Ny bok om syndikalism

.

<< Tillbaka till startsidan 

[ Jump down to English translation ]

Hösten 2021 gav Umeå LS ut häftet Vad vill syndikalismen? En ideologisk grundskiss. Det kan laddas ned och skrivas ut som enkel PDF här. Häftets första del finns upplagd som en FAQ här. SAC:s centralkommitté har beslutat att ge ut häftet som tryckt bok, E-bok och ljudbok i samarbete med Federativs förlag. Boken har genomgått en språklig finputsning inför tryck. Ledamöter i centralkommittén lägger även till ett förord.

E-boken och ljudboken kommer att finnas gratis på Federativs hemsida. De tryckta och elektroniska versionerna ges även ut på engelska.

Boken är skriven av Rasmus Hästbacka och ett efterord är skrivet av Niklas Averstad Ryd och Jonas Hammarbäck.  Boken speglar förhoppningsvis majoritetsuppfattningar bland aktiva syndikalister. Det primära syftet är hursomhelst att främja organisering och fortsatt diskussion, inte att fastslå några heliga sanningar som alla förväntas tro på. 

Boken är upplagd som en FAQ (frequently asked questions). Det är en lång rad frågor och svar, numrerade från 1 till 59. Frågorna är grupperade i fyra delar med följande rubriker:

1. Ledstjärnor för lokal organisering
2. Klassorganisationens idé
3. Värva och aktivera medlemmar
4. Ekonomisk demokrati och federalism

Därefter följer två bilagor och efterordet. I efterordet berörs pågående förändringar – av produktionen, samhället och arbetarklassen – och frågan lyfts hur syndikalismen kan svara mot bland annat så kallade gig-jobb och migration.

Artiklar om bokens ämne

Här samlas artiklar om boken och ett urval andra texter som anknyter till bokens ämne.

SAC:s principförklaring – Antagen på kongressen 2022.
Facklig organisering – är det något man kan äta? av Rasmus Hästbacka i tidningen Brand.
Har facken ett liv efter döden? av Rasmus Hästbacka i tidningen Arbetaren plus en replik och svar samt slutreplik.
Hitta alternativ till strejk av Kristian Falk och Rasmus Hästbacka i Arbetaren.
Ny strategi på galen arbetsmarknad av Jenny Stendahl, Erik Bonk och Rasmus Hästbacka i Arbetaren.
De tar fajterna tillsammans av Solveig Betnér i Syndikalisten webbtidning.
En dag med solidariska byggare av Julia Lindblom i Arbetaren.
Kollektivavtal för kriminella av Emil Boss i Arbetaren.
"Indian rules" förebådar framtidens arbetsmarknad av Emil Boss i Arbetaren.
Organisera din arbetsplats av Erik Bonk i Syndikalisten webbtidning.
Ett nyårslöfte till alla syndikalister av Rasmus Hästbacka i Syndikalisten webbtidning.
Amazonifieringen av samhället genomlyst av Nette Wermeld Enström i Arbetaren.
Även små fack kan göra stor skillnad av Gabriel Kuhn i Arbetaren.
En ideologisk kompass utan dogmer av Rasmus Hästbacka i Arbetaren.
SAC får inte bli elitistiskt av Pamela Otarola och Emil Boss i Arbetaren.
Om att rädda den svenska arbetarrörelsen av Pelle Sunvisson på hemsidan för Dagens arena.
Så vill Almega runda nya LAS av Martina Engman i Arbetaren.
Konsten att radikalisera en fackförening av Frederick Batzler i Arbetaren.
Ung på arbetsmarknaden? Kämpa genom facket! av Rasmus Hästbacka på hemsidan Anarkism.info.
Pendelstrejken visar behovet av medlemsstyrda fackföreningar av Rasmus Hästbacka i Ordfront Magasin.
Att rösta eller inte rösta? Det är inte frågan av Edvin Dahlgren på Anarkism.info.
USA:s gruvarbetare kräver "en rättvis omställning" av Harald Gatu i tidningen Dagens Arbete.
En grön Lenin? av Per-Anders Svärd i Arbetaren.
Fackliga myter om kollektivavtal skadar löntagarna av Emil Broberg och Rasmus Hästbacka i Arbetaren.
Samförstörelsens anda och de byråkratiserade sociala rörelserna av Daria Bogdanska i Brand.

Lyssna även på intervjun Organisera, inte bara mobilisera med Daria Bogdanska i podcasten Apans anatomi.

