Hem / Sektioner / Umeå Universitets-sektion / Om sektionen

Om sektionen

Vi är en lokal fackklubb för alla utom cheferna. Sektionen bygger på demokrati, solidaritet och oberoende. Medlemmarna har facket i ryggen och beslutanderätten i sina händer.

Tillbaka till startsidan

Demokrati
Vår demokratiska ledstjärna är att alla som berörs av ett beslut ska ha rätt att påverka beslutet. Sektionen är självbestämmande i lokala angelägenheter och tillämpar direkt demokrati. Beslut om fackliga krav, stridsåtgärder och uppgörelser med arbetsgivarsidan tas av medlemsbasen. 

Solidaritet
Sektionen är ett forum och redskap för att agera tillsammans. Solidaritet mellan arbetskamrater ger en stark förhandlingsposition mot arbetsgivarsidan. Sektionen ansluter både arbetare och tjänstemän. Vi välkomnar även studenter. I det fackliga arbetet eftersträvar vi alltid samarbete med kollegor i andra fackförbund. Vi är positiva till samarbete med alla fackföreningar som står på personalens sida och följer riktlinjer från arbetsgolvet.

Oberoende
Sektionen är en självständig fackförening. Sektionen har inga lojalitetsband till arbetsgivare eller politiska organisationer. Det spelar ingen roll om du som medlem röstar höger, vänster eller inte röstar alls, så länge partipolitiken stannar utanför facket. Det finns givetvis gränser för vilka beteenden vi accepterar. Alla medlemmar måste respektera den fackliga demokratin, agera solidariskt på jobbet och respektera fackets oberoende.

Bättre villkor för alla
Sektionens syfte är att skapa en bättre arbetsplats för alla anställda och studenter. Vi kräver bland annat:

• att fasta anställningar ska ersätta det omfattande missbruket av otrygga anställningar 
• att personalen ska fastställa arbetstakten och behovet av nyanställningar, inte arbetsgivaren 
• 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön 
• att prefektstyret vid Umeå universitet ska ersättas av institutionsstyrelser eller mer demokratiska former 
• att mer resurser ska gå till utbildningar som avsätter mycket lärartid för mindre studentgrupper
• att ingen yrkesgrupp ska ha lägre lön än 25 000 kr i månaden och ingen högre än 50 000 kr.

En mångfald av metoder
När personalens goda argument och fakta inte biter på arbetsgivaren krävs det påtryckningar för att genomdriva fackliga krav. Vi syndikalister betonar att en mångfald av metoder är ett måste.

I vissa fall fungerar namninsamlingar och kollektiv uppvaktning av chefer. I andra fall är det läge för maskningsaktioner, blockad eller strejk. Andra gånger krävs något annat. Ett och samma verktyg passar inte i alla situationer. På sektionens fackliga grundkurs presenterar vi en bred uppsättning metoder.

Vanliga frågor
• Har sektionen förhandlingsrätt?
Vi har rätt att begära förhandling enligt 10 § medbestämmandelagen (MBL). Arbetsgivaren är skyldig att komma till förhandlingsbordet, enligt 15 § MBL.

• Omfattas syndikalister av kollektivavtal?
Vår sektion är i nuläget inte part i kollektivavtalen på Umeå campus. Men alla anställda inom ett kollektivavtalsområde har genom sina anställningsavtal rätt till lön och villkor enligt kollektivavtalet. Även de försäkringar som bygger på kollektivavtal omfattar alla anställda.

• Kan syndikalister vara skyddsombud?
Ja. Enligt arbetsmiljölagen skall skyddsombud utses på alla arbetsplatser med minst fem anställda. De utses ofta av fackföreningar som bär kollektivavtal. De kan även väljas av de anställda. Det finns inget krav i lagen på att skyddsombud ska tillhöra kollektivavtalsbärande fack. Syndikalister är ofta skyddsombud.

Mer information
Se länkarna nedan för mer information om sektionens fackliga organisering.

Gå vidare till Fackligt stöd

Tillbaka till startsidan