Hem / Om SAC / Historik / Arkiv / Styrdokument / Stadgar / SACs stadgar [2006] / Stadgar för SAC

Stadgar för Sveriges Arbetares Centralorganisation

Senaste ändringar införda 2007-11-24

§ 1 Sammanfattning och ändamål
§ 2 Inträde och medlemskap
§ 3 Avgifter
§ 4 Arbetsutskottet
§ 5 Centralkommittén
§ 6 Kongressen
§ 7 Referendum
§ 8 SAC: s funktionärer
§ 9 SAC:s fackliga organisatörer
§ 10 Ekonomisk förvaltning
§ 11 Revision
§ 12 Rättshjälp
§ 13 Skiljedomsinstitut
§ 14 stadgar för bolagen

§ 1 Sammanfattning och ändamål

Sveriges Arbetares Centralorganisation består av Lokala Samorganisationer, vilka sammansluter ortens alla arbetare för att genom denna organisation överta förvaltningen av samhället.
Med hänsyn härtill är SAC: s uppgift att, i enlighet med principförklaringen, utgöra en kamporganisation, ständigt i aktion för att genomföra socialiseringen. Detta sker genom löneslaveriets upphävande, på så sätt att arbetarna övertar förvaltningen av produktion och varuutbyte.

§ 2 Inträde och medlemskap

Mom 1 . Lokal Samorganisation, som erkänner SAC:s uppgift, principförklaring och sammansättning samt för LS fastställda grundstadgar, äger rätt till inträde och medlemskap i SAC.
Inträde gäller från ansökningsdagen därest namnuppgifter och inträdesavgifter för ny- och återingångna medlemmar inkommit till SAC inom loppet av de två första veckorna.
Bildas LS av klara medlemmar inom SAC räknas LS inträde från den dag den rapporteras.
Mom 2 . Uraktlåter LS fullgöra de ekonomiska förpliktelserna till SAC kan uteslutning ske. Kontroll i detta avseende utövas av SAC: s expedition, som genom AU, DK eller federation äger rätt att verkställa vederbörliga undersökningar.
Detsamma gäller även i fall då LS underlåter att rapportera.

§ 3 Avgifter

Mom 1 . LS-medlem skall erlägga månadsavgift. Medlemskapet räknas alltid från den första den månad då medlemskapet beviljades. Alla inträdande medlemmar erhåller förutom medlemsbok även tidningen Arbetaren under tid som organisationen beslutar.
Mom 2 . LS erlägger medlemsavgift till SAC varje månad för alla medlemmar enligt följande:
Grupp AA tillhör medlem vars inkomst överstiger en av CK fastställd högre inkomstgräns.
Grupp A tillhör medlem vars inkomst understiger en av CK fastställd högre inkomstgräns.
Grupp B tillhör medlem vars inkomst ligger mellan de av CK fastställda understigande högre respektive lägre inkomstgränserna.
Grupp C tillhör medlem vars inkomst ej överstiger en av CK fastställd lägre inkomstgräns.
Grupp D tillhör medlem som inte är förvärvsarbetande och som saknar inkomst, samt vid studier, omskolnings- och fortbildningskurser då medlemmen ej uppbär statlig eller annat kursbidrag som uppgår till den för arbetslöshetskassan fastställda dagpenningen. Även medlem som saknar arbets- och/eller uppehållstillstånd tillhör denna avgiftsklass.
Medlem i grupp AA, A, B eller C har möjlighet att tillhöra Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa, SAAK, då villkoren för medlemskap i a-kassan är uppfyllda. Även D-medlem kan tillhöra SAAK om villkoren för medlemskap är uppfyllda.
Medlem får ej restera med avgifter mer än två månader. I undantagsfall medges en eftersläpning upp till fyra månader efter skriftligen motiverad ansökan från LS. Efter denna tid sker uteslutning av medlemmen ifråga.
Mom 3 . Avgifternas storlek beslutas av SAC: s kongress eller genom allmän omröstning inom organisationen.
Mom 4 . Redovisning av inbetalda avgifter sker till SAC: s Plusgirokonto samtidigt som redovisningslistan insändes till arbetslöshetskassan.

