Strejkkommitténs protokoll 1926

Protokoll fört vid Strejkkomitens möte dem 3dje Sep. 1926

§ 1
Val av funktionärer till Ordförande valdes Viktor Ramberg. Vise Ordförande Ernst Andersson Sekreterare Nils Larsson vise Sekreterare David Ståhl till Kassör H. Sjökvist

Strejkomitem består sålunda av 7 st V. Ramberg Ernst Andersson N. Larsson David Ståhl H. Sjökvist Linus Juhlin C. J. Johansson.

§ 2
Ordföranden föredrog vilka som blivit oppsätta för erhållande av extra understöd, samt blev det av mötet godkänt det upplystes att det finns 16 st som anses kunna klara sig som har mer eller mindre jordbruk. Till extra utdelning beviljades 56 st finns vidare frånräknade 16 summa 72 medlemmar

§ 3
Samt debaterade mötet att de som har ständigt arbete utan understöd ej må uttaga extra understöd. Men beslutade mötet att det får gå efter den uppsätta listan till nästa utdelning och senare återkomma med beslut.

§ 4
Sjökvist upplyste att det finns till extra utdelning ungefär 6 kr pr medlem samt beslutade mötet att dela ut det till nästkommande ordinarie understöd.

§ 5
Mötet jorde uttal över festen i Folkets park om lördag och söndag. Samt valde mötet V. Ramberg, D. Ståhl till inköp av konditorivaror o. s. v.

§ 6
När ej nogot mer förekom avslöts mötet

Dag som ovan
Nils Larsson
Sekreterare
Justeras
W. Ramberg
Ord.

Protokoll fört vid Strejkkomitens möte den 7/8 1926

§ 1
Mötet öppnades av Ordför. Och hällsade komiten välkommen samt övergick till dagen[s] förhandlingar

§ 2
Komiten framkom med förslag att dela det extra understödet kooperativt förutom 2 kr som ska delas lika på alla d. v. s. pr medlem, det övriga må vidare delas efter familjens storlek komitens förslag 75 öre pr barn och vecka.

[§ 3]
I samband beslutades att fråntaga sådana som anses klara sig det extra understödet. Med andra ord sådana som har ställen och kreatur eller andra inkomstmöjligheter, vidare en del boende i bolagets hus som har fler än ett understöd i samma familj och barn saknas vidare som fölljer Elin Juhlin - Matilda Karlsson Berta Persson - Axel Bergström även beslutade komiten att ej understöd må delas ut för mer än fyra barn samt att Arvid Nilsson och Adolf Winberg ej får för mer än 2 barn beroende på att dessa har jordbruk.

§ 4
Förslag framkom om ej extra må utdelas till sjukdomsfall om det anses att ekonomisk hjälp behövs och utalade komiten sig för att hjälpa så långt det är möjligt. Samt att i sådana fall hänvände sig till komiten

§ 5
Hjalmar Sjökvist begärde hjälp till medesin vid sjukdomsfall inom familjen samt beviljades han 25 kr för detta ändamål.

§ 6
När ej nogot mer förekom avslöts mötet kl 7.30 e. m

Dag som ovan
Nils Larsson
Sekreterare
Justeras den 14/9 1926
W. Ramberg
Ordf.

Protokoll fört vid Strejkkomitens möte den 14/9 1926

§ 1
Ordför hällsade kamraterna välkommen samt övergick till dagens förhandlingar

§ 2
Protokoll över förra mötet upplästes samt godkändes till schustering.

§ 3
Kommiten jorde en översikt av det extra understödet det som delas kooperativt, samt belöpte summan sig till Kronor 249,50 pr 14 dagar.