Skillnaden mellan PDF-häftet och den tryckta boken

Den språkliga finputsningen av manuset innebär att pronomenet "man" har ersatts av könsneutrala formuleringar. Vidare används begreppet icke-binär där det är relevant. Det refererar till personer som varken identifierar sig som man eller kvinna. Numera finns också begreppet HBTQIA i texten. Det är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer, intersexpersoner och asexuella. Ytterligare en skillnad mellan häftet och boken är som sagt ett förord skrivet av ledamöter i SAC:s centralkommitté.

Gå till toppen av sidan

Go to top of page       

---------------------------

 

NEW BOOK ON SYNDICALISM

In the autumn of 2021, the Umeå Local of SAC produced the book Swedish syndicalism – An outline of its ideology and practice. The book can be downloaded as a simple PDF hereRead the first part of the book as a FAQ here. SAC's central committee has decided to publish the book as a printed book, ebook and audiobook in co-operation with Federativ Publishing House. The script to be printed has undergone a final refinement. A preface will also be added by members of the central committee.

The ebook and audiobook will be available for free on Federativ's website. The audiobook will be in Swedish.

Our book will hopefully reflect majority views among active syndicalists. The primary purpose, however, is to promote organizing and continued discussion, not to establish any sacred truths that everyone is expected to believe in.

The book is set up as a FAQ (frequently asked questions). There is a wide range of questions and answers, numbered from 1 to 59. The questions are grouped into four parts with the following headings:

1. Guidelines for local organizing
2. The idea of the class organization
3. Recruiting and activating members
4. Economic democracy and federalism

This is followed by two appendices and the afterword. The afterword sheds light on ongoing changes – of production, society and the working class – and raises the question of how syndicalism can respond to, among other things, so called gig jobs and migration.

Articles on the book's subject

Below, we list articles about the book and a selection of other texts related to the book's subject.

SAC’s Declaration of principles – Adopted at the 2022 Congress.
What is union action? Bust the myths! by Rasmus Hästbacka in the US labor magazine Industrial Worker.
Let's find alternatives to striking by Kristian Falk and Rasmus Hästbacka on the union website Organizing Work.
It starts on your job: Syndicalist proposals by Rasmus Hästbacka on the website Libcom.
Don’t complain, organize! by Ellen David Friedman on the website of Labor Notes.
Swedish syndicalists organizing at Zalando by Jon Bekken on Libcom.
A syndicalist strategy for the Swedish labour market by Jenny Stendahl, Erik Bonk and Rasmus Hästbacka on the website Counterpunch.
Bust the myths about collective agreements by Emil Broberg and Rasmus Hästbacka on the website Znetwork.
Swedish unions, why do we suck? by Rasmus Hästbacka on Organizing Work.
The upside-down pyramid on Organizing Work
Boom without bust: Solidarity unionism for the long term by MK Lees and Marianne Garneau on Organizing Work.
Ten years ago, Chicago teachers gave us all a jolt of hope by Alexandra Bradbury on Labor Notes.
Socialist leaders won't save unions – Interview with Nick Driedger about the “rank-and-file strategy” on Organizing Work.
Big strikes and the sabotage of the labor movement by Marianne Garneau on Organizing Work.
What worked and what didn’t: A history of organizing at Starbucks by Nick Driedger on Organizing Work.
Syndicalism for the 21st century: From unionism to class-struggle militancy by Torsten Bewernitz and Gabriel Kuhn on Counterpunch.
The case for building new unions by Tom Wetzel on the website Black Rose, a shortened text from Wetzel's book Overcoming Capitalism.
Anarcho-syndicalism: A historical closed door…or not? by Harald Beyer-Arnesen in the US labor magazine ASR.
Let's build class unions by Rasmus Hästbacka in the Industrial Worker.
Make economic democracy popular again! by Rasmus Hästbacka on the website Znetwork.
Militant unions – the backbone of "movement socialism" by Edvin Dahlgren on Znetwork.
A history of IWW's organizer training program by Marianne Garneau on Organizing Work.
(R)evolution in the 21st Century? by Rasmus Hästbacka on Znetwork.

There are many good union podcasts in English. For instance, check out Wobcast, produced by members of the North American union IWW.

Difference between the PDF document and the printed book

The refinement of the script means that the term non-binary has been included in the text. It refers to persons who do not identify as male or female. The term LGBTQIA is also in the text. It is an abbreviation for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex and asexual persons. As said, an additional difference between the PDF document and the printed book is a preface written by members of SAC's central committee.

Go to top of page