Mom 5 . Rätt till avgiftsbefrielse från SAC-avgiften föreligger i följande fall:

 • a) Vid värnplikt (rekryttjänst eller vapenfri tjänst) eller då medlem avtjänar straff för totalvägran eller facklig aktivism som är sanktionerad av LS och som inte utgör brott mot principförklaringen eller stadgarna.
 • b) Vid arbetslöshet då medlem antingen blivit utförsäkrad eller inte kan erhålla ersättning från arbetslöshetskassan på grund av att medlems- eller arbetsvillkoren ej är uppfyllda.
 • c) Vid sjukdom eller ledighet för vård av barn då ersättning som berättigad från försäkringskassa, arbetsköpare och försäkringsbolag inte uppgår till det belopp som medlemmen skulle ha erhållit i arbetslöshetsersättning om medlemmen varit berättigad därtill. Jämförelsen sker per kalendervecka.
 • d) Vid folk-, förtids- eller sjukpensionering, såvida inte avlönat arbete utförs. Medlem som utför avlönat arbete blir avgiftsskyldig i grupp AA, A, B eller C beroende på medlemmens inkomst.

Mom 6. Fristämpling på andra grunder än de i stadgarna angivna får ej ske.
Mom 7 . Medlem som har rätt till avgiftsbefrielse enligt Mom 5 skall hos sin LS styrka detta genom uppvisande av intyg eller annan giltig handling.

§ 4 Arbetsutskottet

Mom 1 . AU består av fem ledamöter varav generalsekreteraren utgör en av dem, som jämte tio suppleanter väljs av kongressen. Vid valet bör eftersträvas att AU-ledamot inte utses för mer än två kongressperioder i följd. Medlemmar med fast anställning i SAC eller andra fackliga och politiska organisationer är att betrakta som funktionärer och därför icke valbara till AU.
Vid val till centrala organ inom SAC måste kandidaterna uppge sitt medlemskaps längd inom SAC samt ange eventuell tillhörighet till politiskt parti eller ideell förening, exempelvis annan fackförening.
AU: s uppgift är att övervaka administrationens skötsel, fatta beslut i frågor där stadgar och handlingar inte lämnar besked, ta initiativ för organisationens utveckling samt bistå LS med råd och upplysningar där så är påkallat. Generalsekreterare fungerar som AU: s sammankallande och organisationens ansikte inåt och utåt.
Anser AU att styrelsen för federation eller distrikt icke handlägger frågor enligt gällande stadgar och beslut, eller på annat sätt missköter sina uppdrag till skada för rörelsens intressen, har AU skyldighet upptaga överläggningar för rättelse. Erhålles ej rättelse skall frågan avgöras genom omröstning bland berörda medlemmar. Samma skyldighet har AU ifråga om tidningars och andra publikationers redigering jämte vad § 8 Mom 2 föreskriver.
Mom 2 . Skulle AU fatta beslut, som kan anses innebära ett överträdande av dess befogenhet eller stå i strid mot SAC: s stadgar, kongressbeslut eller principförklaring, har LS eller flera LS tillsammans rätt att appellera till CK-ledamöterna i landsorten för att få rättelse.
Mom 3 . Omröstning inom SAC och CK skall förmedlas genom AU.
Mom 4 . Inför medlemmar och kongressen svarar AU för handhavandet av sitt uppdrag.
Arbetsutskottet är skyldigt att underställa Centralkommittén frågor som gäller vitala organisationsangelägenheter.
Mom 5 . AU äger icke rätt att fatta beslut i någon fråga som berör olika funktionärers uppgifter, utan att först upplysningsvis höra dessa. På AU: s möten äger ingen annan närvara och där ha yttrande- och förslagsrätt, än de som omnämns i § 8 Mom 6, samt de som enligt ovan av AU särskilt kallas.

