Malmö LS' stadgar

Antagna på LS årsmöte 2018-03-24

Lokala stadgar för Malmö Lokala samorganisation
Antagna på LS årsmöte 2018-03-24

§ 1 Medlemskap
Alla medlemmar har ett ansvar att agera solidarisk gentemot andra medlemmar, arbetskamrater, sin driftsektion och andra organisationsenheter i LS och SAC. Exempel på att inte agera solidariskt kan vara

  1. Strejk- och blockadbryteri
  2. Angiveri till arbetsledning av medlemmar och andra arbetskamrater
  3. Formellt arbetsköparansvar
  4. Smutskastning av LS och SAC i offentliga medier
  5. Medlem i driftsektion som av driftsektionen uppfattas skada och motarbeta driftsektionens verksamhet
  6. Medlem i LS som av LS uppfattas skada eller motarbeta LS verksamhet eller annan medlem i LS

Medlem som bryter mot detta ansvar kan, om händelsen är allvarlig, uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas på medlemsmöte med minst två tredjedels majoritet. Medlemsmöte som behandlar uteslutning skall i god tid utlysas till LS medlemmar, samt särskilt till berörd medlem. Berörd medlem har skriftligen eller muntligen rätt att yttra sig.
Om en sektion beslutar om att utesluta en medlem kan frågan om uteslutning ur LS väckas. Sektionen bör skriva en utförlig rekommendation och bakgrundsinformation till medlemsmötet. På medlemsmötet krävs två tredjedels majoritet för att verkställa uteslutningen när frågan vädrats.

§ 2 Styrelsen
LS styrelse väljs på årsmöte. Omröstning sker via sluten omröstning. Fyllnadsval till styrelsen kan göras under året. Valberedningen tar fram kandidater. Inval sker genom omröstning som utlyses i medlemstidning eller utskick.
§ 3 Medlemsmöte
Medlemsmöten äger rum ca 4 ggr per år. Sista mötet för året är budgetmöte för nästkommande år. Punkter på dagordningen skall anmälas i förväg och skickas ut med kallelsen till mötet.
§ 4 Årsmöte
Årsmötet hålls under årets första månader, dock senast sista april. Verksamhetsåret går mellan två årsmöten. Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna till handa senast sex veckor, tidigast tio veckor innan mötet. Dagordning och motioner till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Ändringsförslag på motioner behöver inte skickas ut och kan även väckas på sittande möte.
§ 5 Anställningar
Anställningar får bara ske genom beslut på årsmöte eller via referendum. Vid sjukdom eller vid annat behov får styrelsen ge ersättning för förlorad arbetsinkomst till enskild medlem. Alla anställningar är förtroendevalda anställningar som tillsätts av medlemmarna.
§ 6 Konflikter
Sektion äger konflikträtt för sina medlemmar. Om ingen sektion finns äger syndikat konflikträtt. Finns inget syndikat äger LS konflikträtt. Konflikträtt innefattar förhandling, stridsåtgärder samt tvister i arbetsdomstolen eller andra domstolar.
En ny medlem i LS kan inte få hjälp med förhandling eller stridsåtgärd gällande situationer som uppstått innan medlemskapet tecknats. Undantag kan göras för nyuppstartad driftsektion efter beslut av syndikatstyrelse eller LS styrelse.

§ 7 Utköp
I vissa lägen vill en arbetsköpare betala en medlem för att sluta på sitt arbete. Finns en driftsektion är det den som beslutar om utköp får göras, annars beslutar syndikat/LS i frågan. Om en medlem mot driftsektionens/LS vilja låter sig köpas ut är detta grund för uteslutning.
§ 8 Gåvor
Medlemmar som förhandlar för andra medlemmar, eller på annat sätt hjälper dem i en svår situation, får ej ta emot gåvor från dessa. Gåvor ges till LS som organisation.
§ 9 Samordningsgrupp
Om det är önskvärt kan fackliga delar i LS samlas i en samordningsgrupp för att diskutera gemensamma frågor eller söka stöd hos varandra. Gruppen har i sig inget mandat utan gruppen är ett sätt för syndikat, sektioner, LS styrelse och andra organisationsdelar att samordna sin verksamhet.
§ 10 Branschansvariga
Styrelsen kan utse branschansvariga för de branscher som saknar syndikat. De har i uppdrag att organisera sin bransch och ta hand om inkommande ärenden. Beslut om konflikt stäms av med LS styrelse innan den inleds.
§ 11 Arbetsplatsombud
Arbetsplatsombud kan utses av syndikat eller, om det saknas syndikat, av LS styrelse. Arbetsplatsombudens uppgift är att vara ett embryo till att bilda en driftsektion. Arbetsplatsombudet får handledning av syndikat eller LS. Arbetsplatsombud bör ha genomgått utbildning innan de utses.
§ 12 Skadestånd
LS, syndikat eller driftsektion som driver ett ärende för en medlems räkning får en fjärdedel av skadestånd eller extra löneutbetalningar som betalas ut till medlemmen till följd av förhandling eller konflikt. Redan inarbetad lön ska gå orörd till medlemmen.

