Hem / LS / Uppsala / Texter och bilder / Utmanarrätt

Remissyttrande angående utmanarrätt i Uppsala kommun

Bakgrund: 2007 införde Uppsala kommun utmanarrätt på all kommunal verksamhet. Kommunen beskriver det som att " den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen genom att lämna in en begäran om detta". Redan nu kan man se konsekvenserna av denna i praktiken personalfientliga politik, en utveckling Uppsala LS varnade för redan i sitt remissvar.

Remissyttrandeöver förslag till regelverk för utmanarrätt i Uppsala kommun (Dnr 2007-0130) lämnat av Uppsala Lokala Samorganisation av SAC 2007-04-11

En utredning från Kommunledningskontoret föreslår att Uppsala kommun inför så kallad utmanarrätt samt att kommunstyrelsen skall anta ett förslag till regelverk för sådan utmanarrätt. Uppsala Lokala Samorganisation av SAC anser det vara bra att de fackliga organisationerna tillåts yttra sig i frågan då detta i allra högsta grad berör personalen och deras villkor inom de berörda verksamheterna och att detta måste tas i beaktande i remissförfarandet.

Förslaget saknar dock helt exempel på fördelar för de anställda inom berörda verksamheter. Istället anförs motiveringen att förslaget ökar mångfalden i utbudet av tjänster och därmed brukarnas valfrihet samtidigt som skattebetalarnas medel används på effektivast möjliga sätt. Genom öka konkurrensen förväntas man uppnå bästa kvalité till lägsta möjliga kostnad. Samtliga dessa argument kan ifrågasättas utifrån tidigare erfarenheter och befintlig kunskap.
Ingen kan ha några invändningar mot att skattemedel används så effektivt som möjligt, men frågan är hur vid blick man bör ha i denna beräkning. Kostnadskonkurrens medför ökad press på arbetskraften och detta gäller särskilt i tjänsteproduktion, där arbetskraften utgör den dominerande kostnaden. Den ökade utslitningen av personal dyker sedan upp som kostnader i andra delar av den offentliga sektorns ekonomi genom sjukersättningar och kostnader för rehabilitering. Utöver att leda till försämrade villkor för arbetarna, vilket är skäl nog att tillbakavisa förslaget, kan det således ifrågasättas om det egentligen innebär att använda skattemedel på effektivaste sätt.

De kommunala verksamheterna består inte bara av brukare och entreprenörer som i kommunledningskontorets förslag. Uppsala kommun har ett stort antal personer anställda som utför arbetet i de berörda verksamheterna och det är av yttersta vikt att väga in hur deras villkor påverkas av förslaget. Att de anställdas arbetsvillkor skulle förbättras eller att inflytandet över arbetet skulle öka genom ägarbyte finns det inga belägg för. Den ökade pressen på arbetskraften riskerar snarare att minska de anställdas möjlighet till påverkan och inflytande genom att den ökar utslagningen och stressen inom dessa områden samt ställer ökade krav på en flexiblare arbetskraft. Tidigare exempel inom äldreomsorgen har påvisat hur organisationer bantas i samband med dessa upphandlingsförfaranden för att stå sig i konkurrensen med andra aktörer. Nedbantningarna möjliggörs genom övergång till deltidsanställningar och andra typer av flexibla anställningsformer, vilka förenas av att ge de anställda en osäkrare ställning och i flera avseenden försämra deras arbetsvillkor. Inte sällan kvarstår dessa förhållanden även efter att upphandlingen är avklarad. Utmanarrätten riskerar följaktligen skapa och förstärka onda spiraler av försämringar av de anställdas arbetsvillkor.

I sammanhanget bör även framhållas att varje utmaning är att se som en verksamhetsövergång i arbetsrättslig mening och att gällande lagstiftning kring detta ska följas. Detta innebär bland annat att personal och dess anställningsvillkor ska följa med till den nya entreprenören. Vi ser en risk att detta skall leda till att företag i tyst samförstånd prioriterar arbetskraft som kan anställas och avskedas på ett enkelt sätt, för att på så sätt underlätta för varandra i den händelse kontraktet övergår från det ena till det andra företaget. Denna risk är särskilt påtaglig där ett begränsat antal aktörer är verksamma, och där man således måste kalkylera med att kontrakten då och då går från den ena till den andra. Vi har genom egen erfarenhet kännedom om att sådana tysta överenskommelser för att kunna kringgå regelverket vid verksamhetsövergångar förekommer. Utmanarrätten riskerar således inte bara att medföra en press mot försämrade villkor för de anställda, utan därtill att locka till osunda, kartelliknande arrangemang för att skapa och vidmakthålla försämringarna.
Avslutningsvis noterar vi att förslaget helt saknar – och till och med utesluter – möjligheten till ett ökat arbetarstyre över produktionen. Det är annars den modell, som vore bäst lämpad att nå en effektiv produktion, och som därtill kan anpassas till de arbetandes vilja och omständigheter och därmed också leda till en större tillfredsställelse i arbetet och följaktligen ett bättre utfört arbete, eller med andra ord en högre kvalitet i tjänsteproduktionen.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts avstyrker Uppsala LS bestämt Kommunlednings-kontorets förslag att anta ett regelverk för utmanarrätt i Uppsala.

Uppsala 2007-04-11

Uppsala Lokala Samorganisation
Studentstaden 17
752 33 Uppsala

Related content