§ 5 Centralkommittén

Mom 1 . Centralkommittén består av AU:s ledamöter jämte femton ordinarie och tio suppleanter inom särskilda valkretsar valda ledamöter. De har till uppgift att ge råd till AU då så fordras eller anses vara nödvändigt samt följa och övervaka AU: s verksamhet. CK äger rätt att fatta beslut i frågor som ej kräver allmän omröstning eller vilkas brådskande natur ej tillåter sådan.
I frågor som specifikt rör kritik mot AU:s verksamhet eller beslut äger endast CK:s övriga ledamöter rätt att besluta.
För valbarhet till CK erfordras minst tvåårigt medlemskap i SAC. I övrigt gäller de bestämmelser som i § 4 av dessa stadgar är angivet för val av AU.
Mom 2 . Nyvald CK-ledamot skall omedelbart träda i verksamhet.
Mom 3 . För att kontinuerligt kunna följa AU: s arbete och organisationsverksamheten i dess helhet erhåller CK: s ordinarie ledamöter kopior av AU-protokollen, inklusive de handlingar som fogats till dessa.
Mom 4 . CK-ledamot äger rätt att på SAC: s bekostnad övervaka distriktskonferenser inom valkretsen och bör i största möjliga utsträckning utnyttja denna bestämmelse för att kunna följa organisationsarbetet inom sitt område. CK-ledamot bör även hålla god kontakt med distriktskommittéer och LS inom sin valkrets och hålla SAC underrättad om sådant som vederbörande anser vara av vikt och värde för SAC och dess arbete.
CK-ledamot kan även delegera uppdrag till sina suppleanter, vilka då erhåller den ekonomiska ersättning som skulle ha utgått till CK-ledamoten.
CK-ledamot skall före CK-möte sammanträda med sina suppleanter så att en så fyllig rapportering som möjligt kan lämnas vid CK-möten om situationen i CK-ledamotens valkrets.
Mom 5 . CK sammanträder till ordinarie möte en gång årligen. Extra CK-möte hålles när så påfordras. Vid ordinarie sammanträde behandlas revisions- och verksamhetsberättelserna samt förslag till arbetsplan för kommande arbetsår.
Mellan CK-mötena beslutas i förekommande fall genom korrespondens.
Mom 6 . CK har att före varje kongress sammanträda och förbereda inkomna motioner samt i motionshäftet avge utlåtande till dessa.
CK svarar inför kongressen för handhavandet av sitt uppdrag.
Mom 7 . CK- och AU-ledamöter kan suspenderas genom allmän medlemsomröstning. Frågan om enskilda CK- och AU-ledamöter kan väckas om minst fem LS så begär.
Mom 8 . Senast tre veckor innan CK-mötet skall dagordning med bilagor skickas ut till samtliga LS. Endast de frågor som delgivits LS får behandlas på CK-mötet. Ärenden som innehåller personliga och känsliga uppgifter bör avidentifieras.
Mom 9 . LS äger rätt att skicka observatörer till CK-mötet. Dessa skall föranmälas senast två veckor innan CK-mötet.

