LS grundstadgar

Tillägg till dessa grundstadgar kan göras i Lokala Samorganisationer med hänsyn till de olika platsernas förhållanden. Dock får under inga omständigheter sådana ändringar eller tillägg göras, som strider mot SAC: s grundstadgar och allmänna principer.

§ 1 Uppgift
§ 2 Inträde och medlemskap
§ 3 Avgifter
§ 4 Styrelse och revisorer
§ 5 Möten
§ 6 Lokal stridsfond
§ 7 Förhållande vid stridstillfälle
§ 8 Lokal studiefond
§ 9 Allmänna bestämmelser
§ 10 SAC: s organ och organisationshandlingar

§ 1 Uppgift

Lokala Samorganisationen (LS) avser att inom sig samla alla arbetare inom sitt verksamhetsområde, oavsett yrke. LS uppgift är:

  • att utbreda förståelse för att alla arbetares huvudsakliga intressen är gemensamma, varför också hävdandet av dessa intressen förutsätter en gemensam organisation;
  • att på basis av SAC: s principer och med en efter förhållandena lämpad taktik dels tillvarata arbetarnas intressen i nuet, dels verka för löneslaveriets avskaffande och samhällets förändring i syndikalistisk riktning;
  • att genom skolning och uppfostran såväl praktiskt som ideologiskt göra medlemmarna dugliga att själva handlägga de frågor och fullgöra de uppgifter som sammanhänger med den dagsaktuella verksamheten och med skapandet av ett framtida syndikalistiskt samhälle;
  • att med användande av alla medel, som är förenliga med syndikalismens principiella uppfattningar, hävda arbetarnas sociala, ekonomiska och kulturella intressen såväl när det gäller att uppnå önskvärda förbättringar som att hejda och slå tillbaka tendenser och aktioner, vilka är till arbetarnas nackdel och avser att förhindra eller försvåra genomförandet av syndikalismens målsättningar.

Då den syndikalistiska rörelsen som sådana principiellt avböjer att engagera sig i partipolitisk verksamhet, ställer sig LS som organisation utanför varje politiskt parti. LS kan inte ålägga någon medlem mot vederbörandes vilja att i någon som helst form ge sitt stöd åt politiskt parti eller partipolitisk verksamhet. Å andra sidan äger LS ej heller rätt att hindra eller förbjuda medlem att utanför den lokala samorganisationens ram stödja eller deltaga i partipolitisk verksamhet, såvida denna inte är av den art att den står i strid mot arbetarnas intressen eller på annat sätt är oförenlig med LS uppgifter.

§ 2 Inträde och medlemskap

Mom 1. Rätt till inträde och medlemskap äger envar som erkänner LS och SAC: s stadgar och principer och som inte innehar sådan ställning att vederbörande därigenom kommer i motsättning till LS uppgift och verksamhet.

Inträdet möjliggör, med de undantag som arbetslöshetskassans stadgar föreskriver, även medlemskap i Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa.

Se vidare SAC: s stadgar § 3.

Mom 2. Medlem skall tillhöra den LS inom vars verksamhetsområde vederbörande är sysselsatt.

Med LS verksamhetsområde menas antingen det område inom vilket LS medlemmar arbetar eller på den ort på vilken medlemmarna bor. Härav följer att medlem skall tillhöra LS antingen på boendeorten eller arbetsorten. Undantag härifrån kan medges av LS styrelse om vägande skäl anförs. I sådana fall skall medlem i första hand ansluta sig till närliggande LS inom distriktet.

Mom 3. Föreligger misstanke att inträdessökande gjort sig skyldig till handling av sådan art att medlemskap ej bör beviljas, skall inträdesansökan bli vilande till dess rätta förhållandet genom undersökning klarlagts.

Mom 4. Medlem, som låtit utskriva sin bok för övergång till annan LS men ej inom två månader låtit inskriva den i någon LS, anses ha frivilligt lämnat SAC. Detta gäller även för den som innehar frikort eller frimedlemsbok.

Mom 5. Medlem får ej inflytta i annan LS förrän avflyttning skett från den LS vederbörande förut tillhört. Kvittering av avgifter får ej ske förrän inflyttning i LS skett.

Avflyttar avgående kassör från LS (antingen LS nedlägges eller fortfarande är verksam) skall boken utskrivas av revisorerna efter det att räkenskaperna och kassan reviderats och godkänts. Bok som utskrivits av kassören själv och utan revisorernas namnteckning, kan ej godkännas som klar.

Medlem äger fri övergång från en LS till en annan.

§ 3 Avgifter

Mom 1. Inträdes- och månadsavgifter fastställs av LS, varvid förutom det belopp som stadgeenligt skall erläggas till distrikt och SAC, erforderliga medel för LS egen verksamhet inberäknas. Vid fastställandet av LS ekonomiska behov måste hänsyn också tas till vad som erfordras för verksamheten inom syndikat och sektioner. (Storleken av avgifterna till dessa fastställs av LS.)

