Arbeta hos oss!

Att ta ett centralt uppdrag i SAC är lärorikt och kul, men också ett viktigt åtagande eftersom du ingår i samordningen för hela SAC. Med det sagt så betyder det inte att de olika uppdragen är betungande eller svåra att utföra, tvärtom, SAC är en organisation där vi lär av varandra och där vi alltid får fråga när vi undrar något och där vi alltid ska kunna förvänta oss stöd.

Om funktionärsuppdragen

SAC:s funktionärer är förtroendevalda med en tjänstgöringsgrad på 100 procent (40 tim/ vecka) och ersätts för förlorad arbetsinkomst med kongressbeslutade 28 100 kronor i månaden år 2021. Funktionärerna (Arbetarens huvudredaktör undantagen) har ansvar för att SAC:s löpande verksamhet fungerar och att sekretariatet på Sveavägen 98 i Stock- holm hålls öppet och bemannat.
Förutom sina specialuppdrag samarbetar funktionärerna för att verkställa centralkommitténs beslut och upprätthålla löpande kontakt med LS, distrikt och övriga organisationsinstanser.

Funktionärsuppdragen löper under en kongressperiod (3 år) med möjlighet till omval om en ytterligare kongressperiod. En del kvälls- och helgarbete samt resor ingår i tjänsterna.
Som funktionär erbjuds du att arbeta i SAC-huset på Sveavägen 98, nära tunnelba- na mitt i centrala i Stockholm. Du förses med eget skrivbord, tillgång till konferensrum och möteslokaler, dator och annat arbetsmateri- al. Som nyvald funktionär kommer du att få all behövlig uppbackning av organisationen. Utbildning för att känna trygghet i uppdraget ingår. Om du bor i annan ort än Stockholm kan du arbeta på distans så länge det finnsfunktionärer som täcker behovet av bemanningen på Sveavägen. Du behöver vara på plats i Stockholm vid behov.

För att vara valbar till en funktionärstjänst ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren. Du som söker en av dessa befattningar kan inte söka andra befattning- ar samtidigt. I ansökan ska anges vilken LS du tillhör, hur länge du varit medlem samt din ålder. Vidare anges yrke eller inom vilket område du arbetar, tillhörighet i politiskt parti och ideella föreningar samt relevant erfarenhet för uppdraget. Det är också viktigt att få en bild av varför du söker just detta uppdrag och vad du vill och kan bidra med.

Skicka ansökan med meritförteckning till valberedningen@sac.se eller SAC:s valberedning, Box 6507, 113 83 Stockholm.

Hoppas vi hörs!
Hälsningar SAC:s valberedning som består av Amalthea Frantz, Stockholms LS,
Jonna Jensen, Norrköpings LS, och
Tommy Sundvall, Stockholms LS

Generalsekreterare

Som generalsekreterare ansvarar du för organisationens skriftliga dokumentation. Detta innebär att du författar – och ibland transkriberar delar ur – Centralkommitténs protokoll, diarieför inkomna handlingar, sköter löpande korrespondens samt är redaktör för organisationens verksamhetsberättelser.

Du är också ansvarig för daglig administration och regelbunden central verksamhet såsom verkställandet av vissa löpande kampanjer, samt har samordnings- och personalansvar på SAC:s sekretariat.

Du håller löpande kontakt med LS, distrikt och övriga organisationsinstanser. Vid behov företräder du också SAC i media tillsammans med informationsorganisatören.

Kvalifikationer: Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift och har goda organisatoriska kunskaper. Du har vana av att skriva olika slags texter, till exempel rapporter, protokoll, referat, verksamhetsberättelser, utredningar, pressmeddelanden och artiklar.

Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning. Språkkunskaper utöver svenska och engelska är också meriterande.

Som generalsekreterare är det viktigt att du kan planera, samarbeta, inspirera och vara en god informatör. Det ingår kvälls- och helgarbete samt resor i tjänsten. 

Kassör

Som kassör är du ansvarig för SAC:s bokföring. Du bokför och redovisar organisationens in- och utbetalningar, administrerar löner/ersättning för förlorad arbetsinkomst, skattedeklarationer samt upprättar bokslut. I uppdraget ingår också att hjälpa beslutande instanser med ekonomisk planering och fungera som bokföringsstöd åt kassörer på olika nivåer inom organisationen.

Kassören har även huvudansvar för medlemsregistret samt organisationens olika avtal och kontrakt. Uppdraget innefattar även kassörskap i Joe Hillsällskapet samt funktionen som VD för aktiebolaget FFAB; att arbeta tätt med styrelsen för organisationens bolag och företräda dem gentemot externa aktörer så som myndigheter, banker och fastighetsförvaltare.Kvalifikationer: 
Du ska ha erfarenhet av registeransvar och bokföring på LS-nivå samt goda kunskaper i organisationens struktur. Du har tidigare upprättat både budget och bokslut i föreningar eller företag, har använt bokföringsprogram samt är bekant med löne- och bokslutsprogram.


Det är meriterande om du har en utbildning som redovisningsekonom eller motsvarande. Även erfarenhet av lönehantering är meriterande.

Som kassör är det viktigt att du är noggrann och håller ordning på tider och deadlines. Då kassören fungerar som stöd för alla LS kassörer är det viktigt att du kan kommunicera effektivt och har lätt för att samarbeta.

Kurser för fortbildning finns att tillgå vid behov.

