Malmö LS lokalstadgar

Antagna på Malmö LS årsmöte 2021-03-20

§ 1 Medlemskap

Alla medlemmar har ett ansvar att agera solidarisk gentemot andra medlemmar, arbetskamrater, sin driftsektion och andra organisationsenheter i LS och SAC. Exempel på att inte agera solidariskt kan vara

  1. Strejk- och blockadbryteri
  2. Angiveri till arbetsledning av medlemmar och andra arbetskamrater
  3. Formellt arbetsköparansvar
  4. Smutskastning av LS och SAC i offentliga medier
  5. Medlem i driftsektion som av driftsektionen uppfattas skada och motarbeta driftsektionens verksamhet
  6. Medlem i LS som av LS uppfattas skada eller motarbeta LS verksamhet eller annan medlem i LS

Medlem som bryter mot detta ansvar kan, om händelsen är allvarlig, uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas på medlemsmöte med minst två tredjedels majoritet. Medlemsmöte som behandlar uteslutning skall i god tid utlysas till LS medlemmar, samt särskilt till berörd medlem. Berörd medlem har skriftligen eller muntligen rätt att yttra sig.

Om en sektion beslutar om att utesluta en medlem kan frågan om uteslutning ur LS väckas. Sektionen bör skriva en utförlig rekommendation och bakgrundsinformation till medlemsmötet. På medlemsmötet krävs två tredjedels majoritet för att verkställa uteslutningen när frågan vädrats.

§ 2 Styrelsen

LS styrelse väljs på årsmöte. Omröstning sker via sluten omröstning. Fyllnadsval till styrelsen kan göras under året. Valberedningen tar fram kandidater. Inval sker genom omröstning som utlyses i medlemstidning eller utskick.

§ 3 Medlemsmöte

Medlemsmöten äger rum ca 4 ggr per år. Sista mötet för året är budgetmöte för nästkommande år. Punkter på dagordningen skall anmälas i förväg och skickas ut med kallelsen till mötet.

§ 4 Årsmöte

Årsmötet hålls under årets första månader, dock senast sista april. Verksamhetsåret går mellan två årsmöten. Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna till handa senast sex veckor, tidigast tio veckor innan mötet. Dagordning och motioner till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Ändringsförslag på motioner behöver inte skickas ut och kan även väckas på sittande möte.

§ 5 Arvoderade förtroendevalda

Mom. 1: Beslut om tillsättandet av arvoderande förtroendevalda fattas av årsmöte eller referendum. Vid sjukdom, semester och dylikt får styrelsen lov att tillsätta vikarie. Alla arvoderade förtroendevalda är förtroendevalda som tillsätts av medlemmarna. Om en arvoderad förtroendevald synnerligen har försummat sitt förtroende, så kan styrelsen eller medlemsmöte avsätta den förtroendevalda. Avsättning kan ske omedelbart. Avsättning sker med enkel majoritet. Berörd arvoderad förtroendevald har skriftligen och muntligen rätt att yttra sig för styrelsen och medlemsmöte. Såvida inga särskilda skäl föreligger, så bör styrelsen informera LS medlemmar om beslutet.

Mom. 2: Arvoderade förtroendevalda som har förtroendeuppdrag mellan två ordinarie årsmöten har rätt till fem arbetsveckors betald semester per år. Med arbetsvecka menas vecka oberoende av antalet ordinarie arbetsdagar som funktionären arbetar. Semesterdagar kan sparas i högst två verksamhetsår och antalet nyttjade semesterdagar kan max uppnå tio arbetsveckor per verksamhetsår. Den arvoderade förtroendevalda kan ta ut semestern i semesterersättning. I så fall meddelas styrelsen skriftligen. Nyttjade av semesterdagar planeras av den arvoderade förtroendevalda tillsammans med berörda arbetskamrater samt styrelsen. Styrelsen och arbetskamraterna bör upplysas om semestern senast en månad i före semesterns planerade början. Godkännande av semestern genomförs i första hand av berörda arbetskamrater och i andra hand av styrelsen. Ett kriterium för semestern godkännande är att LS funktioner och plikter inte försummas.

Mom. 3: Vikarie kan tillsättas om LS arvoderade förtroendevalda är sjuk, har semester eller är tjänst- eller studieledig. Om så är fallet, så ska vikarie tillsättas om LS funktioner och plikter eller arbetets normala tempo riskerar att försummas. I första hand ansvarar ordinarie förtroendevald för tillsättandet av vikarie och inlärning av arbetet, i andra hand ansvarar styrelsen. Vikariatet måste godkännas av styrelsen. Vikarie har rätt till samma lön och förmåner som ordinarie arvoderad förtroendevald förutom semesterledigt. Istället ges semesterersättning om 12%. Vid planerad ledighet blir vikarien upplärd på obetald arbetstid.

