Stadgar för SAC:s branschfederationer.

Antagna med ändringar på SAC:s 33:e kongress 2022.

Stadgarna definierar federationernas ändamål och uppgifter samt reglerar styrning, befogenheter, med mera.

Stadgar för branschfederationerna

§ 1 Definition
En branschfederation av SAC är ett samarbetsorgan som består av två eller flera syndikat
inom samma bransch.

§ 2 Uppgtif
Branschfederationen samordnar syndikatens verksamhet.
Branschfederationen ska verka för att organisera alla arbetare inom branschen.
Branschfederationen ska erkänna och efterleva SAC:s stadgar, principförklaring och
organisationsplan.

§ 3 Bildande
En branschfederation kan bildas av två eller flera syndikat inom samma bransch.
Branschfederationen ska anta stadgar.
Branschfederationens namn ska vara namnet på branschen.
Efter bildandet ska LS och SAC informeras.

§ 4 Styrning
Branschfederationen ska utse en styrelse med minst tre ledamöter. Av dessa ledamöter ska en
utses till kassör samt en eller flera till firmatecknare.
Branschfederationen ska rapportera styrelseledamöternas namn till LS och SAC.
Branschfederationen ska en gång per år hålla årsmöte. Årsmötet är branschfederationens
högsta beslutande organ. På årsmötet ska eventuell verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse godkännas och tillgängliggöras syndikat.
Branschfederationen ska fastställa särskilda rutiner om hur branschfederationen fattar beslut
om: val av styrelse, avstängning eller uteslutning av syndikat, ändring av stadgar,
nedläggning av branschfederationen.

§ 5 Revision och granskning
Branschfederationen ska utse en eller flera revisorer som granskar förvaltningen och
räkenskaperna.
Branschfederationen ska på begäran låta LS och SAC ta del av räkenskaperna.

§ 6 Uteslutning
Branschfederationen ska utesluta eller tillfälligt avstänga det syndikat som motarbetar eller
skadar branschfederationen. Representant för berört syndikat ska ges möjlighet att försvara
syndikatet innan beslutet.
Om ett syndikat stängs av eller utesluts ska det snarast meddelas SAC och LS och förklaring
bifogas.

§ 7 Nedläggning av branschfederationen
Beslut om nedläggning av branschfederation ska fattas av två på varandra följande årsmöten,
varav ett ska vara ordinarie
Vid nedläggning ska all egendom överföras till SAC.
Branschfederationen ger SAC möjlighet att lägga ned branschfederationen om den blir
inaktiv och inte kan välja styrelse.