Hem / Om SAC / Organisation / Branschvis / Federation

Federation

En landsomfattande syndikalistisk branschsammanslutning

Vad är en federation?

En federation är en landsomfattande sammanslutning av de olika orternas syndikat som organiseras branschvis. Federationerna, likt syndikaten och driftsektionerna, är självstyrande i dess egna angelägenheter. En federations uppgift är att organisera alla arbetare inom sin bransch för att i första hand skapa storskaliga och kollektivt förbättrade arbetsvillkor och öka arbetarinflytandet inom branschen och företagen i dagens samhälle. I andra hand genomföra den planering och verksamhet som tar sikte på fullständig demokrati över arbetet, som får sitt slutliga uttryck i kollektivt ansvar och förvaltning över produktionsmedlen av de i produktionen sysselsatta arbetarna.

Federationerna ska stödja syndikaten och medlemmarna inom sin bransch genom att informera om alla förhållanden och företeelser, som är av betydelse för branschen och dess utveckling, så att de anställda kan bevaka sina intressen och föra en effektiv löne- och arbetsmarknadspolitik. Federationerna ska föra statistikverksamhet inom sin bransch, följa syndikaten vid strider och lönerörelser, förhandlingar och uppgörelser samt ge stöd när syndikaten så begär. Federationen ska genom studier göra medlemmarna väl insatta i branschens funktioner, syfte och problem samt göra medlemmarna medvetna om federationens både dagsaktuella och samhällsomvandlande uppgifter och mål.

Därtill kan det det också skapas så kallade Industriella samarbetsorgan (eller koncernnätverk) som består av flera driftsektioner som är verksamma inom samma företag men spridda över landet. Samarbetsorganens uppgift är att skapa en större slagkraft inom en och samma företagskoncern genom att samordna den fackliga verksamheten mellan de olika arbetsplatserna.

[Läs SAC:s organisationsplan]
[Läs Stadgar för branschorganisationer, federationer och samarbetskommittéer]
[Läs SAC:s fackliga program]