Mom. 4: Om arvoderad fötroendevald till följd av sjukdom riskerar att försumma sina arbetsuppgifter eller ordinarie arbetstempo, så meddelas styrelsen samt berörda arbetskamrater. Styrelsen har i dessa fall huvudansvar att arbetet ej försummas och ansvarar för eventuell kontakt med Försäkringskassan.

Mom. 5: Malmö LS arvode bestäms av årsmötet och gäller för alla av LS arvoderade. Arvodet bestäms om en sysselsättningsgrad om 100%. Om arvodet inte förändras av årsmötesbeslut så inflationsjusteras arvodet efter SCB:s inflationsuppskattning.

Mom. 6: Varje arvoderad förtroendevald har rätt till ett avtal som specificerar förhållandena. Avtalet undertecknas av LS firmatecknare efter att beslut fattats om arvodering. Avtalets utformas av LS styrelse, samt av ordinarie arvoderad förtroendevald vid tillsättandet av vikarie.

§ 6 Konflikter

Sektion äger konflikträtt för sina medlemmar. Om ingen sektion finns äger syndikat konflikträtt. Finns inget syndikat äger LS konflikträtt. Konflikträtt innefattar förhandling, stridsåtgärder samt tvister i arbetsdomstolen eller andra domstolar.
En ny medlem i LS kan inte få hjälp med förhandling eller stridsåtgärd gällande situationer som uppstått innan medlemskapet tecknats. Undantag kan göras för nyuppstartad driftsektion efter beslut av syndikatstyrelse eller LS styrelse.

§ 7 Utköp

I vissa fall vill en arbetsköpare utköpa en medlem från arbetsplatsen. Beslut om utköp fattas i första hand av driftsektion på arbetsplatsen, i andra hand av syndikatet, och i sista hand av Malmö LS som företräds av Förhandlingskommittén. Om medlem låter sig utköpas mot sektionens, syndikatets eller LS vilja så är detta en saklig grund för uteslutning.

§ 8 Gåvor

Medlemmar som förhandlar för andra medlemmar, eller på annat sätt hjälper dem i en svår situation, får ej ta emot gåvor

från dessa. Gåvor ges till LS som organisation.

§ 9 Samordningsgrupp

Om det är önskvärt kan fackliga delar i LS samlas i en samordningsgrupp för att diskutera gemensamma frågor eller söka

stöd hos varandra. Gruppen har i sig inget mandat utan gruppen är ett sätt för syndikat, sektioner, LS styrelse och andra organisationsdelar att samordna sin verksamhet.

§ 10 Branschansvariga

Styrelsen kan utse branschansvariga för de branscher som saknar syndikat. De har i uppdrag att organisera sin bransch och ta hand om inkommande ärenden. Beslut om konflikt stäms av med LS styrelse innan den inleds.

§ 11 Arbetsplatsombud

Arbetsplatsombud kan utses av syndikat eller, om det saknas syndikat, av LS styrelse. Arbetsplatsombudens uppgift är att vara ett embryo till att bilda en driftsektion. Arbetsplatsombudet får handledning av syndikat eller LS. Arbetsplatsombud bör ha genomgått utbildning innan de utses.

§ 12 Skadestånd

LS, syndikat eller driftsektion som driver ett ärende för en medlems räkning får en fjärdedel av skadestånd eller extra löneutbetalningar som betalas ut till medlemmen till följd av förhandling eller konflikt. Redan inarbetad lön ska gå orörd till medlemmen.

§ 13 Alkohol och droger

Alkohol och droger får inte förekomma i samband med Malmö LS verksamhet. Undantag för alkohol får göras för stödfester. Beslut om detta tas i första hand av medlemsmötet eller i brådskande fall av styrelsen.

§ 14 LS-lokalen

LS och SUF har tillgång till LS-lokalen. Om LS eller SUF ingår i ett arrangemang, t.ex. vid en demonstration, kan dessa möten hållas i LS-lokalen. Information om dessa arrangemang kan även i mån av plats sitta på anslagstavlor. Verksamhet som LS eller SUF inte är en del av måste få tillstånd av medlemsmötet eller i annat fall av styrelsen.

