Ny bok om syndikalism

.

<< Tillbaka till startsidan 

[ Jump down to English translation ]

Hösten 2021 gav Umeå LS ut häftet Vad vill syndikalismen? En ideologisk grundskiss. Det kan laddas ned och skrivas ut som enkel PDF här. Häftets första del finns upplagd som en FAQ här. SAC har beslutat att år 2022 ge ut häftet som tryckt bok, E-bok och ljudbok i samarbete med Federativs förlag. Boken har genomgått en språklig finputsning inför tryck.

E-boken och ljudboken kommer att finnas gratis på nätet här och på Federativs hemsida. De tryckta och elektroniska versionerna ges även ut på engelska.

Häftet är skrivet av Rasmus Hästbacka och ett efterord är skrivet av Niklas Averstad Ryd och Jonas Hammarbäck.  Häftet speglar förhoppningsvis majoritetsuppfattningar bland aktiva syndikalister. Det primära syftet är hursomhelst att främja organisering och fortsatt diskussion, inte att fastslå några heliga sanningar som alla förväntas tro på. 

Boken är upplagd som en FAQ (frequently asked questions). Det är en lång rad frågor och svar, numrerade från 1 till 59. Frågorna är grupperade i fyra delar med följande rubriker:

1. Ledstjärnor för lokal organisering
2. Klassorganisationens idé
3. Värva och aktivera medlemmar
4. Ekonomisk demokrati och federalism

Därefter följer två bilagor och Efterord på uppdrag av Umeå LS. I efterordet berörs pågående förändringar – av produktionen, samhället och arbetarklassen – och frågan lyfts hur syndikalismen kan svara mot bland annat så kallade gig-jobb och migration.

Artiklar om bokens ämne

Här samlas artiklar om boken och ett urval andra texter som anknyter till bokens ämne.

SAC:s principförklaring – antagen på kongressen 2022.
Facklig organisering – är det något man kan äta? av Rasmus Hästbacka i tidningen Brand.
Har facken ett liv efter döden? av Rasmus Hästbacka i tidningen Arbetaren.
Ny strategi på galen arbetsmarknad av Jenny Stendahl, Erik Bonk och Rasmus Hästbacka i Arbetaren.
Hitta alternativ till strejk av Kristian Falk och Rasmus Hästbacka i Arbetaren.
Amazonifieringen av samhället genomlyst av Nette Wermeld Enström i Arbetaren.
Organisera din arbetsplats av Erik Bonk i Syndikalisten webbtidning.
Ett nyårslöfte till alla syndikalister av Rasmus Hästbacka i Syndikalisten webbtidning.
Samförstörelsens anda och de byråkratiserade sociala rörelserna av Daria Bogdanska i Brand.
SAC får inte bli elitistiskt av Pamela Otarola och Emil Boss i Arbetaren.
Även små fack kan göra stor skillnad av Gabriel Kuhn i Arbetaren.
Om att rädda den svenska arbetarrörelsen av Pelle Sunvisson på hemsidan för Dagens arena.
En ideologisk kompass utan dogmer av Rasmus Hästbacka i Arbetaren.

Lyssna även på intervjun Organisera, inte bara mobilisera med Daria Bogdanska i podcasten Apans anatomi.

Devis från boken Vad vill syndikalismen?: "Uppträd alltid så att du hedrar dig själv och din fackförening!"

Planen var ursprungligen att ge ut tryckt bok, E-bok  och ljudbok under hösten 2021. Lanseringen är alltså framflyttad till 2022.

Den språkliga finputsningen innebär att pronomenet "man" har ersatts av könsneutrala formuleringar. Vidare används begreppet icke-binär där det är relevant. Det refererar till personer som varken identifierar sig som man eller kvinna. Numera finns också begreppet HBTQIA i texten. Det är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer, intersexpersoner och asexuella.

Gå till toppen av sidan

Go to top of page       

---------------------------

 

NEW BOOK ON SYNDICALISM

In the autumn of 2021, the Umeå Local of SAC produced the book Swedish syndicalism – An outline of its ideology and practice. The book can be downloaded as a simple PDF hereRead the first part of the book as a FAQ here. SAC has decided to publish the book in 2022, as a printed book, ebook and audiobook in co-operation with Federativ Publishing House. The script to be printed has undergone a final refinement.

The ebook and audiobook will be available online for free here and on Federativ's website.

Our book will hopefully reflect majority views among active syndicalists. The primary purpose, however, is to promote organizing and continued discussion, not to establish any sacred truths that everyone is expected to believe in.

The book is set up as a FAQ (frequently asked questions). There is a wide range of questions and answers, numbered from 1 to 59. The questions are grouped into four parts with the following headings:

1. Guidelines for local organizing
2. The idea of the class organization
3. Recruiting and activating members
4. Economic democracy and federalism

This is followed by two appendices and Afterword on behalf of the Umeå Local.The afterword sheds light on ongoing changes – of production, society and the working class – and raises the question of how syndicalism can respond to, among other things, so called gig jobs and migration.

Articles on the book's subject

Below, we list articles about the book and a selection of other texts related to the book's subject.

SAC’s Declaration of principles – adopted at the 2022 Congress.
Let's find alternatives to striking by Kristian Falk and Rasmus Hästbacka on the union website Organizing Work.
Another world is phony? The case for a syndicalist vision by Rasmus Hästbacka on the website Libcom.
Don’t complain, organize! by Ellen David Friedman on the website of Labor Notes.
A syndicalist strategy for the Swedish labour market by Jenny Stendahl, Erik Bonk and Rasmus Hästbacka on the website Counterpunch.
Swedish unions, why do we suck? by Rasmus Hästbacka on Organizing Work.
Boom without bust: Solidarity unionism for the long term by MK Lees and Marianne Garneau on Organizing Work.
A history of the IWW's organizer training program by Marianne Garneau on Organizing Work.
No More Fake Strikes by Joe Burns on Organizing Work.
Syndicalism for the 21st century: From unionism to class-struggle militancy by Torsten Bewernitz and Gabriel Kuhn on Counterpunch.
Salt: the flavor, not the meal by MK Lees on Organizing Work.
The case for building new unions by Tom Wetzel on the website Overcoming capitalism.
Anarcho-syndicalism: A historical closed door…or not? by Harald Beyer-Arnesen in Anarchist Library.

There are many good union podcasts in English. For instance, check out Wobcast, produced by members of the North American union IWW.

Motto from the book Swedish syndicalism: “Always act so that you honour yourself and your trade union!”

The plan was originally to publish a printed book, ebook and audiobook in the autumn of 2021. The launch date has been moved forward to 2022.

The refinement of the script means that the term non-binary has been included in the text. It refers to persons who do not identify as male or female. The term LGBTQIA is also in the text. It is an abbreviation for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex and asexual persons.

Go to top of page