Stadgar för driftsektioner

Antagna av SAC:s 31:a kongress 2015.

Grundstadgar för de som är intresserade av att starta en driftsektion. Tillägg till dessa grundstadgar kan göras, men får under inga omständigheter sådana ändringar eller tillägg göras, som strider mot SAC:s grundstadgar och allmänna principer.

En sektion ska ersätta [SEKTIONSNAMN] med ett unikt namn på sektionen, [ARBETSPLATS] med den arbetsplats där sektionen verkar, samt [LS] med det LS inom vars verksamhetsområde sektionen återfinns och därmed sektionens samtliga medlemmar tillhör. Även andra ändringar och tillägg av dessa grundstadgar kan göras. Dock får under inga omständigheter sådana ändringar eller tillägg göras, som strider mot SAC:s grundstadgar och allmänna principer.

§ 1 Namn och tillhörighet
Driftsektionens namn är [SEKTIONSNAMN], är verksam på [ARBETSPLATS] och återfinns i [LS] verksamhetsområde. Driftsektionen erkänner LS stadgar samt SAC:s stadgar och principförklaring.

§ 2 Uppgift
Driftsektionen ska tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsköparen. Driftsektionen ska verka för att organisera alla arbetare på arbetsplatsen, att vara drivande i arbetsplatskampen och för att värna om solidaritet mellan alla arbetskamrater. 

 § 3 Medlemskap
Mom 1. Driftsektionen organiserar alla som arbetar på arbetsplatsen och är medlemmar i [LS].
Mom 2. De som motarbetar eller skadar sektionen kan suspenderas. Beslut om suspendering ska ske på ett sektionsmedlemsmöte med kvalificerad 2/3-majoritet. Berörd medlem ska ges möjlighet att försvara sig. Suspenderas någon ska det meddelas LS för vidare behandling och förklaring ska därtill bifogas.

§ 4 Medlemsmöten
Medlemsmöten ska hållas regelbundet och är förutom årsmötet sektionens högsta beslutande organ. De ska protokollföras av en mötessekreterare.

§ 5 Årsmöte
Årsmötet är driftsektionens högsta beslutande organ och det ska hållas en gång om året. Godkänd verksamhetsberättelse ska efter årsmötet skickas till syndikat och LS.

§ 6 Driftkommittén
Mom 1. Ledamöter. Består av minst 3 ledamöter som väljs på årsmöte för ett mandat på 1 år. Driftkommittén får konstituera sig själv, men ska alltid utse en sekreterare samt en ledamot som driftsektionens representant i syndikatet.

Mom 2. Sekreterare. Sekreteraren har till uppgift att sammankalla sektionens medlemmar till medlemsmöten, årsmöten och vid behov extra medlemsmöten. Sekreteraren upprättar dagordning till driftkommittémöten, medlemsmöten och årsmöten, samt ansvarar för att protokoll är i ordning. Ska även ansvara för driftsektionens post/e-post och vara föreningens firmatecknare.

Mom 3 Representant i syndikatet.
Ska representera driftsektionen i syndikatets styrelse och regelbundet rapportera om och till driftsektionen. Finns det inget aktivt branschsyndikat ska representanten istället vara rapportör på LS medlemsmöten och vara en länk mellan sektionen och LS.

§ 7 Strid
Mom 1. Beslut om stridsåtgärder ska alltid fattas med kvalificerad 2/3 majoritet på medlemsmöte.

Mom 2. Inför vidtagande av stridsåtgärder ska LS stadgar runt strid och lokal stridskassa, samt SAC:s Stadgar för den gemensamma stridsfonden, alltid iakttas. 

Mom 3. Alla medlemmar som erhåller stridsersättning är skyldiga att delta i organiseringsarbetet av striden och är alltså inte lediga.

§ 8 Nedläggning av driftsektion
Mom 1. Beslut om nedläggning av en driftsektion måste fattas på två medlemsmöten där frågan är utlyst och beslutet fattas med kvalificerad 2/3 majoritet. De två mötena måste äga rum inom en tvåmånadersperiod.

Mom 2. Läggs driftsektionen ned ska all egendom och alla handlingar överföras till i första hand branschsyndikatet, i andra hand [LS].

Mom 3. Om driftsektionen blir inaktiv och inte kan välja en styrelse har LS möjlighet att lägga ned driftsektionen

§ 9 Avdelningar
Mom 1. Om driftsektionens verksamhetsområde är utspritt över en större geografisk yta eller arbetsplatsstrukturen är så komplicerad att den påverkar sektionens verksamhet negativt kan driftsektionen bilda egna underavdelningar.

Mom 2. Varje avdelning ska ha ett arbetsplatsombud (kontaktperson).

§ 10 Stadgeändring
Ändring av stadgar som inte strider mot SAC:s grundstadgar och allmänna principer kan ske genom en motion till årsmötet där beslutet fattas med kvalificerad 2/3 majoritet.