Hem / Om SAC / Historik / Arkiv / Broschyrer, småskrifter och böcker / Författare / Rocker, Rudolf / Nationalism och kultur / Nationalism och kultur del 1

Nationalism och kultur del 1

Nationalism och kultur Del 1 Rocker, Rudolf (författare) 376 s.

Av Rudolf Rocker.

Utgiven av Federativs förlag 1949 376 s., [1] pl.-bl.

Thomas Mann (tysk författare och Nobelpristagare) skriver om Rudolf Rockers stora verk Nationalism och kultur:

 "Jag är uppriktigt tacksam för att få äga denna betydelsefulla, djuplodande och tankemättande bok och önska att den skall komma i händerna på många människor överallt i världen. Den kommer att bli till god vägledning och hjälp för alla som brottas med nutidens problem och strävar efter klarhet. Själv känner jag det av stor vikt, att det finns en dylik bok, som med sina stora förtjänster bör kunna utgöra en motvikt mot de misvisande förkunnelser som man nu sprider med en sådan farlig intensitet."

Se omlaget för uttalanden av Bertrand Russel och Lewis Mumford om boken.

01 Omslag

Nationalism och Kultur del 1 utgiven av Federativs förlag 1949.

Thomas Mann, Lewis Mumford och Bertrand Russel uttalar sig om boken.

02 Inledning

Nationalism och Kultur del 1 av Rudolf Rocker utgiven av Federativs förlag 1949.

  • Förord till den svenska upplagan
  • Inledning av Ray E. Chase.

03 Viljan till makt i historien

Första kapitlet i Nationalism och Kultur del 1 av Rudolf Rocker utgiven av Federativs förlag 1949.

Vetenskap och historieuppfattning. Den ekonomiska rationalismens otillräcklighet. Lagarna om det materiella skeendet och "samhällsfysiken". Betydelsen av produktionsförhållandena. Alexanders fälttåg. Korstågen. Påvedömet och kätteriet. Makten som en störande faktor och hindersam faktor för framåtskriandet i den allmänna hushållningen. Ödestron på "historisk nödvändighet" och på en "historisk uppgift". Borgadömets ekonomiska ställning och sociala aktivitet. Socialismen och socialisterna. Psykologiska betingelser för alla historiska omvälvningar. Krig och ekonomi. Monopolism och självhärskardöme.

04 Religion och politik

Andra kapitlet i Nationalism och Kultur del 1 av Rudolf Rocker utgiven av Federativs förlag 1949.

Makttankens ursprung. Den religiösa känslans första framträdande. Animism och fetischdyrkan. Offret. Känslan av beroende. Världsliga maktförhållandens inverkan på det religiösa livets utgestaltning. Religion och slaveri. De religiösa grunddragen hos varje härskardöme. Traditionen. Moses. Hammurabi. Faraonerna. Manus lagböcker. Det gudomliga persiska konungariket. Lamaismen. Alexander och caesarismen. Det romerska kejsardömet. Inka-folket. Djinghis-Kahn, Makt och prästvälde. Kyrka och stat. Rousseau. Robespierre. Napoleon. Mussolini och Vatikanen. Fascism och religion.

05 Maktprincipen

Tredje kapitlet i Nationalism och Kultur del 1 av Rudolf Rocker utgiven av Federativs förlag 1949.

Kristendom och Stat. Påvedömet. Augustinus' "Gudsstat". Den heliga kyrkan. Kampen om världsherraväldet. Gregorius VII, Innocentius III. Maktens inverkan på dess utövare. Rom och germanerna. Den germanska kejsarmakten. Kampen om Rom. Främlingsherraväldet. De gamla samhällsinstitutionernas undergång. Aristokrati och kungamakt. Förläningssystem och vasallberoende. Frankernas rike. Karl den store och påvedömet. Kampen mellan kejsare och påvar.

06 Kastbildningen som en nödvändighet i staten.

Fjärde kapitlet i Nationalism och Kultur del 1 av Rudolf Rocker utgiven av Federativs förlag 1949.

