Stadgar för driftsektioner

Antagna av SAC:s 33:e kongress 2022.

Grundstadgar för de som är intresserade av att starta en driftsektion på sin arbetsplats. Tillägg till dessa grundstadgar kan göras, men får under inga omständigheter sådana tillägg göras, som strider mot SAC:s grundstadgar och allmänna principer.

Stadgar för driftsektionerna

§ 1 Definition
En driftsektion av SAC är en självstyrande fackförening på en bestämd arbetsplats för alla
medlemmar i LS.

§ 2 Uppgift
Sektionen ska tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsköparen.
Sektionen ska organisera arbetare på arbetsplatsen.
Sektionen ska erkänna och efterleva SAC:s stadgar och principförklaring.

§ 3 Bildande
En sektion kan bildas av tre eller fler medlemmar av LS på en och samma arbetsplats.
Om det gynnar organiseringen kan sektionen sträcka sig över flera olika arbetsplatser så länge
dessa har samma motpart.
Sektionen ska anta stadgar.
Sektionens namn ska vara namnet på arbetsplatsen eller arbetsköparen.
Efter bildandet ska syndikat och LS informeras.

§ 4 Styrning
Sektionen ska utse en styrelse med minst tre ledamöter. En eller fler av dessa ska utses till
firmatecknare.
Sektionen ska rapportera styrelseledamöternas namn till LS och SAC.
Sektionen ska en gång per år hålla årsmöte. Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ.
På årsmötet ska eventuell verksamhetsberättelse och årsredovisning godkännas och
tillgängliggöras syndikat och LS.
Sektionen ska fastställa särskilda rutiner om hur sektionen fattar beslut om: val av styrelse,
uteslutning eller avstängning av medlem, stridsåtgärd, ändring av stadgar samt nedläggning
av sektion.

§ 5 Revision och granskning
Sektionen ska utse en eller flera revisorer som granskar förvaltningen och räkenskaperna.

Sektionen ska på begäran låta syndikat eller SAC ta del av räkenskaperna.

§ 6 Uteslutning
Sektionen ska utesluta eller tillfälligt stänga medlem som motarbetar eller skadar sektionen.
Medlemmen ska ges möjlighet att försvara sig innan beslutet.
Om sektionen fattar beslut om uteslutning eller avstängning ska det snarast meddelas
syndikat och LS och förklaring bifogas.

§ 7 Nedläggning av driftsektion
Beslut om nedläggning av en sektion ska fattas av två på varandra följande årsmöten, varav
ett ska vara ordinarie.
Vid nedläggning ska all egendom i första hand överföras till syndikat, i andra hand LS eller
SAC.
Sektionen ger syndikat, LS och SAC möjlighet att lägga ned driftsektionen om den blir
inaktiv och inte kan välja styrelse.