§ 6 Kongressen

Mom 1 . Kongress hålls normalt sett vart tredje år. SAC: s Centralkommitté kan tidigarelägga eller senarelägga kongressen högst ett år om så anses nödvändigt.
Mom 2 . Motioner till kongressen skall vara AU tillhanda senast fem månader före kongressens öppnande.
Rätt att avge motioner till kongressen äger såväl LS som centralkommittén samt enskild medlem om vederbörandes motion avslagits av LS. Enskild medlem som insänder kongressmotion skall styrka sitt medlemskap.
Mom 3 . AU sammanför de insända motionerna, vilka tillsammans med CK: s sakupplysningar utsändas till LS senast tre månader före kongressen. Motion som inte inom föreskriven tid insänts till SAC och förbehandlats av CK kan inte upptas till behandling av kongressen.
Inte heller kan kongressen avgöra där väckta förslag som kan jämställas med motioner.
Mom 4 . Till kongressen har varje LS rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar.
Ledamot av SAC: s AU eller CK, SAC: s revisorer, funktionärer, fackliga organisatörer och övriga centralt anställda är icke valbara som kongressombud. Detsamma gäller om suppleant i AU eller CK, vilken deltagit som beslutande ledamot i dessa instansers möten under större delen av kongressperioden.
Anställda inom organisationens övriga delar är ej valbara som kongressombud om anställningen uppgår till 50 procent eller mer.
Mom 5 . Ombud erhåller från SAC: s gemensamma kongressfond ersättning för förlorad arbetsinkomst, baserad på SAC: s personalavtal, samt bidrag till sina resekostnader, beräknade efter närmaste färdväg med allmänna kommunikationsmedel i andra klass. Ersättning ges även för nödvändiga resdagar. För nödvändiga nattresor utgår bidrag även till sovvagn, andra klass.
Kostnader för kost och logi betalas av LS.
Mom 6 . AU: s och CK: s ledamöter, suppleanter enligt Mom 4, SAC: s revisorer samt funktionärerna är skyldiga att närvara vid kongressen. Till andra kongressdeltagare än ombud, som bevistar kongressen på grund av stadgarnas bestämmelser eller av särskild anledning kallats eller inbjudits till kongressen, betalar SAC ersättning enligt gällande traktaments- eller arvodesbestämmelser. Beträffande federationernas representation och av federationerna kallade fackliga organiatörer svarar respektive federation för kostnaderna. För inbjudna kongressgäster beslutar CK vilka ersättningar som skall utgå.
Mom 7 . Samtliga ombud samt de som är kongressdeltagare enligt Mom 6 har yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt tillkommer endast ombud valda av LS.
Rätt att övervara kongressen såsom åhörare har i mån av plats medlemmar av LS anslutna till SAC.
Mom 8 . Kongressbeslut i frågor av principiell eller avgörande ekonomisk innebörd kräver â…” majoritet. Uppnås ej denna majoritet går frågan ut till allmän omröstning.
Mom 9 . Vid SAC: s kongress och konferenser skall minst 50 procent av de valda ombuden vara närvarande för att kongressen/konferensen skall vara beslutsmässig.
Mom 10 . Kongressen väljer en valberedning, bestående av tre ledamöter med två suppleanter, som är verksam fram till nästa kongress. Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till AU och revisorer, även vid eventuella fyllnadsval under kongressperioden. Valberedningen har också till uppgift att ge en presentation av de sökande till funktionärstjänsterna.

§ 7 Referendum

Mom 1 . Mellan kongresserna avgörs alla frågor av principiell och ekonomisk betydelse genom omröstning, antingen på förslag av AU och CK eller efter begäran av LS. Vid sådan omröstning fattas besluten med absolut majoritet (mer än 50 procent av avgivna röster).
Mom 2 . Har förslag (eller namn då det gäller val) inte fått absolut majoritet, företas ny omröstning. Val sker då mellan det förslag (eller namn), som vid föregående omröstning samlat de flesta rösterna och de i röstantal nästföljande förslagen (eller namnen), vilka tillsammans erhållit absolut majoritet.
Mom 3 . AU har skyldighet att med de i Mom 4 stadgade förbehållen utsända en fråga till omröstning när minst 3 LS så begär inom en tidrymd av tre månader.
Mom 4 . I fråga om AU: s skyldighet att utsända frågor till omröstning gäller följande förbehåll:

 • a) I frågor som innebär upphävandet av tidigare fattade kongress- eller omröstningsbeslut, som är av väsentlig ekonomisk eller organisatorisk betydelse, må omröstning ej äga rum med mindre än att beslutet varit i kraft minst två år och att omröstningsbegäran stöds av minst fem LS, som inkommer med framställan inom en tidsrymd av tre månader till AU. Dock må i sådana frågor som här avses, omröstning företas även om beslut icke varit i kraft under två år, därest det ursprungliga beslutet inte samlat mer än högst 55 procent av hela antalet avgivna röster. Också i sådant fall gäller emellertid att begäran om förnyad omröstning för att bifallas måste stödjas av minst fem LS, som inkommer med framställan inom en tidsrymd av tre månader till AU.
 • b) I frågor som innebär upphävande av tidigare fattat kongress- eller omröstningsbeslut, men som inte är att betrakta som väsentliga ur organisatorisk eller ekonomisk synpunkt, må omröstning äga rum, även om beslutet ifråga inte varit i kraft viss tid, under förutsättning att omröstningsbegäran stöds av minst fem LS, som inkommer med framställan inom en tidsrymd av tre månader till AU.