Platons lära om klassindelningen i staten. Den yttre avgränsningen som maktpolitisk förutsättning. Aristoteles' statslära och föreställningen om de "mindervärdiga". Maktens andliga sterilitet. Makt och kultur som motsatser. Stat och gemenskap. Makt som minoritetsprivilegium. Makt och rätt. Naturrätt och "positiv rätt". Lagens dubbelkaraktär. Frihet och auktoritet. Rätten som gradmätare på kulturen. Kampen om rätten i historien.

07 Kommunernas uppror

Femte kapitlet i Nationalism och Kultur del 1 av Rudolf Rocker utgiven av Federativs förlag 1949.

Federalismens tidevarv. Personlig frihet inom gemenskapen. Den kristna gemenskapen. Medeltidskulturens undergång. Den federala samhällsordningens sönderfall. Merkantilismen. De stora geografiska upptäckterna. Påvedömets förfall. Renässansens janusansikte. Individens uppror. "Herremänniskan." Folkets förvandling till massa. Nationalstaten. Machiavellis "Fursten". Den nationella enheten som redskap för den världsliga makten. Den nya statens överstepräster.

08 Reformationen och medeltidens sociala folkrörelser

Sjätte kapitlet i Nationalism och Kultur del 1 av Rudolf Rocker utgiven av Federativs förlag 1949.

Kyrkoschism och fursteintressen. Luthers ställning till staten. Protestantismen som befordrare av fursteabsolutismen. Religion och statsnytta. Bokstavstro och andlig träldom. Bondeupproret. Wycliffe och reformationen i England. Hussiterrörelsen. Calixtiner och taboriter. Kriget som upphov till despotismen. Chelcicky, en fiende till kyrkan och staten. Protestantismen i Sverige, Utplundringen av kyrkan. Kalvinismen. Predestinationsläran. Skräckväldet i Geneve. Protestantismen och vetenskapen.

09 Myten om nationalstaten som en befordrare av den kulturella utvecklingen

Sjunde kapitlet i Nationalism och Kultur del 1 av Rudolf Rocker utgiven av Federativs förlag 1949.

Tillbakagången inom produktionen och det ekonomiska förfallet. En period av krig och återgång till barbari. Krämarkapital och absolutism. Manufakturerna och merkantilismen. Staten som skapare av ekonomiska monopol. Hur monarkien reglerar hushållningen. Colbert och den ekonomiska diktaturen i Frankrike. Den engelska monarkien och handeln med monopol. "Ostindiska kompaniet" och "Hudsonbaykompaniet". Revolutionen som banbrytare för nya hushållningsformer. Nationalstaten i Spanien och det ekonomiska och kulturella förfallet där. "La mesta" och utplundringen av de spanska bönderna. Filip II och inrättandet av "Alcavara", Wallenstein och Gustav Adolf. Trettioåriga kriget och den kulturella tillbakagången i Tyskland. Grundandet av manufakturer som en spekulation från statens sida.

10 Humanisterna och läran om samhällsfördraget

Åttonde kapitlet i Nationalism och Kultur del 1 av Rudolf Rocker utgiven av Federativs förlag 1949.

Människan som alltings mått. De naturrättsliga lärornas ursprung. Naturrätten hos cynikerna och stoikerna t. o. m. Zeno. Naturrätt och absolutism. Samhällsutopiernas tid. Thomas Morus och Francois Rabelais. Monarkomakerna, Languets "Vindiciae contra tyrannos". Nederländska förbundet. Jesuitismen och den världsliga makten. Francisco Suarez och "konungarnas gudomliga rätt". Juan de Mariana och läran om tyrannmordet. La Boetie om frivillig träldom. George Buchanan och läran om "folkviljan". Thomas Hobbes' statslära. "Leviathan." Independenter och presbyterianer. John Milton och puritanismen. John Lockes lära om folk och regering. Naturrättslärans inflytande på utvecklingen av den internationella folkrätten.