§ 13 Alkohol och droger
Alkohol och droger får inte förekomma i samband med Malmö LS verksamhet. Undantag för alkohol får göras för t.ex. stödfester. Beslut om detta tas i första hand av medlemsmötet eller i brådskande fall av styrelsen.
§ 14 LS-lokalen
LS och SUF har tillgång till LS-lokalen. Om LS eller SUF ingår i ett arrangemang, t.ex. vid en demonstration, kan dessa möten hållas i LS-lokalen. Information om dessa arrangemang kan även i mån av plats sitta på anslagstavlor. Verksamhet som LS eller SUF inte är en del av måste få tillstånd av medlemsmötet eller i annat fall av styrelsen.
§ 15 Ekonomiska frågor
Styrelsen tar ekonomiska beslut för att den fortlöpande verksamheten skall kunna genomföras. Här ingår t.ex. stridsunderstöd, reseersättning, inventarier, förlorad arbetsinkomst, kontorsmateriel.
Styrelsen kan besluta om ekonomiska bidrag till externa organisationer på upp till 2000 kr/månad. Övriga ansökningar beslutas av medlemsmöte.
§ 16 Syndikat
Kontingent (syndikats del av medlemsavgiften) fastslås av årsmöte och är för närvarande 10 kronor/medlem och månad.
Vanligtvis hanterar LS syndikatens ekonomi genom att syndikatet får en budgetpost motsvarande kontingenten och LS styrelse attesterar alla utlägg.
Om syndikatet vill hantera sin egen ekonomi krävs det att syndikatet har en styrelse, kassör, revisor och eget konto. Syndikatet skall även varje år redovisa sin ekonomi för LS årsmöte.
Syndikat ansvarar för sina egna kostnader förutom stridsersättning.
Om syndikatets tillgångar inte räcker till kan äskan läggas till LS medlemsmöte.
§ 17 Stridsersättning
Medlem som är uttagen i strid kan få ersättning från LS stridsfond. Ersättningen fastslås av årsmöte och är för närvarande 80 kr/timme den första veckan och sedan det av SAC fastslagna belopp.
§ 18 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Medlem kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst från sektion, syndikat eller LS. Ersättningen fastslås av årsmöte och är för närvarande 500 kr/dag.
§ 19 Avsättning till stridsfonden
Kontingent (stridsfondens del av medlemsavgiften) fastställs till 5 kr/medlem och månad.
§ 20 Omröstning
Omröstning kan ske på följande sätt:
1) Röstsedel lämnas till LS
2) Röstsedel skickas med post. Malmö LS post kontrolleras innan rösträkning. Brev med röstsedel skall vara LS tillhanda senast på utsatt datum för rösträkning.
3) Via SMS. För att rösten skall gälla skall telefonnumret kontrolleras mot det som är angivet i Malmö LS medlemsregister.
4) Via E-Post. För att rösten skall gälla skall e-postadressen kontrolleras mot den som är angiven i Malmö LS medlemsregister.
§ 21 Kommittéer
Skapandet av ny kommitté sker på årsmöte eller medlemsmöte. Kommittéer i Malmö LS arbetar långsiktigt och skall vid bildandet förses med ett tydligt uppdrag. LS styrelse har i uppdrag att övervaka kommittéernas arbete och se till att de följer sin uppdragsbeskrivning. Kommittéer rapporterar även till LS medlemsmöte. Medlemmar i LS kommittéer väljs på medlemsmöte/årsmöte eller av LS styrelse. En sammankallande skall finnas i varje kommitté. Har kommittén fått ekonomiska medel tilldelat skall de utse en ekonomiskt ansvarig.
§ 22 Arbetsgrupper
Arbetsgrupper utses av medlemsmöte för kortare projekt t.ex arrangerandet av en demonstration. Arbetsgruppen skall ha ett tydligt uppdrag och rapporterar till medlemsmöte. Har gruppen fått ekonomiska medel tilldelat skall de utse en ekonomiskt ansvarig.
§ 23 Lån
Malmö LS lånar inte ut pengar till medlemmar eller andra organisationer.
§ 24 Stadgeändringar
Ändringar till dessa stadgar genomförs på årsmöte.