§ 8 SAC: s funktionärer

Mom 1 . SAC:s funktionärer är: SAC:s generalsekreterare, förhandlingssekreterare, kassör, studieorganisatör, Syndikalistens redaktör tillika webbansvarig samt Arbetarens huvudredaktör. De är att anse som ansvariga för det expeditionella arbetet samt för verkställandet av AU:s och CK:s beslut. Som funktionärer betraktas även av SAC centralt anställda fackliga organisatörer.
SAC: s funktionärer väljs av ordinarie kongress.
Respektive befattningar förklaras till ansökan lediga, så snart beslut om sammankallande av kongress föreligger och tiden för ansökningarna skall fastställas så, att sökandes namn och merituppgifter kan utsändas till LS samtidigt med motionshäftet. Nyvald kassör tillträder befattningen när årets bokslut föreligger.
För valbarhet till dessa förtroendeposter fordras att man vid valtillfället oavbrutet varit medlem i SAC under minst de senaste två åren.
Endast en befattning får samtidigt sökas av varje person.
Sökande skall förutom meritförteckning och rapport om medlemskapets längd inom SAC, ange eventuell tillhörighet till politiskt parti eller ideell förening, exempelvis annan fackförening.
Mom 2 . Den som önskar avgå före anställningstidens slut är skyldig fullgöra sin syssla till dess nyval verkställts eller acceptabel ersättare anskaffats, dock bör vad kassörsbefattningen angår ombyte ske efter nyåret sedan bokslut gjorts. Den som misskött sin syssla eller svikit de för rörelsen grundläggande principerna, kan av CK suspenderas till dess mandatet på nytt avgjorts av medlemmarna.
Mom 3 . Vid val skall de sökande uppställas i bokstavsordning. Som anställd i SAC kan man omväljas en gång, därefter måste man stå utan anställning för organisationen i minst ett år innan en ny anställning kan sökas. Vid val av funktionärer måste medlemmarna i första rummet ta hänsyn till de sökandes duglighet.
Mom 4 . Personal till befattningar som enligt Mom 1 inte har funktionärskaraktär, anställes av AU respektive Federativs styrelse. AU och Federativs styrelse har att fastställa arbetskraftbehovet på olika avdelningar som sorterar under deras förvaltning.
Vid anställande av personal skall kompetens och lämplighet i övrigt vara avgörande. Dock bör, med hänsyn till att de anställda ofta har att syssla med interna organisationsangelägenheter, medlemmar av SAC, respektive Syndikalistiska kvinnoförbundet ha företräde om de i övrigt fyller uppställda krav.
Vid nyanställning av personal måste befattningen dessförinnan utannonseras i första hand i SAC:s egna tidningar.
Uppsägningstiden regleras i enlighet med föreliggande avtal för personalen och i enlighet med lagen om anställningsskydd. Dock har anställd rätt att sluta efter kortare tid under förutsättning att godtagbar ersättare anskaffas.
Mom 5 . Vid tvist mellan styrelse och anställd samt avdelningsföreståndare och/eller styrelse kan hänvändelse ske till CK som har att avgöra ärendet sedan samtliga berörda parter hörts.
Anställd som anser sig oriktigt behandlad äger att i vanlig ordning hänvända sig till den LS vederbörande tillhör, varvid LS har att som förhandlande part söka uppnå en lösning av tvisten.
Mom 6 . De av SAC: s funktionärer som kallas till AU: s möten har skyldighet att närvara, mot ersättning motsvarande AU-ledamöternas arvoden.
Mom 7. Avgår eller entledigas kongressvald funktionär under löpande kongressperiod, tillsätts ersättare, om så erfordras, genom allmän omröstning sedan utannonsering skett.
Därest det av kongressperioden återstår endast kortare tid (högst ett år) kan CK besluta att låta valet anstå till kongressen och under tiden besätta platsen med tillfälligt anställd.
Anser AU att det under kongressperioden behöver tillsättas en helt ny funktionärsplats skall frågan hänskjutas till CK för beslut. Sådant beslut bör om möjligt fattas vid sammanträde med CK. Val till sådan befattning sker på så sätt som sagts i det föregående av denna paragraf.
Mom 8 . Gemensamt anställda funktionärer inom SAC får ej väljas till förtroendeposter på någon nivå i organisationen. "Förtroendeposter" inbegriper inte tillfälliga uppdrag av typ utredningar. (För definition av begreppet "funktionär" se Mom 1.)
Mom 9. I samtliga tjänsters anställningsavtal skall framgå att anställd underställer sig SAC:s stadgar, principer, kongressbeslut samt AU: s och CK: s beslut.
Mom 10 . Lönen för samtliga anställda av SAC fastställs på kongressen.
Generalsekreteraruppdraget är ideellt förtroendeuppdrag som kan arvoderas vid behov.

