Tidningsuttalande för SAC:s tidning Arbetaren

Antagna av SAC:s 31:a kongress 2015

Tidningsuttalandet avhandlar SAC:s inställning till tidningen Arbetaren och definierar tidningens syfte och metod.

SAC ger ut tidningen Arbetaren som ett viktigt verktyg för organisationen i kampen för ett frihetligt socialistiskt samhälle. SAC inser vikten av en tidning som står fri och oberoende från inkomster på marknadens villkor.

Arbetaren ska kritiskt granska och analysera områdena arbetsmarknad, ekonomi och politik. Dess uppgift är att analysera, avslöja, begripliggöra och konfrontera bakomliggande maktstrukturer på arbetsplatserna och i samhället, såväl i Sverige som globalt.

I ett medialandskap i snabb förändring är det viktigt att inte låsa sig till en form, och det är viktigt att tidningen utvecklas i takt med läsvanorna i samhället. När ny teknik flyttar tidningsläsandet allt mer till telefoner och surfplattor, samtidigt som den traditionella pressens upplagor minskar, måste en tidning som vill nå ut följa efter.

Därför ska målsättningen för tidningen Arbetaren vara att fortsättningsvis ges ut på webben, med ett fylligt månadsmagasin som komplement.
Arbetaren ska rapportera om den fackliga och sociala kampen i samhället ur ett arbetarklassperspektiv. Tidningen ska vara ett stöd och en enande kraft för LS av SAC, dess medlemmar, samt andra människor engagerande i kampen för ett klasslöst samhälle. Arbetaren ska också skildra arbetarnas olika villkor som följer av att arbetarklassen är skiktad med avseende på bl.a. ursprung, kön, ålder och anknytning till arbetsmarknaden. Tidningen ska inspirera till syndikalistisk handling.

Arbetarens främsta målgrupp är kämpande och kritiska arbetare. Debattsidorna ska fungera som ett forum där dessa människor och deras perspektiv kan mötas.
De anställda på tidningen Arbetarens redaktion ska ha kunskap och kännedom om SAC, facklig kamp och arbetsmarknaden. Tidningen ska prioritera kontakt med fackliga aktivister och aktivister inom sociala rörelser vars mål sammanfaller med SAC:s. I synnerhet ska redaktionen ha etablerade kontakter med syndikalistiska fackliga aktivister. I första hand ska man producera eget material. Utifrån vad som ter sig mest fördelaktigt sett till en avvägning mellan behovet av specialkunskaper inom olika bevakningsområden och geografiska områden, och ekonomiska realiteter, kan man köpa in material.

Eftersom SAC strävar efter arbetarklassens frigörelse och dess tidnings främsta uppgift är att främja kampen för ett frihetligt socialistiskt samhälle, befinner sig SAC i sin helhet i motsättning till den rådande samhällsordningen. Detta kan innebära att tidningen Arbetaren kommer i konflikt med samhälleliga institutioner och deras regelverk. I dessa situationer har tidningen Arbetaren SAC:s oreserverade stöd.