Hem / LS / Uppsala / Akademiska sjukhusets driftsektion

SAC Syndikalisternas Driftsektion Uppsala Akademiska Sjukhus

SAC’s Driftsektion på Uppsala Akademiska Sjukhus (DSUAS) är en facklig driftsektion för alla vårdarbetare på Akademiska Sjukhuset. I DSUAS är det vi- personalen på golvet- som bestämmer. Vi röstar igenom beslut tillsammans och stöttar varandra i arbetsplatskampen, oavsett yrke eller specifik arbetsplats på sjukhuset. Vi vill främja demokrati på arbetsplatsen och kämpar för alla våra rättigheter, inte de frågor som LO eller TCO-facken tycker känns bekväma.   

Sjukhusens maktdynamik består av komplexa, toppstyrda strukturer vilket gör det svårt för arbetare att själva ta sig an sin arbetsköpare. Det blir inte bättre av att de centraliserade, kollektivavtalsbärande facken fattar beslut över våra huvuden- om vår arbetsrätt, om vår strejkrätt och slutligen om våra liv. Vi accepterar inte tystnadskulturen längre. Vi accepterar inte att överbeläggningar och utlokaliseringar är en norm. De ställer vår arbetsmiljö mot patientsäkerheten när de två egentligen är förankrade i varandra.

Medlemmar från DSUAS närvarade under SBARs omvårdnadskonferens och är delaktiga i fortsättningsarbetet att mobilisera ett genuint motstånd inom vården. För att läsa mer om SBAR, klicka här: https://sbar.sac.se/om

DSUAS erbjuder, genom Uppsala LS,  sina medlemmar utbildning, rådgivning och stöd inom bland annat arbetsrätt, förhandling och motståndsstrategi. Vi organiserar även work-shops kring intersektionalitet i syfte att skapa rättvisa arbetsplatser.

För mer information eller kontakt med oss, maila oss: dsuas@sac.se

För en rättvis och fri arbetsplatskamp!

DSUAS stadgar:

§ 1 Namn och tillhörighet
Driftsektionens namn är SAC Syndikalisternas Driftsektion Uppsala Akademiska Sjukhus (DSUAS), är verksam på Uppsala Akademiska Sjukhus och återfinns i Uppsala LS verksamhetsområde. DSUAS erkänner LS stadgar samt SAC:s stadgar och principförklaring.

§ 2 Uppgift
DSUAS ska tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsköparen. DSUAS ska verka för att organisera alla arbetare på arbetsplatsen, att vara drivande i arbetsplatskampen och för att värna om solidaritet mellan alla arbetskamrater. 

 § 3 Medlemskap
Mom 1. DSUAS organiserar alla som arbetar på Uppsala Akademiska Sjukhus och är medlemmar i Uppsala LS, som vill delta, närsomhelst de vill delta.
Mom 2. De som motarbetar eller skadar sektionen kan suspenderas. Beslut om suspendering ska ske på ett sektionsmedlemsmöte med kvalificerad 2/3-majoritet. Berörd medlem ska ges möjlighet att försvara sig. Suspenderas någon ska det meddelas LS för vidare behandling och förklaring ska därtill bifogas.

§ 4 Medlemsmöten
Medlemsmöten ska hållas regelbundet (efter de förutsättningar som medlemmarna har att organisera dem) och är förutom årsmötet sektionens högsta beslutande organ. De ska protokollföras av en mötessekreterare.

§ 5 Årsmöte
Årsmötet är DSUAS högsta beslutande organ och det ska hållas en gång om året. Godkänd verksamhetsberättelse ska efter årsmötet skickas till syndikat och LS.

§ 6 Driftkommittén
Mom 1. Ledamöter. Består av minst 3 ledamöter som väljs på årsmöte för ett mandat på 1 år. Driftkommittén får konstituera sig själv, men ska alltid utse en sekreterare samt en ledamot som driftsektionens representant i syndikatet.

Mom 2. Sekreterare. Sekreteraren har till uppgift att sammankalla sektionens medlemmar till medlemsmöten, årsmöten och vid behov extra medlemsmöten. Sekreteraren upprättar dagordning till driftkommittémöten, medlemsmöten och årsmöten, samt ansvarar för att protokoll är i ordning. Ska även ansvara för driftsektionens post/e-post och vara föreningens firmatecknare.

Mom 3 Representant i syndikatet.
Ska representera driftsektionen i syndikatets styrelse och regelbundet rapportera om och till driftsektionen. Finns det inget aktivt branschsyndikat ska representanten istället vara rapportör på LS medlemsmöten och vara en länk mellan sektionen och LS.

§ 7 Strid
Mom 1. Beslut om stridsåtgärder ska alltid fattas med kvalificerad 2/3 majoritet på medlemsmöte.

Mom 2. Inför vidtagande av stridsåtgärder ska LS stadgar runt strid och lokal stridskassa, samt SAC:s Stadgar för den gemensamma stridsfonden, alltid iakttas. 

Mom 3. Alla medlemmar som erhåller stridsersättning är skyldiga att delta i organiseringsarbetet av striden och är alltså inte lediga.

§ 8 Nedläggning av driftsektion
Mom 1. Beslut om nedläggning av en driftsektion måste fattas på två medlemsmöten där frågan är utlyst och beslutet fattas med kvalificerad 2/3 majoritet. De två mötena måste äga rum inom en tvåmånadersperiod.

Mom 2. Läggs driftsektionen ned ska all egendom och alla handlingar överföras till i första hand branschsyndikatet, i andra hand Uppsala LS.

Mom 3. Om driftsektionen blir inaktiv och inte kan välja en styrelse har LS möjlighet att lägga ned driftsektionen

§ 9 Avdelningar
Mom 1. Om driftsektionens verksamhetsområde är utspritt över en större geografisk yta eller arbetsplatsstrukturen är så komplicerad att den påverkar sektionens verksamhet negativt kan driftsektionen bilda egna underavdelningar.

Mom 2. Varje avdelning ska ha ett arbetsplatsombud (kontaktperson).

§ 10 Stadgeändring
Ändring av stadgar som inte strider mot SAC:s grundstadgar och allmänna principer kan ske genom en motion till årsmötet där beslutet fattas med kvalificerad 2/3 majoritet.

§ 11 Anti-diskriminiering och förtryck

DSUAS ska aktivt arbeta mot rasism, sexism och alla andra former av diskriminering och förtryck (interpersonligt och systematiskt) t.ex. diskriminering på basis av könsidentitet, religion, funktionsvariation, på arbetsplatsen såväl som inom sektionen. DSUAS står för allas lika rättigheter och håller intersektionalitet som en grundprincip för detta arbete. Medlemmar som inte respekterar denna stadga kan uteslutas enligt §3 Mom 2.