Stadgar för branschorganisationer, federationer och samarbetskommitéer

Antagna med ändringar på SAC:s 31:a kongress 2015.

Stadgarna definierar organens ändamål och uppgifter samt reglerar styrning, befogenheter, med mera.

§ 1 Ändamål och uppgift
§ 2 Federationens kompetens
§ 3 Rikskonferens och referendum
§ 4 Regionkonferenser
§ 5 Konferensrepresentation
§ 6 Rikskonferensens kostnader
§ 7 Federationens styrelse (VU och CK)
§ 8 Funktionärer
§ 9 Federativt samarbete
§ 10 Branschorganisationernas ekonomi
§ 11 Branschorganisationernas befogenheter i förhandlingshänseende
§ 12 Allmänt om stadgarnas tillämpning

§ 1 Ändamål och uppgift

Federationen är den landsomfattande sammanslutningen av alla inom SAC verksamma syndikat inom en och samma bransch, i enlighet med de riktlinjer för SAC: s federativa uppbyggnad, som är angivna i gällande organisationsplan.

Federationen blir därmed ett centralt samarbets- och samordningsorgan för de inom en bransch sysselsatta arbetarna och deras lokalorganisationers (syndikaten) praktiska verksamhet och gemensamma angelägenheter, både vad gäller förbättrade arbetsvillkor och arbetarinflytande inom företagen i dagens samhälle, och för den planering och verksamhet som tar sikte på fullständig demokrati över arbetet, slutligt genomförd genom att förvaltningen av produktionsmedlen och ansvaret för deras skötsel övertas av samtliga i produktionen sysselsatta.

I detta syfte skall federationen genom sin styrelse (VU), anställda funktionärer och syndikaten – i samarbete med SAC och dess agitationsdistrikt där så stadgeenligt eller av andra skäl påkallas – tillse:

  • a) att alla inom federationens verksamhetsområde arbetande, som enligt SAC: s stadgar har rätt därtill, organiseras i SAC;
  • b) att det genomförs en planmässig och effektiv kontroll från syndikatets sida;
  • c) att hålla syndikaten och dess medlemmar väl informerade om alla förhållanden och företeelser, som är av betydelse för näringsgrenen och dess utveckling och därmed också för de anställdas möjligheter att bevaka sina intressen och föra en effektiv löne- och arbetsmarknadspolitik, och som även kan ligga till grund för federationens rådgivnings- och upplysningsverksamhet;
  • d) att i anslutning till vad som sagts i föregående punkt c) söka att effektivt komplettera den officiella löne- och branschstatistiken med sådan egen statistikverksamhet, som bedömes vara av värde för federationens och syndikatens arbete och är möjlig att åstadkomma med rimlig kostnad;
  • e) att bistå syndikaten vid strider och lönerörelser, förhandlingar och uppgörelser när syndikaten så begär, men att även i övrigt följa syndikatens strider och uppgörelser;
  • f) att genom dels egna åtgärder, dels i samråd och samarbete med vederbörande samarbetskommitté, SAC och dess studieråd, utveckla och bedriva branschmässig studieverksamhet för att göra medlemmarna förtrogna med den egna näringsgrenens funktioner och problem och medvetna om federationens båda dagsaktuella och samhällsomdanande uppgifter. Därför bör pengar avsättas för denna utbildning.
  • g) att genom pressen och på andra sätt bevaka och främja federationens intressen inom offentlig opinionsbildning och nyhetsförmedling.

§ 2 Federationens kompetens

Federationen är självstyrande i egna angelägenheter i enlighet med de för SAC grundläggande federalistiska principerna, såsom de kommit till uttryck i SAC: s principförklaring och som de närmare preciseras i SAC: s stadgar och gällande kongressprotokoll.

Vad där sägs om medlemmarnas självbestämmanderätt, de lokala enheternas självstyre och de centrala organens befogenheter gäller också för federationens del.

§ 3 Rikskonferens och referendum

Mom 1. Federationens högsta beslutande forum är rikskonferensen och medlemsomröstningen (referendum).