Mom 2. Månadsavgift erläggs av varje medlem enligt ovanstående moment och § 3 i SAC: s stadgar.

Medlem, som enligt SAC: s stadgar är befriad från avgift till huvudorganisationen (frimedlem), kan av LS åläggas betala den del av kontingenten som går till LS kassa, under förutsättning att medlemmens inkomstförhållanden gör detta möjligt.

Mom 3. För att erkännas som klar medlem med rätt till stridsunderstöd samt rösträtt på organisationens möten, erfordras att vederbörande ej resterar för mer än högst 2 månader. Efter denna tid sker uteslutning ur SAC.

Också den som är avgiftsbefriad är skyldig att inom högst 2 månader stämpla sin medlemsbok.

§ 4 Styrelse och revisorer

Mom 1. LS styrelse bör bestå av 5 personer (i undantagsfall inom LS med lågt medlemsantal 3) samt minst 2 suppleanter för dessa. Av styrelsen bör åtminstone kassören väljas särskilt.

En av styrelsens ledamöter (lämpligast kassören eller ordföranden) skall ha uppdraget att sköta LS korrespondens (korresponderande sekreterare).

Mom 2. Styrelsen är gemensamt ansvarig för LS skötsel, men kassören svarar ensam för omhänderhavda medel.

Mom 3. Namn och adress på kassör och ordförande jämte uppgift om vem som är korresponderande sekreterare skall omedelbart efter valet inrapporteras till SAC: s expedition samt a-kassan.

Mom 4. Styrelsen sammanträder till ordinarie protokollfört möte minst en gång före varje medlemsmöte med LS, samt till extra sammanträde när någon styrelsemedlem så påfordrar eller särskilda omständigheter gör ett styrelsemöte motiverat.

På styrelsens möte förbehandlas de ärenden som skall behandlas på LS möte och utarbetas förslag i de frågor där styrelsen finner detta påkallat. Statförslag skall i god tid före nytt verksamhetsår upprättas av styrelsen.

Till årsmötet skall styrelsen utarbeta redogörelse över verksamheten under det gångna året. På varje LS-möte bör styrelsen även lämna information om organisationens verksamhet.

Mom 5. Utöver styrelsen utser LS agitationskommitté (inklusive ombud för SAC: s press och litteratur) och studieledare eller studiekommitté samt de kommittéer eller organ som verksamheten i övrigt kräver.

Mom 6. För granskning av LS räkenskaper och ekonomiska verksamhet utses två eller flera revisorer jämte suppleanter för dessa. Revisorerna skall äga tillgång till LS räkenskaper och handlingar närhelst de så begär. Vid verksamhetsårets slut (eller oftare om LS så beslutar) skall de förelägga LS fullständig revisionsberättelse.

Även om fullständig revision blott sker årsvis bör granskning av räkenskaperna ske oftare.

LS kassör liksom styrelsen i övrigt kan hos DK begära information och instruktion i frågor som rör styrelsens eller revisorernas arbete.

Kassören är dessutom skyldig att låta befullmäktigat ombud för SAC eller DK ta del av LS räkenskaper, medlemsmatrikel och medlemsrapporter. Vid sådant tillfälle bör om möjligt någon av LS revisorer närvara eller ta kontakt med den som utfört granskningen.

Mom 7. Gemensamt anställda funktionärer inom SAC får ej väljas till förtroendeposter på någon nivå i organisationen. ”Förtroendeposter” inbegriper inte tillfälliga uppdrag av typ utredningar. (För definition av begreppet ”funktionär” se SAC: s stadgar § 8 Mom 1.)

§ 5 Möten

Mom 1. LS bestämmer själv tid och plats för sina möten. Dock bör ordinarie möte hållas minst en gång i kvartalet. Ett av dessa möten skall vara årsmöte och bör om möjligt hållas inom tre månader efter årsskiftet.

På årsmötet skall bl a behandlas:

  • a) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet samt revisionsrapport, beslut angående ansvarsfrihet för kassör och styrelse i övrigt.
  • b) Val av styrelse och revisorer och olika kommittéer samt ombud till de organisationer som LS är ansluten till.
  • c) Förslag från styrelsen eller kommittéer beträffande det kommande årets verksamhet.

Mom 2. LS sammankallas till extra möte då styrelsen så anser påkallat, eller då minst 20 % av LS medlemmar så begär för viss frågas behandling.

Som allmän regel gäller att extra möte inte är beslutsmässigt i andra frågor än den eller de för vilka mötet sammankallats eller frågor som har omedelbart samband därmed.