§ 9 SAC:s fackliga organisatörer

Mom 1 . SAC:s fackliga organisatörer har i uppdrag:
att biträda LS vid avtals- och löneförhandlingar samt vid uppkomna tvister rörande arbetsavtal och andra överenskommelser mellan till LS ansluten medlem och vederbörandes arbetsköpare, i de fall som LS själv inte klarar av.
att informera LS och medlemsgrupper om avtals- och övrig lagstiftning rörande arbetsrättsliga frågor och vad som i övrigt är påkallat för att åstadkomma största möjliga klarhet om de anställdas rättigheter och skyldigheter.
att bistå LS med facklig organisering bland annat genom uppbyggandet av syndikat och sektioner,
att betjäna SAC-distrikten i deras verksamhet, när det gäller såväl medlemsvärvning och annan utåtriktad verksamhet som i fråga om det inre skolnings- och stabiliseringsarbetet.
Mom 2 . Anställning som facklig organisatör inom SAC är en anställning på två år. Som anställd i SAC kan man omväljas en gång, därefter måste man stå utan anställning för organisationen i minst ett år innan en ny anställning kan sökas. Vid förordnande av facklig organisatör skall befattningen annonseras till ansökan ledig. I annonsen skall klart anges vilka uppgifter det gäller och vilka kvalifikationer som krävs av den sökande.
AU anställer de fackliga organisatörerna och skall ta hänsyn till den faktiska arbetsbördan för att få det antal fackliga organisatörer som motsvarar det faktiska behovet arbetsmässigt såväl som geografiskt. För att kunna komma ifråga vid valet fordras att den sökande har minst tvåårigt medlemskap i SAC. Sökanden bör ha genomgått av organisationen fastställd utbildning för facklig förtroendeperson.
Sökande utan fastställd utbildning kan förordnas under förutsättning att förordnandet påbörjas med denna utbildning.
Mom 3 . Vid förordnandets utgång utannonseras och tillsätts befattningen enligt Mom 2. Befattningarna skall utlysas omlott för att erhålla maximal kontinuitet.
Mom 4 . Ifråga om löne- och arbetsvillkor tillämpas det för SAC-anställda gällande avtalet och av SAC: s kongress samt av AU/CK fastställda bestämmelser. I och med ansökan har sökanden godkänt dessa anställningsvillkor för den tid förordnandet gäller.
Mom 5 . Antalet fackliga organisatörer med de uppgifterna här är fråga om, fastställs av SAC efter samråd med distrikt och federationerna.
Mom 6. Förhandlingssekreteraren har skyldighet att på kallelse av vederbörande instans deltaga i av federationerna anordnade industriella konferenser och i distriktens årskonferenser. Till distriktens årskonferenser skall förhandlingssekreteraren framlägga skriftlig översiktsrapport om distrikten så fordrar. Förhandlingssekreteraren har också skyldighet att på begäran informera DK om sitt arbete och, om förhandlingssekreteraren inte är förhindrad av annat viktigt organisationsuppdrag, på DK: s anmodan deltaga i det DK-möte där förslaget till handlingsplan utarbetas. Förhandlingssekreteraren kan delegera detta uppdrag till en facklig organisatör.
Mom 7. Har facklig organisatör uppenbart brustit i fullgörandet av åtaget uppdrag eller i övrigt uppträtt på ett sätt, som varit till skada för organisationen, kan huvudman besluta om omedelbar suspendering från befattningen i avvaktan på sakens prövning i enlighet med bestämmelserna i § 8 Mom 2.
Mom 8 . I samtliga tjänsters anställningsavtal skall framgå att anställd underställer sig SAC:s stadgar, principer, kongressbeslut samt AU: s och CK: s beslut.