Mom 2. Ordinarie rikskonferens bör om möjligt sammankallas vartannat eller vart fjärde år, efter beslut av föregående riks­konferens eller genom omröstning. Extra konferens kan sammankallas av styrelsen (VU) efter hörande av federationens CK, om sådan finnes, och i annat fall efter att SAC: s CK kontaktats. Förutsättningen för kallande av extra konferens skall vara att det föreligger frågor av vital och brådskande karaktär.

Mom 3. Extra rikskonferens kan inkallas och styrelsen (VU) är skyldig att låta sådan begäran gå ut till omröstning för avgörande, om 1/10 av federationens medlemmar så begär inom en tidrymd av 2 månader.

Mom 4. Innan konferens sammankallas skall förhandlingar med SAC upptagas för överenskommelse om ekonomiskt bidrag till konferenskostnaderna, om federationens egna tillgångar inte räcker för att täcka dessa.

Mom 5. Så snart beslut om rikskonferens fastställts meddelas detta SAC: s CK.

Mom 6. Om rikskonferensens kompetens, uppgifter och beslutsmässighet gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som i SAC: s stadgar är sagt om SAC: s kongress.

Mom 7. Mellan rikskonferenserna avgörs frågor som styrelsen (VU) ej äger befogenheter att besluta i, eller av andra skäl finner påkallat att hänskjuta till medlemmarna, genom allmän omröstning (referendum). För omröstning gäller vad som sägs i Mom 3 och i tillämpliga delar vad därom är sagt i SAC: s stadgar.

§ 4 Regionkonferenser

Mom 1. För information och beslut i avtals- och därmed jämförliga frågor kan styrelsen (VU) på eget initiativ, eller efter framställning från syndikat eller annan organisationsinstans, sammankalla konferenser med syndikaten inom distrikt eller andra regionala områden.

Mom 2. Sådana regionkonferenser, bestående av befullmäktigade ombud, är fullt beslutsmässiga så långt gäller frågor, vilka ej berör andra än det på konferensen representerade området.

Mom 3. Frågor av det slag som nämns i Mom 1 kan även bli föremål för omröstning inom regionala områden med samma giltighet som beslut av rikskonferens.

§ 5 Konferensrepresentation

Mom 1. Ombuden till rikskonferens utses av syndikaten eller grupper av syndikat (där syndikat icke är konstituerat utses ombud av berörd medlemsgrupp inom LS eller grupper av LS) till det antal som fastställts av föregående konferens eller genom omröstning och efter förslag av styrelsen (VU).

Mom 2. Vid ombudsvalet skall eftersträvas en sådan mandatfördelning att konferensen får en med hänsyn till federationens medlemsfördelning och inflytande representativ sammansättning.

§ 6 Rikskonferensens kostnader

För rikskonferensens centrala kostnader samt syndikatombudens resekostnader svarar federationen.

För syndikatens arvodesersättning svarar syndikaten i den utsträckning de överstiger det bidrag härtill, som kan komma att utgå från federationen.

§ 7 Federationens styrelse (VU och CK)

Mom 1. För att handha federationens centrala administration och verkställa av medlemmarna i stadgeenlig ordning fattade beslut, samt i övrigt vidta initiativ och åtgärder för att genomföra federationens uppgifter enligt stadgarna, väljs inom varje federation en styrelse (VU) om minst tre ledamöter och två suppleanter.

Mom 2. Federationens styrelse väljs bland medlemmar i det distrikt inom vars verksamhetsområde federationens expedition är förlagd eller närliggande.

Vid val till centrala organ inom SAC måste kandidaterna uppge sitt medlemskaps längd inom SAC, samt ange eventuell tillhörighet till politiskt parti eller ideell förening, exempelvis annan fackförening.

Sättet och formerna för styrelsevalet bestäms av rikskonferens eller genom omröstning. Dock bör där så är möjligt eftersträvas samma bestämmelser som inom SAC gäller för val av AU.

Mom 3. Då så befinnes påkallat, med hänsyn bl a till federationens utveckling, medlemsantal och inflytande, tillsättes en Centralkommitté (CK) med i princip samma uppgifter och befogenheter inom federationens verksamhetsområde som tillkommer SAC: s centralkommitté inom SAC. CK: s befogenheter och uppgifter kan, om så anses behövligt, preciseras närmare genom beslut av branschkonferens eller omröstning.

Mom 4. Styrelseledamöternas och suppleanternas mandat gäller tiden mellan ordinarie rikskonferenser.