Studieorganisatör

Som studieorganisatör är du huvudansvarig för den centrala studieverksamheten. Du tar fram och utvecklar studiematerial och är ett aktivt stöd för de lokala studieorganisatörerna och för den centrala studiekommittén. I uppdraget ingår också att vara SAC:s kontaktperson till ABF samt att arrangera studiekonferenser och liknande.

Kvalifikationer: Du ska ha tidigare vana av att organisera studier eller att ha arbetat med studier i ideella organisationer. Övriga meriter Det är meriterande om du har god föreningsvana, erfarenhet av att bedriva studieverksamhet på LS-nivå och har erfarenhet av att arbeta med projekt.

Som studieorganisatör är det viktigt att du är pedagogiskt lagd och har lätt för att kommunicera och samarbeta.

Facklig samordnare

Som facklig samordnare ansvarar du för samordning av organisationens centrala fackliga verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för SAC:s rättshjälp, stridsunderstöd och centrala varsel. Det innebär också att driva fackliga ärenden i domstol samt att ta fram juridiskt underlag i olika frågor och utredningar. Du kommer stödja och utbilda lokala förhandlare och organisatörer, samt ansvara för SAC:s kollektivavtal och rapportera om utvecklingen inom arbetsrättsområdet.

Kvalifikationer:
Du ska ha kunskap i kollektiv och individuell arbetsrätt samt förhandlingsvana. Du har även erfarenhet av att organisera fackligt och driva fackliga ärenden. Du har erfarenhet av utredningsarbete och utbildning inom juridik/arbetsrätt.

Universitets- eller högskoleutbildning inom juridik och arbetsrätt är meriterande.

Som facklig samordnare är det viktigt att du är samarbetsinriktad och tycker om att arbeta med människor. Du ska kunna ta ansvar och lösa problem. Du måste även klara av svåra samtal och kunna sätta gränser. Viktiga egenskaper är att du är trygg, lyhörd och smidig i ditt sätt.

Att du är utvecklingsorienterad, har god analytisk/ strategisk förmåga och hög integritet är andra kvaliteter som är viktiga i detta uppdrag.

Tidningen Arbetarens huvudredaktör

Tidningen Arbetaren är SAC:s nyhetstidning som i dagsläget kommer ut som webbtidning och månadsmagasin. Som huvudredaktör för Arbetaren har du tillsammans med redaktionssekreteraren det övergripande redaktionella ansvaret på tidningen. Detta innebär att vara ”spindeln i nätet” på redaktionen och vara tidningens ansikte utåt.

Du har det yttersta administrativa ansvaret för tidningens ekonomi, ansökan om statliga bidrag och värvning av nya prenumeranter. Du har också personalansvar för tidningens anställda och skriver både ledartexter och artiklar.

Kvalifikationer: Du ska ha en journalistutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du ska också ha arbetslivserfarenhet från en tidningsredaktion. För att kunna arbetsleda personalen behöver din huvudsakliga arbetsort vara Stockholm.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att skriva opinionstexter och tidigare haft ett publicistiskt ansvar, liksom erfarenhet av ekonomi, projektledning och arbetsledning. Föreningsengagemang och kunskaper i formgivning är också meriterande.

Som Arbetarens huvudredaktör är det viktigt att du kan kommunicera effektivt och diplomatiskt. Du ska kunna planera ditt och andras arbete och ha lätt för att samarbeta. Till skillnad från övriga funktionärer har huvudredaktören inte ansvar för sekretariatets dagliga skötsel, utan arbetar tätare ihop med bolagsstyrelsen för ATAB (Arbetaren Tidnings AB). De anställda på Arbetarens redaktion har likalön.

Ideella förtroendeuppdrag

Föreningsrevisor

2 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Föreningsrevisorerna har till uppgift att granska SAC och dess olika organisationsdelar, såsom centralkommittén och funktionärerna, vad gäller verksamhet och förvaltning kopplat till stadgar och kongressbeslut. Dessutom ska de parallellt med en auktoriserad revisor granska SAC:s räkenskaper. Revisorerna har möjlighet att delta i alla de möten som behövs för att fullfölja sitt uppdrag.

Du som söker ska ha god kännedom om centralorganisationens stadgar och övriga styrdokument samt gärna erfarenhet av liknande uppdrag. För att vara valbar ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren.

Centralkommittén

Centralkommittén (CK) är SAC:s styrelse och ansvarar för SAC:s löpande verksamhet under kongressperioderna. CK har till uppgift att mellan kongresserna förvalta or- ganisationen och ta initiativ för dess utveckling; att verk- ställa kongressens beslut; att övervaka administrationens skötsel; att fatta beslut i frågor där stadgar och andra handlingar inte lämnar besked samt att bistå LS med råd och upplysningar där så är påkallat.

För att fördela det löpande arbetet mellan ledamöterna utser CK inom sig olika arbetsutskott som sköter verk- samheten inom sina respektive områden. Vilka dessa ut- skott blir och vad de fokuserar på bestäms utifrån vilka behov organisationen har.
Kvalifikationer

Att ingå i CK är ett viktigt uppdrag som förutsätter ett stort engagemang, initiativtagande och en vilja att lära sig om, och utveckla, vår organisation. För att vara valbar ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren. Du som söker denna befattning kan inte söka andra befattningar samtidigt.

Valberedning

Valberedningen har ansvar för att ta fram kandidater till förtroendeuppdrag inom organisationen. Valberedningen genomför intervjuer med de nominerade och sätter ihop en presentation som redovisar den nominerades kvalifikationer, meriter och övrigt som är betydelsefullt för uppdraget. För att vara valbar ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren.