medlemstidningen Syndikalisten, hemsidan, sociala medier och ta fram annat informationsmaterial som broschyrer, annonser och kampanjmaterial. Vid behov företräder IO också SAC i media tillsammans med generalsekreteraren.

Kvalifikationer för dig som ansöker om uppdraget

Du ska vara en erfaren skribent och genom utbildning och/eller erfarenhet ha praktiska kunskaper i tidningsutgivning. Du ska ha erfarenhet av att köpa in tjänster och redigera andras texter, samt ha grundläggande kunskaper i pressetik. Det är meriterande om du har erfarenhet av kampanjarbete, projektledning och att rekrytera frilansare. Kunskaper i formgivning och bildbehandling är också meriterande. Som informationsorganisatör är det viktigt att du kan planera ditt arbete, ta egna initiativ, kommunicera effektivt och har lätt för att samarbeta. Du ska genom ditt arbete kunna inspirera medlemmarna och marknadsföra SAC på ett bra sätt.

SAC:s fackliga samordnare (FS) ansvarar för samordning av organisationens centrala fackliga
verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för SAC:s rättshjälp och stridsunderstöd. Det innebär också att driva fackliga ärenden i domstol samt att ta fram juridiskt underlag i olika frågor och utredningar.

FS stödjer och utbildar lokala förhandlare och organisatörer, samt ansvarar för SAC:s kollektivavtal och rapporterar om utvecklingen inom arbetsrättsområdet.

Kvalifikationer för dig som ansöker om uppdraget

Du ska ha kunskap i kollektiv och individuell arbetsrätt samt förhandlingsvana. Du har även erfarenhet av att organisera fackligt och driva fackliga ärenden. Du har erfarenhet av utredningsarbete och utbildning inom juridik/arbetsrätt. Universitets- eller högskoleutbildning inom juridik och arbetsrätt är meriterande.

Som facklig samordnare är det viktigt att du är samarbetsinriktad och tycker om att arbeta
med människor. Du ska kunna ta ansvar och lösa problem. Du måste även klara av svåra
samtal och kunna sätta gränser. Viktiga egenskaper är att du är trygg, lyhörd och smidig i
ditt sätt.

Att du är utvecklingsorienterad, har god analytisk/strategisk förmåga och hög integritet
är andra kvaliteter som är viktiga i detta uppdrag.

Kassören är ansvarig för att bokföra och redovisa SAC:s in- och utbetalningar, administrera löner/ersättning för förlorad arbetsinkomst, skattedeklarera samt upprätta bokslut.

I uppdraget ingår också att hjälpa beslutande instanser med ekonomisk planering och fungera som bokföringsstöd åt kassörer på olika nivåer inom organisationen. Kassören har även huvudansvar för medlemsregistret samt organisationens olika avtal och kontrakt.

Uppdraget innefattar även kassörskap i Joe Hill-sällskapet samt funktionen som VD för aktiebolaget FFAB; att arbeta tätt med styrelsen för organisationens bolag och företräda dem gentemot externa aktörer så som myndigheter, banker och fastighetsförvaltare.

Kvalifikationer för dig som ansöker om uppdraget

Du ska ha erfarenhet av registeransvar och bokföring på LS-nivå samt goda
kunskaper i organisationens struktur. Du har tidigare upprättat både budget
och bokslut i föreningar eller företag, har använt bokföringsprogram samt är
bekant med löne- och bokslutsprogram.

Det är meriterande om du har en utbildning som redovisningsekonom eller
motsvarande. Även erfarenhet av lönehantering är bra.

Som kassör är det viktigt att du är noggrann och håller ordning på tider och
deadlines. Då kassören fungerar som stöd för alla kassörer i de lokala samorganisationerna är det viktigt att du kan kommunicera effektivt och har lätt för att samarbeta.

Kurser för fortbildning finns att tillgå vid behov.

Tidningen Arbetaren är SAC:s nyhetstidning som i dagsläget kommer ut som webbtidning och månadsmagasin. Huvudredaktören för Arbetaren har tillsammans med redaktionssekreteraren
det övergripande redaktionella ansvaret på tidningen. Detta innebär att vara ”spindeln i nätet” på redaktionen och vara tidningens ansikte utåt.

Det yttersta administrativa ansvaret för tidningens ekonomi ligger hos huvudredaktören, smat ansvar för ansökan om statliga bidrag och värvning av nya prenumeranter. Även personalansvar för tidningens anställda ingår. Huvudredaktören skriver både ledartexter och artiklar.

Kvalifikationer för dig som ansöker om uppdraget

Du ska ha en journalistutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du ska också ha arbetslivserfarenhet från en tidningsredaktion. För att kunna arbetsleda personalen
behöver din huvudsakliga arbetsort vara Stockholm. Det är meriterande om du har erfarenhet av att skriva opinionstexter och tidigare haft ett publicistiskt ansvar, liksom erfarenhet
av ekonomi, projektledning och arbetsledning.

Föreningsengagemang och kunskaper i formgivning är också meriterande.

Som Arbetarens huvudredaktör är det viktigt att du kan kommunicera effektivt och diplomatiskt. Du ska kunna planera ditt och andras arbete och ha lätt för att samarbeta. Till skillnad från övriga funktionärer har huvudredaktören inte ansvar för sekretariatets dagliga skötsel, utan arbetar tätare ihop med bolagsstyrelsen för ATAB (Arbetaren Tidnings AB). De anställda på Arbetarens redaktion har likalön.

Ideella förtroendeuppdrag

2 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

Föreningsrevisorerna har till uppgift att granska SAC och dess olika organisationsdelar, såsom CK och funktionärerna, vad gäller verksamhet och förvaltning kopplat till stadgar och kongressbeslut. Dessutom ska de parallellt med en auktoriserad revisor granska SAC:s räkenskaper. Revisorerna har möjlighet att delta i alla de möten som behövs för att fullfölja sitt uppdrag.

Kvalifikationer för dig som ansöker om uppdraget

Du som söker ska ha god kännedom om centralorganisationens stadgar och övriga styrdokument samt gärna erfarenhet av liknande uppdrag. För att vara valbar ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren.

Valberedningen har ansvar för att ta fram kandidater till förtroendeuppdrag inom organisationen. Valberedningen genomför intervjuer med de nominerade och sätter ihop en presentation som redovisar den nominerades kvalifikationer, meriter och övrigt som är betydelsefullt för uppdraget.

12 ledamöter

Centralkommittén (CK) är SAC:s styrelse och ansvarar för SAC:s löpande verksamhet under kongressperioderna. CK har till uppgift att mellan kongresserna förvalta organisationen och ta initiativ för dess utveckling; att verkställa kongressens beslut; att övervaka administrationens skötsel; att fatta beslut i frågor där stadgar och andra handlingar inte lämnar besked samt att bistå LS med råd och upplysningar där så är påkallat.

För att fördela det löpande arbetet mellan ledamöterna utser CK inom sig olika arbetsutskott som sköter verksamheten inom sina respektive områden. Vilka dessa utskott blir och vad de fokuserar på bestäms utifrån vilka behov organisationen har.

Kvalifikationer för dig som ansöker om uppdraget

Att ingå i CK är ett viktigt uppdrag som förutsätter ett stort engagemang, initiativtagande och en vilja att lära sig om, och utveckla, vår organisation. För att vara valbar ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren. Du som söker denna befattning kan inte söka andra befattningar samtidigt.