I samband med beslutades att understödet skall hämtas på fredagar, ej som förut när som hällst, beslutet är för underlättande av Kassörens arbete

§ 4
Komiten beslutade enhälligt att fråntaga 2 kr av sådana som ej är familjeförsörjare eller där sådana finns och mer än ett understöd går till samma familj

Samt beslutades kamiten att det fastställda extra understödet av 2 kr må fråntagas Lisa Nilsson Anna Dahlin Johana Blomkvist

§ 5
En förfrågan av Kassören om vi själva skall betala resorna till Linde när pengarna skall växlas till understödets utdelande eller Guldsmedshyttans L.S. men beslutade komiten att Sekt. 1 av Stripa tills vidare skall bestrida utgifterna samt upplystes att Sekt 1 betalt alla resor från den 23 juli 1926.

§ 6
Komiten beslutade att rekvirera 200 st bidragslistor och skicka så snart som möjligt samt tills vidare inköpa 50 st 5 öres frimärken.

När ej nogot mer förekom avslöts mötet kl. 8 e. m.

Nils Larsson
Sekreterare
Justeras den 21/9 1926
W. Ramberg

Protokoll över Strejkkomitens möte den 21/9 1926

§ 1.
Ordföranden hällsade komiten välkommen samt övergick till dagens handlingar

§ 2.
En fråga av Kassören om vi skall dela pengarna från Lycksele Kr 300 med avd. 22 Gruvarbetarförbundet men hänsköts frågan till nästa L.S. möte

§ 3.
Komiten diskuterade hur vi skall göra med Aug Jansson när han blivit nekad understöd i S.A.Cs understödsförmedling sektion 1 av Guldsmedshyttans L.S.

Komiten kom ej till nogot resultat angåemde denna sak frågan bordlades tillsvidare om möjligt klarjöra den på nästa möte.

När nogot mer ej förekom avslöts mötet kl6,30 e. m.

Enligt uppfattning
Nils Larsson
Sekreterare
W. Ramberg
Justerat den 28-9 1926
Ordf.

Protokoll över Strejkkomitens möte den 28/9 1926

§ 1.
Ordf. hällsade komiten välkommen samtövergicks till dagens förhandlingar

§ 2.
Komiten framkom med fallet Smeden Aug Jansson hur vi skall jöra enär han ingått i organisationen Sek 1 om Guldsmedshyttans L.S. men ej kan erhålla understöd på de grunder att nogot mer understöd ej utbetalas till sådana som organiserar sig under pågående strejk vidare beslutade mötet att höra hur Avd. 22 ställer sig angående Aug Jansson
V. Ramberg blev av mötet utsedd att tala med Avd. 22 styrelse samt klarjöra frågan på gemensamt möte med Avd. 22

§ 3.
Vedfrågan diskuterades och beslutades att V. Ramberg, Nils Larsson skall åka ut och försöka köpa en 100 met eller efter behov samt att de som behöver ved får anmäla sig till komiten.

§ 4.
En förfrågan av Kassören hur vi skall jöra med pengarna som kommit från Enhetskomiten Stockholm Kr 250 samt listan från Svenska Livsmedelsarbetarförbundet avd. 65 Göteborg Kr 100 och beslutades att Avd. 22 skall ha sin del Kr 48 av de 350 när pengarna skickats till samtliga stridande vid Stripa.

Enligt uppfattning
N. Larsson
Sekreterare
Justeras
W. Ramberg
Den 9-10 1926
Ord.

Protokoll fört vid Strejkkomitens möte den 9 Okt 1926

§ 1.
Ordför hällsade komiten välkom samt övergick till dagens handlingar.

§ 2.
Förslag att vi skall je Erik Brundin 15 kr till respengar frågan bifölls enhälligt.

§ 3.
Vedkörningen diskuterades på de grunder att den som kör opplyser att det ej går ihop för honom med 1,50 pr met. samt beslutade komiten att vi skall skänka honom en 50 kr när körningen är slut

§ 4.
Komiten diskuterade om det extra understödet omedelbart skall tillfalla de som har varit ute på arbete och tidigare blev fråndragit detsamma mötet beslutade at tde skall få det som fölljer Ivar Larsson Gust Andersson Erik Andersson

§ 5.
En fråga om veden som är kvar vid Siggebohyttan skall inköpas och fick H. Sjökvist V. Ramberg i uppdrag att åka dit och se på veden samt senare meddela hur den ser ut innan nogot köp göres.

