Ny bok om syndikalism

.

<< Tillbaka till startsidan 

[ Jump down to English translation ]

Under hösten 2021 ger Umeå LS ut ett häfte med titeln Vad vill syndikalismen? En ideologisk grundskiss. Läs häftets första del som en FAQ här. Redan nu kan hela häftet laddas ned och skrivas ut som enkel PDF här.

(Ni som var först med att ladda ned PDF:en ovan fick utstå en språklig skönhetsfläck i inledningen som nu har korrigerats.)

Under hösten ges häftet ut som tryckt bok, E-bok och ljudbok. E-boken och ljudboken kommer att finnas gratis på nätet här. De tryckta och elektroniska versionerna ges även ut på engelska.

Häftet är skrivet av Rasmus Hästbacka och ett efterord är skrivet av Niklas Averstad Ryd och Jonas Hammarbäck.  Häftet speglar förhoppningsvis majoritetsuppfattningar bland aktiva syndikalister. Det primära syftet är hursomhelst att främja organisering och fortsatt diskussion, inte att fastslå några heliga sanningar som alla förväntas tro på. 

Boken är upplagd som en FAQ (frequently asked questions). Det är en lång rad frågor och svar, numrerade från 1 till 59. Frågorna är grupperade i fyra delar med följande rubriker:

1. Ledstjärnor för lokal organisering
2. Klassorganisationens idé
3. Värva och aktivera medlemmar
4. Ekonomisk demokrati och federalism

Därefter följer två bilagor och Efterord på uppdrag av Umeå LS. I efterordet berörs pågående förändringar – av produktionen, samhället och arbetarklassen – och frågan lyfts hur syndikalismen kan svara mot bland annat så kallade gig-jobb och migration.

Gå till toppen av sidan

---------------------------

 

NEW BOOK ON SYNDICALISM

In the autumn of 2021, the Umeå Local of SAC will publish a book entitled Swedish syndicalism – An outline of its ideology and practice. Read the first part of the book as a FAQ here. The whole book can already be downloaded as a simple PDF here.

In the autumn, the book will be published as a printed book, ebook and audiobook. The ebook and audiobook will be available online for free here.

Our book will hopefully reflect majority views among active syndicalists. The primary purpose, however, is to promote organizing and continued discussion, not to establish any sacred truths that everyone is expected to believe in.

The book is set up as a FAQ (frequently asked questions). There is a wide range of questions and answers, numbered from 1 to 59. The questions are grouped into four parts with the following headings:

1. Guidelines for local organizing
2. The idea of the class organization
3. Recruiting and activating members
4. Economic democracy and federalism

This is followed by two appendices and Afterword on behalf of the Umeå Local.The afterword sheds light on ongoing changes – of production, society and the working class – and raises the question of how syndicalism can respond to, among other things, so called gig jobs and migration.

Go to top of page