§ 15 Ekonomiska frågor

Styrelsen tar ekonomiska beslut för att den fortlöpande verksamheten skall kunna genomföras. Här ingår t.ex. stridsunderstöd, reseersättning, inventarier, förlorad arbetsinkomst, kontorsmateriel. Styrelsen kan besluta om ekonomiska bidrag till externa organisationer på upp till 2000 kr/månad. Övriga ansökningar beslutas av medlemsmöte.

§ 16 Syndikat

Kontingent (syndikats del av medlemsavgiften) fastslås av årsmöte och är för närvarande 10 kronor/medlem och månad.

Vanligtvis hanterar LS syndikatens ekonomi genom att syndikatet får en budgetpost motsvarande kontingenten och LS styrelse attesterar alla utlägg.

Om syndikatet vill hantera sin egen ekonomi krävs det att syndikatet har en styrelse, kassör, revisor och eget konto.

Syndikatet skall även varje år redovisa sin ekonomi för LS årsmöte.

Syndikat ansvarar för sina egna kostnader förutom stridsersättning.

Om syndikatets tillgångar inte räcker till kan äskan läggas till LS medlemsmöte.

§ 17 Stridsersättning

Medlem som är uttagen i strid kan få ersättning från LS stridsfond. Ersättningen fastslås av årsmöte och är för närvarande

80 kr/timme den första veckan och sedan det av SAC fastslagna belopp.

§ 18 Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Medlem kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst från sektion, syndikat eller LS. Ersättningen fastslås av årsmöte och är

för närvarande 500 kr/dag.

§ 19 Avsättning till stridsfonden

Kontingent (stridsfondens del av medlemsavgiften) fastställs till 5 kr/medlem och månad.

§ 20 Omröstning

Omröstning kan ske på följande sätt:

  1. Röstsedel lämnas till LS.
  2. Röstsedel skickas med post. Malmö LS post kontrolleras innan rösträkning. Brev med röstsedel skall vara LS tillhanda senast på utsatt datum för rösträkning.
  3. Via SMS. För att rösten skall gälla skall telefonnumret kontrolleras mot det som är angivet i Malmö LS medlemsregister.
  4. Via E-Post. För att rösten skall gälla skall e-postadressen kontrolleras mot den som är angiven i Malmö LS medlemsregister.

§ 21 Kommittéer

Bildandet av kommitté sker på medlemsmöte. Kommittéer har ett tydligt uppdrag som formuleras skriftligen och fungerar som kommitténs styrdokument. Kommittén kan ha en interimfas före kommitténs bildande vid medlemsmötet. Kommittéer har en styrelse som svarar inför medlemsmöte och LS styrelse. Är kommittén liten så kan kommittéstyrelse ersättas av en sammankallande. Kommittéstyrelsen utses av medlemsmöte medan kommittéstyrelse eller kommittémöte utser kommittémedlemmar. Kommittéstyrelse ansvarar för kommittémedlemmarnas verksamhet. Kommittéstyrelsen är förtroendevald av Malmö LS medlemmar. Om förtroende för kommittéstyrelse eller styrelseledamot har försummats så äger LS medlemsmöte och kommittémöte rätt att avsätta styrelse eller ledamot. Avsättande fattas med två tredjedelars majoritet. Har kommittén fått ekonomiska medel tilldelat skall de utse en ekonomiskt ansvarig.

§ 22 Arbetsgrupper

Arbetsgrupper utses av medlemsmöte för kortare projekt t.ex arrangerandet av en demonstration. Arbetsgruppen skall ha ett tydligt uppdrag och rapporterar till medlemsmöte. Har gruppen fått ekonomiska medel tilldelat skall de utse en ekonomiskt ansvarig.

§23 Yttrande från berörd facklig organisation

För att söka om arbetstillstånd hos Migrationsverket kan det ibland krävas ett ”Yttrande från berörd facklig organisation”. Administrationen eller styrelsen handlägger fackliga yttranden. Vid yttrande så ska handläggande se till att normala arbetsförhållanden råder och bör avstämma med berörd arbetare att dessa stämmer. Handläggande ska i bedömningen tillvarata arbetarens individuella och kollektiva intressen. Handläggande bör sätta press på arbetsköparen att efterleva normala arbetsförhållanden. För handläggning krävs undertecknat arbetsavtal samt kontaktuppgifter till arbetare och arbetsköpare. Arbetsköpare kan efterfråga att få ett yttrande från LS och då tillsätts en handläggningsavgift om 1000 kr som ska vara LS tillhanda innan yttrandet undertecknas och skickas.

§ 24 Lån

Malmö LS lånar inte ut pengar till medlemmar eller andra organisationer.

§ 25 Stadgeändringar

Ändringar till dessa stadgar genomförs på årsmöte.