§ 10 Ekonomisk förvaltning

Mom 1 . CK fastställer årligen hur SAC: s kapital skall placeras.
Mom 2 . CK ska årligen upprätta attestordning samt regler för utbetalningar.
Mom 3 . Värdehandlingar ska förvaras på betryggande sätt enligt anvisningar utfärdade av CK.
Mom 4 . SAC: s redovisning ska ske i överensstämmelse med god redovisningssed.
SAC: s räkenskaper avslutas per kalenderår. Av CK undertecknad årsredovisning ska vara revisorerna tillhanda snarast möjligt.
Mom 5 . Kassören ska efter varje fyramånadersperiod till CK förelägga ekonomisk rapport över SAC: s intäkter och kostnader från årets början. Varje månad ska kassören presentera en ekonomisk rapport till CK för att underlätta beslutsfattande.
Mom 6 . CK tillsätter ett ekonomiutskott som har till uppgift att se över långsiktiga investeringar och förbereda budgetarbetet
Mom 7 . CK utser de personer som har rätt att teckna SAC: s firma. Bemyndigande som firmatecknare gäller tills vidare och kan när som helst återkallas av CK.
Mom 8 . SAC: s verksamhetsberättelse skall vara färdig och utsänd till LS senast den första september efter verksamhetsåret.

§ 11 Revision

Mom 1 . För granskning av CK: s verksamhet väljer kongressen två revisorer, samt två suppleanter för dessa. I revisionen ska dessutom auktoriserad revisor delta. Denne anlitas av CK för ett år i taget.
Mom 2 . För att kandidera krävs minst tvåårigt medlemskap i LS av SAC. Revisorskandidater måste uppge hur länge de varit medlemmar i SAC samt eventuellt medlemskap i politiskt parti eller ideell förening, exempelvis annan fackförening. Ingen revisor får inneha fast eller tillfällig anställning inom SAC.
Mom 3 . Revisorerna har till uppgift att granska CK: s verksamhet, förvaltning och räkenskaper, samt att årligen avge revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för CK: s ledamöter. Denna rapport skall publiceras i verksamhetsberättelsen och Syndikalisten. Revisionen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed.
Mom 4 . När frågan om ansvarsfrihet för CK: s ledamöter behandlas av kongressen ska de förtroendevalda revisorerna närvara.
Mom 5 . Varje revisor har efter framställning rätt att ta del av allt material som rör SAC: s verksamhet samt CK: s räkenskaper och förvaltning.
Mom 6 . Om CK på grund av framställda anmärkningar eller förslag kallar revisorerna till sammanträde, är de skyldiga att närvara vid sammanträdet under behandlingen av det ifrågavarande ärendet.
Mom 7 . Revisorerna erhåller ersättning för inkomstbortfall enligt SAC-lön. För auktoriserad revisor utgår ersättning enligt räkning.

§ 12 Rättshjälp

Mom 1 . Rättshjälp kan av AU beviljas till medlem som drabbats av åtal till följd av:

 • a) Agitation för SAC och dess principer.
 • b) Ansvarighet för publikation som utgetts av SAC.
 • c) Handlingar i samband med konflikt.
 • d) Olyckshändelse vari förare av fordon blivit invecklad under utövande av yrkesmässig trafik.
 • e) Annan olyckshändelse under yrkesutövning, varvid medlemmen blivit utpekad som helt eller delvis ansvarig.