Mom 3. Om så anses lämpligt kan LS besluta att frågor som är av betydelse i ekonomiskt hänseende inte kan avgöras med mindre än att de först framlagts på ett föregående möte, respektive förbehandlats av styrelsen.

§ 6 Lokal stridsfond

Mom 1. LS är skyldig att avsätta medel till en lokal stridsfond och vid fastställande av medlemsavgift måste hänsyn tas till detta. Den lokala stridsfondens medel får inte tas i anspråk för andra ändamål än sådana som sammanhänger med fondens uppgift att bistå medlemmarna vid arbetskonflikter.

Mom 2. Den lokala stridsfondens uppgift är

  • att vid behov på lämpligt sätt komplettera det understöd som erhålles från SAC: s stridsfond,
  • att om så erfordras ekonomiskt stödja i strid indragna medlemmar innan understöd från SAC: s stridsfond stadgeenligt utgår, samt
  • att lämna stridsunderstöd åt medlemmar som stadgeenligt ej är berättigade till konfliktunderstöd från SAC (exempelvis medlemmar som vid konfliktens utbrott ej fyllde kravet om 4 veckors medlemskap).

Mom 3. Då den lokala stridsfondens uppgift är att komplettera understödet från den centrala stridsfonden är det uppenbart att de regler som fastställts ifråga om rätt till understöd från SAC inte utan vidare kan tillämpas även för den lokala stridsfonden, utan LS får själv fastställa efter vilka regler och under vilka förhållanden understöd från den lokala fonden skall utgå.

§ 7 Förhållande vid stridstillfälle

Mom 1. LS-medlem är skyldig att omedelbart anmäla till LS styrelse (i förekommande fall styrelsen för sektionen eller syndikatet) om konflikt hotar, vilken berör LS medlemmar.

Mom 2. Vid underrättelse om att konfliktsituation föreligger har LS styrelse att, i samråd med sektions- eller syndikatstyrelse, där sådan finns, vidtaga de åtgärder som situationen påkallar. Dit hör främst att samla de av konflikten direkt eller indirekt berörda medlemmarna till möte. Beslut om stridsåtgärd skall fattas genom omröstning bland de berörda medlemmarna. Därvid gäller som självklar regel att beslutet måste föregås av en genomgående diskussion som klarlägger konsekvenserna av en åtgärd i ena eller andra riktningen såväl för de berörda medlemmarna själva som LS i dess helhet. Beslut med knapp majoritet om åtgärder varom påtagliga meningsskiljaktigheter råder måste helt undvikas. Frågor av denna art måste genomdiskuteras tills största möjliga grad av enighet nås.

Mom 3. Om så anses lämpligt tillsätts en strejkkommitté, vars uppgift är att i samråd med LS (syndikatets, sektionens) styrelse handha det administrativa arbetet, följa stridens utveckling, föra erforderlig statistik samt i övrigt på alla sätt som står till buds medverka till stridens lyckliga genomförande.

Mom 4. I alla konflikter och konfliktsituationer åligger det styrelsen för LS respektive sektionen eller syndikatet att stå i kontakt med vederbörande federation och om så krävs även med SAC.

Mom 5. Rätt att besluta om konflikt eller avveckling av sådan äger blott den medlemsgrupp konflikten berör. Dock skall i sammanhållningens intresse kontakt hållas med sådana som blott indirekt är berörda och hänsyn tas till opinionen bland dessa.

§ 8 Lokal studiefond

LS bör avsätta medel till en lokal studiefond och vid fastställandet av medlemsavgift ta hänsyn därtill.

§ 9 Allmänna bestämmelser

Mom 1. LS kan inte nedläggas så länge styrelse kan väljas och denna finner det lämpligt att upprätthålla LS verksamhet.

Mom 2. Nedlagd LS egendom tillhör SAC. Materialet insändes till distriktskommittén och kassan till SAC, där den påförs respektive agitationsdistrikts konto som agitationsmedel.

Mom 3. Om en LS uppgår i en annan på så sätt att LS nedlägger sin verksamhet och medlemmarna överförs till den andra LS: en, står det givetvis fritt att före nedläggandet besluta om överförande av LS tillgångar till den LS dit medlemmarna överflyttas.

Mom 4. LS kan endast utträda ur SAC efter två på varandra sammanfallande beslut. Det första antaget på extra möte, det andra antaget genom medlemsomröstning inom 3 månader efter det extra mötet. Besluten skall fattas med â…” majoritet.

§ 10 SAC: s organ och organisationshandlingar

Det är LS skyldighet att tillse att handlingar som kan vara av framtida intresse inte går förlorade. LS ska då man inte längre behöver handlingar för organisationsarbetet deponera dessa på regionalt folkrörelsearkiv.