Hem / LS / Umeå / Umeå LS stadgar

Umeå LS stadgar

.

Tillbaka till startsidan

STADGARNA UTGÖR RAMEN FÖR VÅR FACKLIGA DEMOKRATI, SOLIDARITET OCH SJÄLVSTÄNDIGA KAMP PÅ ARBETSPLATSERNA

Umeå LS utgår från de grundstadgar som är gemensamma för alla LS av SAC. Vi har även lokala tilläggsstadgar, dels för vår stridsfond och dels för en organiseringsfond. Se grundstadgarna. Se tilläggsstadgarna nedan.

ORGANISERINGSFOND
Stadgarna för denna fond antogs på årsmötena 2007 och 2008. Hur mycket pengar som finns i fonden kan läsas i bokslutet.

§1 Syfte
Fondens medel skall användas av Umeå LS medlemmar för att bygga upp sektioner och syndikat, till bildandet av nya LS i Västerbotten och Örnsköldsviksområdet samt övriga satsningar på medlemmarnas självorganisering och fackliga kamp.

§2 Fondmedlens användning
Sektioner och syndikat kan ansöka om startbidrag på 2000 kr och därefter organiseringsbidrag på 2000 kr. Bidragen skall användas till att utveckla sektionen/syndikatet. Beslut om sådana anslag fattas av i första hand Umeå LS medlemsmöte och i andra hand styrelsen. Sektionen/syndikatet rapporterar om medlens användning i Umesyndikalisten. Övriga ekonomiska anslag skall förberedas av styrelsen som sedan annonserar i medlemsutskick innan beslut tas på medlemsmöte.

§3 Ändring av fondens stadgar
Stadgarna kan ändras om Umeå LS så beslutar vid två på varandra följande medlemsmöten. Vid beslut om ändringar av och/eller tillägg ska detta annonseras i Umesyndikalisten. Fonden kan upplösas efter beslut av två på varandra följande medlemsmöten i Umeå LS.

STRIDSFOND
Stadgarna för denna fond antogs på medlemsmötet den 30 maj 1985. Dessa stadgar ersätter §6 i LS grundstadgar (se länken ovan).

Fondens uppgift
Den lokala stridsfondens medel får inte tas i anspråk för andra ändamål än sådana som sammanhänger med fondens uppgift att bistå LS medlemmar vid arbetskonflikter. Den lokala stridsfondens uppgift är:

att vid behov på lämpligt sätt komplettera det understöd som erhålles genom SAC:s gemensamma stridsfond,

att om så erfordras, ekonomiskt stödja i strid indragna medlemmar innan understöd från SAC:s gemensamma stridsfond stadgeenligt utgår, samt

att lämna stridsunderstöd åt medlemmar som stadgeenligt ej är berättigande till konfliktunderstöd från SAC, (exempelvis medlemmar som vid konfliktens utbrott ej fyllde kravet om fyra veckors medlemskap).

Kapitalbildning
Grunden för fondens kapitalbildning är en obligatorisk avsättning av ett visst belopp från varje inbetald månadsavgift i avgiftsklasserna A och B. För varje två-månadersperiod då redovisning sker till SAC och SAEA [numera SAAK], avsättes till stridsfonden det belopp som LS tidigare bestämt i samband med beslut om månadsavgifternas storlek. 

Förutom den regelbundna avsättningen till fonden, kan fonden också förstärkas genom insamlingar och spontana bidrag.

Det åligger styrelsen att iaktta och följa upp riskerna för utbetalning från fonden för att kunna anpassa understödsbelopp och regelbunden avsättning av medel till fonden i den relation att nödvändigt kapital fonderas.

Förvaltning av fondmedlen
Det åligger styrelsen att så placera och förvalta stridsfondens kapital att värdet så långt det är möjligt bevaras trots inflationen dock utan att binda fondens pengar som måste vara disponibla vid behov. Ränta som kommer av fondmedlen skall alltid läggas till fondens kapital.

Utbetalning av stridsunderstöd
Stridsunderstöd utgår vid lockouter och av LS eller andra organisationer igångsatta arbetskonflikter gällande löner och arbetsvillkor.

Rätt till understöd från LS lokala stridsfond har den medlem som fullgjort sina åligganden enl. §7 mom 1 i LS grundstadgar [se länk ovan].

Ett villkor för understöd är att medlemmen icke resterar med månadsavgifter till LS.

Understödsbelopp
Utgående understödsbelopp per dag skall i princip följa inkomstutvecklingen genom att relatera till utgående dagsersättning från arbetslöshetskassan. Helt understöd från lokala fonden ska motsvara 33% av den för tidsläget gällande dagsersättningen från SAEA [numera SAAK]. T.ex. om gällande dagsersättning från SAEA [SAAK] är 300 kr per dag, då utgår helt stridsunderstöd med 33% av den summan = 100 kr per dag. 

Från lokala stridsfonden utbetalas vid konflikt:
A) Understöd för de fem första (karens) dagarna med helt understödsbelopp.
B) Understöd till medlem som vid konfliktens utbrott ej helt uppfyller kravet om 4 veckors medlemskap, utgår halvt  understödsbelopp fram till den dag då ersättningsrätt från SAC:s stridsfond inträder.
C) Efter 4 veckors konflikt ska LS möte pröva huruvida ett tillägg på ordinarie understöd kan utbetalas under fortsatt konflikt, om pengarna finns i den lokala stridsfonden.

Lokala stridsfonden får inte tömmas helt vid ett konflikttillfälle. 30% av fonderat belopp vid konfliktens start skall reserveras för kommande beredskap.

Ändringar av fondens stadgar
Ändring av fondens stadgar kan ske om frågan är upptagen på utsänd dagordning och likalydande beslut om ändring av stadgarna har tagits på två på varandra följande ordinarie medlemsmöten.

Nedläggning av lokala stridsfonden
Om LS som sådan och lokala stridsfonden avvecklas, överföres innestående medel till SAC.

FORM OCH INNEHÅLL
Genomtänkta stadgar ger fackföreningen en stabil form, vilket även gynnar verksamhetens innehåll. För att få ett samlat grepp om form och innehåll se Umeå LS Handbok för medlemmar. Se även stadgar för sektioner och syndikat.

Tillbaka till startsidan

Related content

Comments

Log in or create a user account to comment.