Centralkommitténs uppdrag, syfte och mål

Centralkommittén (CK) har det långsiktiga och övergripande ansvaret för SACs ledning och skötseln av det gemensamma mellan kongresserna.

Kongressen bör inför varje ny kongressperiod se över syfte och mål med centralorganisationens verksamhet.

Dels handlar det om öppna mål som är värdeorienterade och långsiktiga, dessa återfinns i portalparagrafen och principförklaringen t.ex. ”löneslaveriets avskaffande”. Dels handlar det om låsta mål som är praktiska och uppnåeliga milstolpar och som ska återfinnas i verksamhetsplaner och andra styrdokument.

Centralkommittén ska vidareutveckla och precisera de låsta målen och kongressens verksamhetsplan som ska vägleda SACs verkställande delar i den dagliga verksamheten. Det handlar t.ex. om finansiering, resursfördelning, strategiska satsningar, infrastruktur och mänskliga resurser.

När väl kongressen fastslagit de strategiska valen, så startar processen med hur den valda strategin ska genomföras och målen kunna uppnås. Om kongressbesluten inte genomförs så är de meningslösa. Om kongressen inte fastslår något så saknar verksamheten syfte och mål – verksamheten blir då oftast reaktiv och organisationen riskerar att driva vind för våg.

Det är CKs uppgift att mer exakt formulera vad kongressens beslut innebär för verksamhetens olika delar, t.ex. vad ”facklig reorganisering” innebär för de Fackliga Organisatörerna, Federativs förlag och SAC studier. CK bör även diskutera sig fram till vilka riktlinjer som ska gälla för alla anställda i centralorganisationen, för att uppnå de av Kongress och CK fastställda målen. CK ska sträva efter att göra målen ”mätbara” för att en utvärdering av verksamheten och dess resultat ska kunna göras.

Om kongressen har antagit motstridiga beslut, som t.ex. konkurrerar om de begränsade resurserna, så måste CK vikta de konkurrerande målen och reda upp låsningen.

CKs mandat ligger inom de ramar som stadgar och kongressbeslut anger. CKs (och AUs) begränsningar ligger i att man dels inte har befogenhet att ta beslut om den lokala nivån, dvs saker som LS beslutar om själva. Dels att CK inte kan ta beslut av stor principiell eller ekonomisk betydelse, dessa beslut måste tas via medlemsomröstning (Referendum) eller kongress.

CK ska vara förankrad i hela organisationen och väljs därför i valkretsar som fastslås på kongressen. CK-ledamöterna representerar både sin valkrets och hela organisationen, dvs de är ansvariga för sina beslut både inför sin valkrets och inför SACs kongress.

CK är vid sidan av AU det mest betydelsefulla uppdrag man kan ha i centralorganisationen, SAC.

CKs ledamöterna väljs i fem valkretsar som vardera får utse 3 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Tillsammans blir det 15 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter.

Centralkommitténs uppgifter:

 • ge råd till AU då så fodras eller anses nödvändigt
 • följa och övervaka AUs verksamhet
 • anta övergripande riktlinjer och andra styrdokument för SACs centrala verksamhetsområden
 • fatta beslut i frågor som inte kräver allmän omröstning, eller i frågor där man inte hinner med en allmän omröstning. CK tolkar stadgarna och avgör själva vilka frågor som kräver allmän omröstning.
 • föreslå omröstningar i principiellt och/eller ekonomiskt viktiga frågor
 • behandla revisions- och verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan
 • fastställa budget och fördela anslag till olika delar inklusive federationerna
 • förbereda inkomna motioner till kongresserna, ge sakupplysningar m.m.
 • själv avge motioner till kongress om CK tycker att det behövs
 • närvara vid kongress
 • besluta om ersättningar och bidrag till kongressdeltagare
 • suspendera den funktionär "som misskött sin syssla eller svikit de för rörelsen grundläggande principerna" och sedan låta medlemmarna besluta om fortsatt mandat.
 • avgöra tvister mellan anställda, funktionärer och organisationen

CK-ledamöters uppgifter i valkretsen:

 • följa organisationsarbetet inom sin valkrets
 • vara med på distriktskonferenser
 • hålla god kontakt med DK inom sin valkrets
 • hålla SAC underrättad om sådant som är av vikt och värde för SAC och dess arbete
 • delegera till valkretsens suppleanter, dvs dra med dem i arbetet
 • sammanträda med sina suppleanter före CK-möte så att det blir så bra rapportering som möjligt om
 • situationen i valkretsen.