Enligt uppfattning
dag som ofvan
Nils Larsson
Sekreterare
Justeras den 16/10 1926
W. RambergOrdf.

Protokoll fört vid Strejkkomitens möte den 16/9 1926

§ 1.
Ordför hälsade komiten välkommen och övergick till dagens handlingar.

§ 2.
Komiten diskuterade hur det skall jöras med pengarna från Västervik om vi skall ta dem uteslutande för Stripa arbetarnas räkning eller om dom skall delas åt de utomstående som blivit indragna i striden. Mötet beslutade att Kr 125 skall anslås till de som blivit avstängda från arbete för Stripa stridens skuld samt att Avd. 22 skall ha sin sedvanliga del av det resterande beloppet Kr: 357.

§ 3.
En fråga av Kassören om inköp av kuvär samt porton till bidragslistor och beslutade mötet om inköp av 200 kuvär samt 150 5 öres frimärken och skicka dom så fort som möjligt att skriva adr. valdes de sedvanliga.

§ 4.
Vedfrågan diskuterades samt har anteknats cirka 70 met. över föregående inköp beslutade Komiten att köpa den ved som behövs eller för de som anteknat sig att fullgöra köpet valdes V. Ramberg Nils Larsson.

I samband diskuterades om veden skall lemnas till samma pris sim föregående 4 kr pr met och beslutades att samma pris må tillämpas som förut.

Nils Larsson
Sekreterare
Justeras den 23/10 1926
W. Ramberg

Protokoll fört vid Strejkkomitens möte den 23/10 1926

§ 1.
Ordföranden hälsade komiten välkommen och övergick till dagens handlingar

§ 2.
En upplysning av Kassören att 120 bidragslistor är utskickad Raporter godkändes

I samband beslutades att ej utskicka nogra flera listor på en månad eller längre fram upptaga frågan till behandling

§ 3.
En fråga av kassören om det extra understödet fortfarande skall utgå som hittils frågan godkändes som den föreligger

§ 4.
En upplysning av, Kassören att 100 kr har kommit från Enhetskomiten Göteborg acg från Typografförbundet Göteborg 100 kr i samband beslutades att Avdel 22 skall ha sin sedvanliga del Kr 28,50 av de inkomna Kr 200

§ 5.
Frågan diskuterades om vi skall ha nogot jemensamt möte med Avdel 22 och beslutafes att afichera om jemensamt möte Torsdagen den 28 Okt för en del viktiga frågors bestämmande

§ 6.
Frågan diskuterades om den extra utdelningen till jul om den skall utgå lika till alla nogot beslut fattades ej, utan hansköts frågan till den 14 Des 1926 och då inkomma med förslag.

Enligt uppfattning
Nils Larsson
Sekreterare
Justeras den 2/11 1926
W. Ramberg

Protokoll fört vid Strejkomitens möte den 2/11 1926

§ 1.
Ordföranden hälsade komiten välkomen och upplästes protokoll från föregående möte som godkändes och Schusterades

§ 2.
En upplysning att Herbert Persson erhållit arbete och på dessa grunder fråtogs Gustav Persson ett extra understöd 75 öre pr vecka.

§ 3.
Mötet upplyste att Nilsson i Konsttorp har fått hem två st barn och tillerkändes han ett extra understöd 75 öre pr vecka för båda

I samband upplystes att Enkan Israelsson Kanatorp har fått hem en flicka beslyt som ovanstående i paragraf 3.

§ 4.
En fråga om Blockadanonsen skall förnyas i tid Arbetaren och utalade mötet sig för att införa anonsen första veckan i varje månad, tills uppgörelse är träffad.

§ 5.
Vedkörningen upptogs till debatt den som körde veden upplyste att det ej gick ihop för honom med 1,50 pr met i denna fråga beslutade Komiten om en höjning med 25 öre pr met till 1,75 men att de som köpt veden ej behövde betala mer än 1,50 för körningen det övriga betalas av strejkkassan Kr 62 samanledes betalas av strejkkassan den ved som blivet framkörd extra ur skogen Kr 18 summa Kr 80 som extra tillkommit på veden.

