Ett urval av AD-domar

Domar rörande fackliga stridsåtgärder, vilda strejker, rätten att stå neutral vid stridsåtgärd, sympatiåtgärder m.m.

AD 2006-94

En arbetstagarorganisation har vidtagit stridsåtgärder mot en arbetsgivare i byggbranschen i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal. Interimistisk prövning av stridsåtgärdernas tillåtlighet.

AD 2006-58

En arbetstagarorganisation (Solna LS) har varslat ett företag om stridsåtgärd. Något kollektivavtal föreligger inte mellan organisationen och det berörda företaget. Företaget har gjort gällande bl.a. att tvisten mellan parterna är en rättstvist och att stridsåtgärden är olovlig eftersom den strider mot en allmän rättsgrundsats om fredsplikt i rättstvister. Interimistisk prövning av stridsåtgärdens tillåtlighet.

AD 2006-10

Fråga om rätten att stå neutral vid stridsåtgärd och olovlig sympatiåtgärd. En arbetsplats var försatt i blockad av SEKO. På arbetsplatsen arbetade arbetstagare som var medlemmar i Byggnadsarbetareförbundet, som lade ned arbetet.

AD 2003-25

En arbetstagarorganisation (Storstockholms Transportarbetaresyndikat i Stockholm) har varslat en arbetsgivarorganisation och fyra av dess medlemsföretag om stridsåtgärd. Något kollektivavtalsförhållande föreligger inte mellan organisationerna och inte heller mellan arbetstagarorganisationen och de berörda företagen. Interimistisk prövning av stridsåtgärdens tillåtlighet.

AD 1996-22

Fråga om allmänt skadestånd för deltagande i en vild strejk på Skogaholmsbagarn i Stockholm 1996.

AD 1993-15

En arbetstagarorganisation (Hamnarbetarförbundet) har lämnat varsel om stridsåtgärd till en arbetsgivare i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal. Interimistisk prövning av stridsåtgärdens tillåtlighet.

AD 1993-03

Fråga om arbetstagare gjort sig skyldiga till olovlig stridsåtgärd genom nedsättning av arbetstakten, s.k. maskning. Även fråga om en lokal arbetstagarorganisation medverkat till stridsåtgärd och underlåtit att verka för dess upphörande.