Advokat- eller rättegångshjälp kan vidare lämnas för erhållande av olycksfalls- eller skadeersättning i samband med olycksfall i arbetet.
Med undantag för punkterna a), b) och c) här ovan gäller som villkor för erhållande av rättshjälp, att omständigheterna i fallet eller sakkunnig persons utlåtande ger vid handen, att det föreligger rimliga utsikter för medlemmen att vinna målet eller åtminstone uppnå väsentliga fördelar genom detsamma.
Mom 2. Vid mål inför Arbetsdomstolen eller annan domstol kan SAC lämna ekonomisk och juridisk hjälp under förutsättning att av SAC rådfrågad sakkunnig anser möjlighet föreligga att genom rättegången uppnå resultat som kan anses svara mot kostnaderna. Vid bedömandet av resultatet skall hänsyn tas inte enbart till den rent ekonomiska vinsten utan bör också den moraliska och principiella sidan beaktas.
Rättegångshjälp kan lämnas endast för sådana mål som kan anses falla inom ramen för organisationens normala uppgifter ifråga om bistånd åt medlemmarna.
Hjälpen gäller i första hand juridiskt biträde för stämning, upprättande av handlingar och svaromål inför domstol. Om så anses nödvändigt kan dock AU i de fall då LS själv saknar ekonomiska möjligheter, ställa medel till förfogande även för andra utgifter i samband med rättegången.
Villkor för erhållande av rättegångshjälp är att framställan till AU görs innan rättegången inletts.

§ 13 Skiljedomsinstitut

Medlem som anser sig utsatt för orättvis behandling från LS, Centralorganisationens eller någon av dess institutioners sida, eller LS som anser sig utsatt för orättvis behandling från centralorganisationens eller någon av dess institutioners sida, äger att, då det är fråga om beslut eller åtgärd som inte stadgeenligt måste bli föremål för prövning av kongress eller annan beslutsmässig församling, hos AU eller CK begära omprövning av sitt fall genom skiljedom.
Beslut som fattas av AU, CK, styrelse för federation eller annat SAC-organ och som är av den art att det enligt stadgarna skall bli föremål för prövning och beslut av kongress, konferens eller annan i stadgeenlig ordning beslutsmässig församling, kan ej hänskjutas till skiljenämnd, ej heller fall där solidaritetsbrott (vid strejk, blockad eller bojkott) är klart påvisbar.
Med enskild medlem avses envar vid tvistens uppkomst till LS/SAC ansluten medlem oberoende om CK fattat beslut eller ej i den tvist varom skiljedom begärs.
Till skiljedomsinstitutet utses inom varje distrikt tre ledamöter med två suppleanter, vilka har minst två års medlemskap i SAC.
Skiljenämnd skall bestå av fem ledamöter, av vilka parterna fritt utser vardera en ledamot. Därutöver skall parterna av de tre ordinarie ledamöterna gemensamt eller var för sig utse två ledamöter. Samtliga fyra valda skiljenämndsledamöter utser ordförande. I fall enighet eller majoritet inte uppnås vid val av ordförande, inträder den tredje av distriktet utsedde ledamoten som ordförande.
Vid hinder för någon ordinarie ledamot inträder suppleanten.
Parterna i tvist som överlämnats till skiljenämnd, har skyldighet att respektera skiljenämndens beslut; det gäller den appellerande parten såväl som den andra. Part som underkänner skiljenämndens utslag, kan få ärendet hänskjutet till kongress för slutgiltigt avgörande, men till dess äger skiljenämndens beslut giltighet.

§ 14 stadgar för bolagen

Mom 1 . För skötseln av SAC: s ekonomiska företag finns en särskild styrelse, vilken utgör bolagsstyrelse för Federativ Förlagshus AB.
Denna styrelse utses vid bolagsstämman av CK som representant för majoritetsägaren. Styrelsen skall via extra bolagsstämma bytas ut av CK vid misskötsel.
I denna styrelse ingår minst en ledamot från CK.
Bolagsordning och resultatmål för bolaget fastställs av CK.
Mom 2 . Federativs styrelse har rapportskyldighet till CK.
Styrelsen skall regelbundet informera om bolagen i Syndikalisten.
Mom 3 . Frågor i vilka Federativs styrelse ej ensam kan, eller ej anser sig vilja, fatta beslut, hänskjutes för avgörande till CK. Så ska alltid ske då det gäller frågor som antas få ekonomisk eller principiell betydelse för SAC.

Related content