Dag som ovan
Nils Larsson
Sekreterare
Justeras den 9/11 1926
W. Ramberg

Protokoll fört vid Strejkkomitens möte den 9/11 1926

§ 1.
Ordför hällsade komiten välkommen samt upplästes protokoll från föregående möte som godkändes och schusterades

§ 2.
Tablån över vedköpet opplästes och belöpte hela summan till Kr 1068 som och även godkändes utan debatt.

§ 3.
Det upplystes inom komiten att Stripabolaget tänker börja med huggning i skogen och debaterades frågan ingående samt beslutade komiten att upplysa Joel Nilsson att han ej tager befattning med nämnda huggning samt även vara på vakt och se till om huggningen börjar samt raportera till komiten för att där vidare diskutera frågan paragraf 3 bordlade tills vidare.

§ 4.
En vice Ordför valdes istället för Ernst Andersson när han utgått från Strejkkomiten i hans ställe valdes Linus Juhlin.

§ 5.
En fråga väktes om redovisning bör jöras på de inkomna pengarna på bidragslistorna samt beslutades att redovisa en del att fulljöra uppdraget valdes Kassören

§ 6.
En fråga väktes om vi skall je Ivar Valler ett bidrag som jälp enär det har kommit till komitens kännedom att det är dåligt med hans ekonomi och beslutade komiten att vi skall skänka honom 30 kr att lemna honom pengarna utsågs H. Sjökvist.

Enligt uppfattning
Dag som ofvan
Nils Larsson
Sekreterare
Justeras den 16-11 1926
Wiktor Ramberg

Protkoll fört vid Strejkkomitens möte den 16/11 1926

§ 1.
Kassören rapporterade att de anslagna Kr 30 till Ivar Valler är överlämnat samt ett tack från Valler till organisationen raporten godkändes.

§ 2.
Förslag till den extra utdelningen till jul granskades av strejkkomiten samt beslutades om kooperativ utdelning extra till ungkarlarna Kr 10 samt till familjerna Kr 15 för övrigt i nogra enstaka fall Kr 5 för sådana familjer som anses ur i ekonomiskt hänseende bettre än de i Bolagets hus boende. Och i vissa fall Kr 10 till en del utomkring boende familjer

§ 3.
Förslag framkom att je Erik Brundin Kr 14 tills han kommer hem den 6/12 1926 eller hans halva understöd och ett understöd till honom utgår som vanligt i fortsättningen

§ 4.
Kassören raporterade att det inkommit Kr 175,00 från Västervik men bordlades frågan till nästkommande möte.

Enligt uppfattning
Dag som ofvan
Nils Larsson
Sekreterare
Justeras den 23-11 1926
W. Ramberg
Ordf

Protokoll fört vid Strejkkomitténs möte den 23/11 1926

§ 1.
Ordför hälsade komiten välkommen och protokoll från föregående möte upplästes och chusterades sedan det av komiten godkänds.

§ 2.
En bordlagd fråga diskuterades angående de från Västervik insamlade pengarna Kr 175,00 samt föredrog Ordför en från Västervik avsänd redovisning över de insamlade pengarna som av mötet godkändes.

I samband beslutade Komiten att Avdl 22 skall ha sin sedvanliga del av de Kr 175,00 Vidare beslutade komiten att skänka Fredrik Eriksson Långåker och Ivar Valler Stripa Kr 25 vardera till jul.

§ 3.
En föreliggande raport från Aug Jansson Storå om ett lån av Kr 10 ur Strejkkassan ävendet beviljades vidare arr lånet betalas ijän på tre gånger av understödet frågan överlämnades till Kassören.

§ 4.
När det har kommit till Strejkkomitens kännedom att Stripa Bolag tänker avvärka massaved vid Harsberget å Stripa Bolags marker samt att det är nogra st. som åtagit sig huggning samt körning av nämda ved beslutade Komiten att jöra sig underrätad om det är med sanningen överenstämande och i så fall underrätta dessa om att arbetet ligger i Blockad en komite av tre man valdes att fulljöra ärendet valda bblev Hjalmar Sjökvist Viktor Ramberg Linus Juhlin.

