Grunden för framgångsrik arbetsplatskamp

Grunden för all arbetsplatskamp är ett starkt arbetarkollektiv. Facklig anslutningsgrad säger ingenting om arbetarkollektivets sammanhållning eller stridbarhet, men det kan ibland sammanfalla.

Etablering på arbetsplatsen och initiativ till kollektivt agerande

På många arbetsplatser finns inte ett kollektiv, utan de anställda är splittrade individer som inte samarbetar för ett gemensamt intresse och i värsta fall t.o.m. konkurrerar med varandra.

Arbetarkollektivet är ett kollektiv av anställda på en arbetsplats som agerar enat, sätter gränser och flyttar fram positioner utifrån insikten om gemensamma intressen och en uppsättning normer som upprätthålls på informell väg. Där arbetarkollektivet är starkt är stämningen bra och man har kul tillsammans.

Arbetarkollektivets styrka går att påverka och du kan göra skillnad.

Arbetarkollektivet utgör arbetarklassens makt på arbetsplatsen

Det finns många olika föreställningar om arbetarklassen. Vi menar att arbetarklassen finns som ett kollektiv på din arbetsplats. Att förstå detta är helt grundläggande. Därför är en syndikalist aldrig ensam på jobbet.

En fackförening är främst ett verktyg för arbetarkollektivet och ska inte blandas ihop med den intressegemenskap som finns på jobbet. Om man förstår detta, då har man bra förutsättningar för att organisera på jobbet.

Olika skikt av arbetare har olika förutsättningar för motstånd, man kämpar på olika sätt, beroende på position i produktionen såsom bransch och arbetsvillkor m.m. Därför kan det vara svårt att fastslå generella normer och värderingar som är gångbara på alla olika typer av arbetsplatser och arbetarkollektiv.

Men vi försöker ändå hitta saker som är allmängiltiga för de flesta arbetsplatser.

Vi skiljer oss från andra fackföreningar på den avgörande punkten att vi vill flytta initiativet från fackets anställda till medlemmarna själva. Vi vill att medlemmarna ska vara aktiva, ta initiativ själva och bygga sektioner på arbetsplatserna. Vi förväntar oss att medlemmarna ska stärka sammanhållningen och solidariteten i arbetarkollektiven på sina arbetsplatser.

Följande utmärker ett starkt arbetarkollektiv på en arbetsplats:

 1. insikt om gemensamma intressen
 2. gemensamma normer och värderingar

Insikten om gemensamma intressen är

 • insikten om konflikten mellan våra och arbetsledningens intressen
 • insikten att sammanhållning och solidaritet gynnar oss

De gemensamma normerna är

 • öppna eller tysta överenskommelser om vilka beteenden vi förväntar oss av varandra
 • att vi backar upp varandra och inte är kompisar med chefer etc.

Företagsstrategier

En vanlig företagsstrategi idag är att företag på olika sätt försöker knyta upp sina anställda känslomässigt till företaget och dess ledning, med syftet att de anställda ska känna större lojalitet med företaget än med sina arbetskamrater. Inom vården används lojalitet till brukare/patienter på ett likartat sätt.

Inom managementteorierna har man länge varit inne på att cheferna med olika metoder ska försöka förändra de anställdas värderingar och normer, för att därigenom försvaga arbetarkollektivet.

Därför försöker företag aktivt med olika medel att påverka de anställdas värderingar och normer så att de ska passa med företagets intressen. Skälet till den märkliga stämningen på vissa arbetsplatser är just denna, en framgångsrik företagsstrategi.

På precis samma sätt måste vi försöka påverka normer och värderingar på våra arbetsplatser.

Det är faktiskt enklare för oss att påverka dessa då de sammanfaller med arbetskamraternas verkliga klassintressen och inte baseras på lögner.

Ett tydligt budskap till nya medlemmar

I SAC förväntar vi oss att medlemmarna ska vara aktiva och pådrivande i arbetsplatskampen, vi vill att de aktivt ska påverka arbetskamraterna till en djupare insikt om gemensamma intressen och att de aktivt ska påverka normerna på jobbet. Vi förväntar oss att medlemmarna ska vara organisatörer på jobbet.

Etablering på arbetsplatsen går till i följande steg

 1. Att bygga ett solidariskt kollektiv och etablera stridbara normer
 2. Ta initiativ till kollektivt agerande och utmana makten på jobbet
 3. Bygga upp en arbetsplatssektion av SAC på jobbet

Att etablera nya normer på jobbet

Det är viktigt att etablera en kultur där man kan lita på varandra

 • Vi delar på arbetsbördan solidariskt för att skapa ett solidariskt kollektiv
 • Vi backar upp och skyddar varandra
 • Vi pratar inte med chefer om andra arbetskamrater

Vi är stolta och sätter gränser

 • Vi värnar våra raster och går aldrig med på att jobba in lunchraster
 • Vi pratar aldrig om jobbet med en chef på rasten, för då har vi rast
 • Vi accepterar aldrig underbemanning och jobbar inte extra hårt om vi är underbemannade
 • Vi slutar jobba när chefen visar upp sig, för att han ska sluta komma
 • Vi gör inte som chefen säger om vi inte gillar det han föreslår
 • Vi motarbetar jobbiga chefer som tror att de kan sätta sig på oss
 • Vi ger inte några förslag på förbättringar, som inte gynnar alla anställda i längden, vilket de sällan gör
 • Vi vägrar använda utrustning som är farlig
 • Vi ser till att ha kul tillsammans på jobbet