Hem / LS / Bergslagen / Historia / Syndikalistiska Ungdomsklubbar

Syndikalistiska Ungdomsklubbar

Syndikalistiska Ungdomsklubbar

Bysta SUK 1934 – 1937
Fanthyttans SUK 1930 – 1941
Gammelbo SUK 1936 - 1937
Guldsmedshyttans SUK 1930 – 1945
Hällefors SUK 1930 – 1937, 1937 – 1944
Högforsbruks SUK 1939 - 1947
Hörkens SUK 1937 - 1940
Karlskoga SUK 1930 – 1952
Kopparbergs SUK 1932 – 1941
Kumla SUK 1930 – 1937
Pershyttans SUK 1934 – 1940
Saxhyttans SUK 1944 – 1946
Silkens SUK 1934 – 1939
Stora Kumlans SUK 1934 – 1941
Ställdalens SUK 1933 – 1952
Yxsjöbergs SUK 1941 – 1952
Örebro SUK 1929 – 1941

Syndikalistiska Ungdomsförbundets verksamhet i Örebro län

När Sverges Syndikalistiska Ungdomsförbund, som det ursprungligen kallades, bildades under midsommarhelgen 1930 hade redan flera lokala klubbar bildats. I Örebro län fanns klubbar i Guldsmedshyttan, Hällefors, Kumla och Örebro och senare under 1930 bildades klubbar också i Fanthyttan och Karlskoga. Av förbundets 20 anslutna klubbar år 1930, låg hela fem i Örebro län. Klubben i Karlskoga anslöt sig till SUF först 1931.
Vid den konstituerande kongressen invaldes Algot Nylund från Hällefors i förbundets centralstyrelse, där han kvarstod till 1932 då han flyttade till Stockholm och istället utsågs till ledamot i förbundets verkställande utskott. Algot tillhörde verkställande utskottet även under 1933 och 1935.

Under 1932 bildades en klubb i Kopparberg och följande år en i Ställdalen.

1933 genomfördes en omfattande agitationsturné i länet. Läs mer om Holger Karlssons tid som agitator för organisationen.

Under år 1934 var ökningen av antalet klubbar inom Örebro län större. Klubbar bildades i Bysta, Pershyttan, Silken och Stora Kumlan. Den 14 april 1934 bildades vid ett möte i Örebro, Närkes distrikt av SUF och till att utse distriktsstyrelse valdes klubbarna i Fanthyttan och Guldsmedshyttan. Distriktet omfattade dock inte samtliga klubbar i länet eftersom klubbarna i nuvarande Ljusnarsbergs kommun tillhörde SUF:s daladistrikt och klubben i Karlskoga var ansluten till det värmländska SUF-distriktet. Närkes distrikt av SUF ordnade två agitationsturnéer genom distriktet, dels i december med Axel Österberg som talare, men dessförinnan en turné med den s k Röda Cykelpatrullen under perioden 15 - 29 augusti. Till förbundet skrev man bland annat en rapport över Röda Cykelpatrullens verksamhet i Närkes distrikt.

1935 fortsatte klubbarna i Fanthyttan och Guldsmedshyttan att utse distriktsstyrelse (D.S.) och även detta år genomfördes två agitationsturnéer. I januari besökte Axel Österberg och Margit Lövgren klubbarna och höll offentliga möten och skolningsföredrag. I oktober gjorde Holger Karlsson ännu en turné.

Under 1936 bildades en klubb även i Gammelbo men den var ansluten till Västmanlands distrikt av SUF. Fanthyttans SUK utsåg det här året själva distriktsstyrelse. Tillsammans med Närkes distrikt av SAC genomförde distriktsstyrelsen en agitationsturné med Ellström-Stjärna som talare

1937 nedlades klubbarna i Gammelbo, Kumla och Hällefors, den sistnämnda återupptogs dock redan samma år och en ny klubb bildades i Hörken. Till distriktsstyrelse utsågs Evert Andersson, Axel Eriksson och Alice Eriksson, samtliga från klubben i Fanthyttan.

Även år 1938 var distriktsstyrelsen förlagd till Fanthyttan, där distriktet också arrangerade ett sommarläger under midsommarveckan. En agitationsturné genomfördes med Allan Berg från Oslo som talare. Dessutom visade Nils Skoglund Syndikalistiska Ungdomsförbundets propagandafilm Svarta Fanor på flera platser i länet.

Följande år, 1939, bildades en klubb i Högforsbruk men samma år nedlades klubben i Silken. I förbundets centralstyrelse invaldes Edvin Storm, Karlskoga och Rune Fredin, Kopparberg. Distriktsstyrelsen för Dalarnas distrikt av SUF förlades för ett år till klubben i Ställdalen. De tre distrikten i Dalarna, Närke och Västmanland anordnade en gemensam lägervecka i Vad under midsommarhelgen.

Klubben i Hörken gick upp i Högforsbruks SUK under år 1940 och klubben i Pershyttan nedlades. Edvin Storm och Rune Fredin kvarstod även detta och följande år i förbundets centralstyrelse.

1941 startades en ny klubb i Yxsjöberg, men samma år nedlades klubbarna i Fanthyttan, Kopparberg, Stora Kumlan och Örebro. Närkes distrikt av SUF upphörde och kvarvarande klubbar överfördes till daladistriktet.
Under 1942 avgick Edvin Storm och Rune Fredin ur förbundets centralstyrelse, som suppleant i centralstyrelsen utsågs istället Rune Holmberg från klubben i Högforsbruk. Klubbarna i Högforsbruk och Karlskoga utsågs till förläggningsorter för sina respektive distriktsstyrelser.

Klubben i Hällefors nedlades 1944 men en ny klubb grundades i Saxhyttan. Klubben i Högforsbruk fortsatte för tredje året att utse distriktsstyrelse för Dalarnas distrikt av SUF.

1945 nedlades klubben i Guldsmedshyttan och Rune Holmberg från Högforsbruk blev ordinarie ledamot i SUF:s centralstryrelse och Edvin Storm från Karlskoga återkom som ordinarie ledamot i samma styrelse.

Året därpå, 1946 nedlades klubben i Saxhyttan. Till förbundets centralstyrelse återvaldes Edvin Storm.

Klubben i Högforsbruk upphörde 1947. Klubbarna i Karlskoga, Ställdalen och Yxsjöberg var verksamma ännu år 1952, men då försvann de ur SAC:s adresslistor. Under det första halvåret nedlades klubbarna i Ställdalen och Yxsjöberg och under hösten 1952 upphörde även klubben i Karlskoga.

Källor: Verksamhetsberättelser 1930 - 1947, Inkomna agitationsrapporter 1933 - 1939, som ingår i Syndikalistiska ungdomsförbundets arkiv volymerna 2 och 7. SAC:s meddelanden nr 2 - 4/1952, som ingår i arkivet från Sveriges Arbetares Centralorganisation. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Holger Karlsson

Under i januari 1933 genomförde förbundet SUK en agitationsturné i Örebro län med Holger Carlsson som talare. I sin rapport till förbundets verkställande utskott skrev han följande rader.

Röda Cykelpatrullen

Närkes distrikt av SUF ordnade två agitationsturnéer genom distriktet, dels i december 1934 med Axel Österberg som talare, men dessförinnan en turné med den s k Röda Cykelpatrullen under perioden 15 - 29 augusti 1934. Till förbundet skrev man följande rapport.

Holger Karlsson

Holger Karlsson

Läs mer om agitatorn Holger Karlssons turné i länet 1933.

Röda Cykelpatrullen

Läs mer om Röda Cykelpatrullens verksamhet i Närke i augusti 1934.