Samt att komten även uppvaktar Joel Nilsson och även lämnar de erfoderliga upplysningarna till honom som för övrigt hör tillskogsarbetet handlingsfrihet beviljades komiten att på besta möjliga sätt ordna denna sak.

§ 5.
Komiten beslutade skicka två ombud till konferänsen i Grängesberg den 11 å 12te Des. 1926 men att vi får betala ett ombud själva i samband beslutade komiten att sektion 1. Av Guldsmedshyttans L.S. betalar kostnaderna för ombudet när Guldsmedshyttans L.S. för närvarande har dåligt med ekonomin

Dag som ofvan
Nils Larsson
Sekreterare
Wiktor Ramberg

Protokoll fört vid Strejkkomitens möte den 30/11 1926

§ 1.
Ordför hällsade komiten välkomen samt lemnades ordet till Sekreteraren som föredrog Protokoll från föregående möte som godkändes till schustering

§ 2.
Hjalmar Sjökvist upplyste att den komite som blev tillsatt har fulljort sina åtaganden att granska Stripa Bolags skogsarbete vid Harsberget samt tala med de som åtagit sig huggningen och körningen där när Bolagets alla arbeten är förklarad i blockad ansåg strejkkomiten att de som åtagit sig nämda arbeten handlat osolidarikt mot Stripa Bolags arbetare (paragraf två hänvisas till möte i folkets Hus Fredagane den 26/11 -26 där nämnda fråga kommer att behandlas. Bordläggning)

§ 3.
Komiten beslutade insända ny blockadanons i tid Arbetaren när den gamla blockaden blivit missuppfattad angående skogsarbetet men att Blockaden ej skärps men att Stripa Bolags skogsarbeten förklaras i Blockad samt även skriva i en del ortstidningar den föregående Blockadanonsen lyder på allt arbete som hör till Stripa Bolag är förklarad i Blockad

Att ordna med anonsen och skrivningen i Ortens tidningar utsågs H. Sjökvist som även åtog sig uppdraget.

Nils Larsson
Sekreterare
Wiktor Ramberg

Protokoll fört vid Strejkkomitens möte den 7/12 1926

§ 1.
Ordföranden hälsade komiten välkomen samt lemnade ordet fritt till Sekreteraren som föredrog protokollet från föregående möte som även godkändes till schustering

§ 2.
Komiten behandlade frågan angående Fredrik Eriksson Björnaboda när han anser sig förbigådd med det extra understödet emotsvarande en lika stor familj som hans har bekommit högre extra understöd. Men ansåg komiten att frågan ej kan föranleda till nogon debatt utan hänsköt ärendet till Eriksson att han får klaga hos L.S. styrelse om han blivit orättvist behandlad.

I samband påvisade komiten att ej nogon debatt utomkring må icke ske i liknande fall som ofvan och att den som ärendet rör skall vända sig till Strejkkomiten

§ 3.
En upplysning av kassören att det har kommit Kronor 26,75 från Nyvångs L.S. och på samma gång en vädjan att beloppet redovisas i tid. Arbetarkuriren komiten beslutade i enlighet med frågan att när tiden för redovisningen är inne tillsända Arbetarkuriren redovisningen å nämnda belopp.

§ 4.
Det raporterades att Karl Bergström har arbete och en utomkring varit missbelåtna att han har fått sitt extra unedrstöd fast har han arbete.

Komiten behandlades ärendet och beslutade Komiten behandlade ärendet skall fråntagas Bergström den tid han i fortsättningen har arbete

§ 5.
En fråga angående Erik Brundin att han får sitt fulla understöd från den tid han komer hem från exersisen och på samma gång förfaller det föregående fattad beslut om Kr 14.

