Distrikten

Vad är ett distrikt?

Inom SAC bildar flera LS SAC-distrikt. Distriktens uppgifter är att verka för att bilda nya LS och andra syndikalistiska organisationer inom sitt verksamhetsområde samt hålla studie-, utbildnings- och opinionsbildningsverksamhet. Distrikten har inte rätt att ingripa eller överta fackliga ärenden så vida inte så överenskommits med berörda syndikat och federationer.
I varje distrikt finns en Distriktskommitté (DK) som verkar som distriktets styrelse och består av ledamöter från varje LS inom distriktet varav en ordförande, en sekreterare och en kassör. Dessa samt revisorer väljs av distriktskonferensen. Därtill kan en studieorganisatör tillsättas som också fungerar som SAC:s studieråds ombud och ska tillsammans med studierådet verka för att planer och program vinner anslutning från LS och medlemmar.

Distriktskonferensen behörig att behandla alla frågor som berör SAC:s verksamhet, men beslut av bindande natur kan endast fattas ifråga om distriktets egen verksamhet. Varje LS betalar en avgift avsedd till distriktets kassa, för att finansiera distriktskonferensen, studier och agitation.

[Länk till Stadgar för distrikten]