§ 8 Funktionärer

Mom 1. För val av heltidsanställda funktionärer skall gälla vad i SAC: s stadgar är sagt om val av funktionärer inom SAC.

Mom 2. I de fall då funktionärer anställs för tjänst som är gemensam för flera federationer sker valet gemensamt för de federationer det berör.

Mom 3. Vid anställning av personal, ombudsmän och liknande för längre tid har federationens styrelse (VU) skyldighet att utannonsera sådan befattning och om anställningen avser visst branschmässigt eller geografiskt område inhämta – innan tjänsten tillsätts – yttrande från syndikat och distriktskommittéer beträffande sökandens lämplighet för befattningen.

§ 9 Federativt samarbete

Mom 1. För samarbete mellan federationer inom samma näringsgren (närbesläktade branscher) upprättas ett för dessa gemensamt samarbetsorgan (samarbetskommitté) med representanter för samtliga federationers styrelse (VU) och utsedda av dessa. Antalet ledamöter och suppleanter fastställes med hänsyn till antalet federationer och deras medlemsantal.

Mom 2. Inom detta samarbetsorgan (samarbetskommitté) handlägges frågor och ärenden som är gemensamma för samtliga berörda federationer. Samarbetskommittén kan däremot ej fatta beslut som inkräktar på de enskilda federationernas stadgeenliga rättigheter eller i övrigt befatta sig med dessa angelägenheter i annan mån än vad gäller information och rådgivning.

Mom 3. Samarbetskommitténs funktion och uppgifter preciseras närmare efter hand som behov härom gör sig gällande och efter överenskommelse mellan federationerna och SAC.

Mom 4. Samarbetskommitténs verksamhet ekonomiseras på sätt som överenskommes mellan federationerna.

§ 10 Branschorganisationernas ekonomi

Mom 1. Federationernas verksamhet ekonomiseras dels genom att en del av avgifterna till SAC tilldelas federationerna, dels genom de inkomster som kan påräknas genom anslag och bidrag från distrikt och LS, samt genom extra anslag från SAC.

Mom 2. Storleken av SAC: s bidrag i form av avgiftsmedel och anslag fastställes efter överläggningar mellan federationernas styrelser och SAC med hänsyn till att det blir möjligt för federationerna att bedriva en effektiv verksamhet.

Mom 3. Federationernas räkenskaper granskas fortlöpande av inom vederbörande organ utsedda två revisorer, som också har att upprätta årliga revisionsberättelser.

Federationerna har rätt att för revision erhålla biträde av SAC och är skyldiga att låta SAC: s revisorer granska räkenskaperna då en väsentlig del av inkomsterna utgörs av anslag från SAC.

Mom 4. Revisions- och verksamhetsberättelse för det gångna året översändes till SAC senast den 1 maj för att ingå i SAC: s verksamhetsberättelse.

§ 11 Branschorganisationernas befogenheter i förhandlingshänseende

Federationerna har befogenheter att upprätta och för medlems eller medlemmarnas räkning underteckna arbetsavtal eller annan överenskommelse saken kan gälla. Dock får sådan uppgörelse ingås först efter det att berörd medlemsgrupp lämnat sitt godkännande härtill.

§ 12 Allmänt om stadgarnas tillämpning

Mom 1. En strikt tillämpning av stadgarna i varje avseende förutsätter att organisationen i sin branschmässiga struktur har blivit utbyggd i enlighet med gällande organisationsplan. Innan så skett får stadgarna tillämpas i den mån det är praktiskt möjlig och ändamålsenligt. Stadgarna kompletteras då med av förhållandena motiverade föreskrifter genom beslut av konferens eller omröstning, varvid andan och principerna i grundstadgarna utgör vägledning.

Mom 2. Beslut som avser tillämpning av § 11 fattas av branschorganisationernas rikskonferens eller genom omröstning och skall föregås av överläggningar mellan vederbörande branschorganisations styrelse och SAC: s CK.

Mom 3. För uttolkning av dessa stadgar gäller, att därtill syndikat ej är konstituerat, skall berörda medlemsgrupper inom en eller flera närliggande LS, i enlighet med vad som sägs i syndikatets stadgar § 1 Mom 1, jämställas med syndikat.