§ 6.
Komiten framkom med förslag hur det extra understödet till jul må delas ut och kom komiten till förslag som fölljer.
Att till ungkarlararna utbetala Kr: 20 extra De familjer boende i Bolagets hus och ej är i åtnjutande av jordbruk Kr: 25. Och i sådana fall där det finns fler än en organiserad lika med de föregående Kr 25 ett som allt till samma familj. Samt till en del utomkring boende och som har Jordbruk till jälp från Kr: 5 till Kr 10. Samt till Oskar Inge Konsttorp Kr 15 extra.

Dag som ofvan
Nils Larsson
Sekreterare
Wiktor Ramberg

Protokoll fört vid Strekkomitens möte den 14/12 1926

§ 1.
Protokoll från föregående möte föredrogs som av mötet godkändes och schusterades.

§ 2.
En av Oskar Inge förd talan att han har blivit förbigådd med det extra understödet men ansåg komiten när han haft arbet ej varit av nöden för honom men framhöll komiten att så snart Inge blir hemma får han sitt extra understöd i den mån det kommer att delas ut men att Inge får Kr 15. extra till jul.

§ 3.
Komiten diskuterade angående K. Bergströms extra understöd samt beslutades som ofvan i paragraf 2 och K. Bergström för Kr 15 extra till jul samt att när Bergström blir utan arbete att han får sitt extra understöd som vanligt.

§ 4.
En upplysning av Kassören att understödet utdelas nästa tisdag och kan för den skuld ej strejkmöte hållas den vanliga tiden men beslutades att nästa strejkmöte hålles den 28 Dec. 1926.

Dag som ofvan
Nils Larsson
Sekreterare
Wiktor Ramberg

Protokoll fört vid Strejkkomitens möte den 28/12 1926

§ 1.
Ordför hälsade komiten välkommen samt överlemnade ordet till Sekretaren som föredrog protkoll från föregående möte som även godkändes till Schustering.

§ 2.
Hjalmar Sjökvist överlemnade en räkning på utbetalade pengar som andvändts till resor för växling av pengarna till understöödet summan belöpte sig till Kr 20,50 Raporten godkändes utan debatt.

§ 3.
Komiten diskuterade angående Olov Andersson Konsttorpet om han skall få Kr 25 och beslutade Komiten i enlighet med förslaget att han skall få Kr 25 när det har kommit till kommitens kännedom att han har dåligt med ekonomien ock har blivit nekad hjälp hemma men har hans fader i stället påvisat att om han går ock arbetar så får han pengar med hänvisning till nämda yttrande ock att Olof Andersson är en synnerligen bra kamrat och trotts sin "faders" påvisande att han kan arbeta men när arbetet vid Stripa ligger i konflikt har Andersson ej följt detta mindervärdiga råd om arbete ansåg kommiten att vi skall jälpa så långt vi kan.

I samband raporterade kassören att Ivar Valles och Fredrik Eriksson fått de anslagna pengarna Kr 25 vardera samt framförde kassören ett tack från Valles och Eriksson för pengarna.

§ 4.
Komiten beslutade att Valles och Eriksson skall få 25 kr vardera till trettondagen samt fick H. Sjökvist i uppdrag att ordna med de anslagna pengarna så att de får dem i vederbörlig tid.

§ 5.
En fråga om något extra understöd skall delas ut till utdelningen den 3 dje Jan 1927 ett förslag att samma extra understöd som till jul skall delas ut Kr 25 till familjerna Kr 20 till ungkarlarna. Kommiten biföll förslaget med hänsyn till den synnerliga goda ekonomiska ställning.

§ 6.
Kommiten diskuterade om blockadannonser skall insändas nu men beslutades att insända annonser till den 1/2 1927.

I samband diskuterade kommiten om redovisning över de insamlade pengarna skall göras nu Kommiten överlämnade ärendet till Henning Sjökvist och Hjalmar Sjökvist att insända redovisningen efter tid och lägenhet men dock att redovisningen är klarad före årsmötet den 30/1 1927.

Dag som ofvan
Nils Larsson
Sekreterare
Wiktor Ramberg