Stadgar för distrikten

Nu gällande stadga för distrikten, efter kongressen 2018.

§ 1 Distriktens uppgifter
§ 2 Distriktens omfattning
§ 3 Distrikts upphörande
§ 4 Distriktskommitté och revisorer
§ 5 Mandattid, möten och dylikt
§ 6 Ansvarsfrihet, årsberättelse m m
§ 7 Distriktskonferensen
§ 8 Konferensens representation och rösträtt
§ 9 Arvoden och ersättningar
§ 10 Studieverksamhet och medlemsinformation

§ 1 Distriktens uppgifter

Mom 1. Inom SAC bildar LS SAC-distrikt, omfattande flera LS verksamhetsområden, för samverkan och samordning beträffande:

  • a) bildandet av nya LS och andra syndikalistiska organisationer,
  • b) planerandet och utförandet av upplysningsverksamhet om SAC och syndikalistisk opinionsbildning,
  • c) inre skolnings- och stabiliseringsarbete,
  • d) att stötta LS i den fackliga verksamheten och verka för lokal facklig självverksamhet, samt
  • e) initiativ och arbetsuppgifter av annat slag än de i a, b, c, och d nämnda, som är förenliga med SAC: s intressen och målsättning, och som det inte tillkommer andra organisationsenheter att handlägga enligt SAC: s stadgar.

Mom 2. Vad här sagts i Mom 1 innebär bl a att distrikt ej äger rätt att ingripa i eller övertaga arbetsuppgifter av facklig natur, som enligt SAC: s stadgar åligger federationer och syndikat, annat än de fall och i den utsträckning som överenskommits mellan berörda instanser. Samma gäller också gentemot LS och driftsektioner.
Mom 3. Utöver vad som här stadgats i föregående Mom 1 och 2 och i härefter följande stadgar om distriktens uppgifter och kompetens, har distrikt att i sin verksamhet beakta gällande kongressbeslut samt SAC: s stadgar och LS grundstadgar.

§ 2 Distriktens omfattning

Mom 1. Distriktens geografiska omfattning och gränsdragning till andra distrikt fastställes så att man uppnår ett för distriktets ekonomi och funktion tillfredsställande medlemsunderlag, men med beaktande såväl av sådana faktorer som landets näringsgeografiska struktur som administrativa indelning (län, regioner).
Mom 2. För att distrikt skall kunna bildas fordras att antalet LS är minst tre och att medlemsantalet är minst etthundra.
Mom 3. Endast LS i distrikts gränsområde äger rätt att själv avgöra vilket distrikt LS skall tillhöra.

§ 3 Distrikts upphörande

Om medlemsantalet i ett distrikt minskat till mindre än etthundra, och det finns anledning att förutsätta fortsatt minskning eller stagnation, upptages frågan om distriktets nedläggande och LS överförande till andra distrikt, till behandling av representanter för distrikt och SAC.
Sedan kontakt tagits med närliggande distrikt, som kan bli berörda, hänskjutes frågan för avgörande till distriktskonferensen.
Detsamma tillämpas om distriktsnedläggning blir aktuell av annan anledning än medlemsminskning.

§ 4 Distriktskommitté och revisorer

Mom 1. Som distriktets styrelse fungerar en distriktskommitté (DK), vald på sätt som beslutas av distriktets årskonferens, antingen så att val sker direkt på konferensen eller att konferensen uppdrar till en eller flera LS att utse ledamöter i distriktskommittén. Antalet ledamöter skall vara minst tre, jämte två suppleanter.
Mom 2. För granskning av distriktets räkenskaper tillsättes två revisorer jämte två suppleanter för dem. För val av revisorer med suppleanter gäller vad som i Mom 1 stadgats om valet av distriktskommitté.
Mom 3. Gemensamt anställda funktionärer inom SAC får ej väljas till förtroendeposter på någon nivå i organisationen. "Förtroendeposter" inbegriper inte tillfälliga uppdrag av typ utredningar. (För definition av begreppet "funktionär" se SAC: s stadgar § 8 Mom 1.)

§ 5 Mandattid, möten och dylikt

Mom 1. Distriktskommittén skall handha skötseln av distriktets angelägenheter, i vilket ingår att verkställa årskonferensens beslut och i övrigt besluta om och vidtaga åtgärder, som erfordras för att distriktsverksamhetens uppgifter och syfte enligt stadgarna skall kunna fullföljas.
Mom 2. Distriktskommittén skall samlas till ordinarie sammanträde minst fyra gånger under verksamhetsåret. Extra sammanträde hålles då så erfordras och på kallelse av ordföranden.
Protokoll skall föras och alla beslut antecknas i protokollet.
Kassören har skyldighet att redovisa räkenskaperna minst två gånger per räkenskapsår. (halvårsbokslut och årsbokslut)
Revisorerna har skyldighet att granska räkenskaperna minst en gång per räkenskapsår.
Det står distriktskonferensen fritt att fastställa mandattiden för distriktskommitténs ledamöter på sådant sätt att de växelvis avgår vid olika tidpunkter.
Mandattidens längd för såväl distriktskommitténs ledamöter som revisorer och suppleanter fastställes av distriktskonferensen, men kan inte vara av kortare varaktighet än ett år, räknat från årskonferens till årskonferens.
Mom 3. Distriktskommittén utser inom sig ordförande, sek­reterare och kassör. Ordföranden bör även vara korresponderande sekreterare.
De valdas uppdrag införs i medlemsregistret omedelbart och meddelas till SAC för kännedom. Vid behov uppdateras samtidigt de valdas kontaktuppgifter som telefon, e-post etc. Ändringar i DK: s sammansättning och adressändringar införs skyndsamt i medlemsregistret och meddelas SAC för kännedom.

§ 6 Ansvarsfrihet, årsberättelse m m

Mom 1. Distriktskommittén och revisorerna svarar inför distriktskonferensen för skötseln av sina uppdrag.
För omhänderhavda ekonomiska medel är kassören ensam ansvarig.
Mom 2. Distriktskommittén har att före distriktskonferensen framlägga en skriftlig redogörelse över det gångna verksamhetsåret. Den skall bl a innehålla uppgifter om antal LS och medlemmar inom distriktet och dess förändringar, samt därutöver vad distriktskommittén anser erforderligt för att konferensen skall kunna bilda sig en realistisk uppfattning om förhållandena inom distriktet och dess utveckling.
Kassören skall till distriktskonferensen framlägga en redogörelse över årets räkenskaper och den ekonomiska ställningen. (ekonomisk berättelse)
Båda berättelserna skall genom distriktskommitténs försorg i god tid sändas ut till distriktets LS och SAC.
Revisorerna skall till distriktskonferensen framlägga en redogörelse över sin granskning av årets räkenskaper och den ekonomiska ställningen samt föreslå distriktskonferensen att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet för distriktskommittén. (revisionsberättelse)

§ 7 Distriktskonferensen

Mom 1. Distriktskonferensen är, med det i SAC: s stadgar § 12 stadgade undantaget, distriktets högsta beslutande instans.
Ordinarie distriktskonferens (årskonferens) hålles snarast möjligt och senast fem månader efter verksamhetsårets slut. Extra konferens hålles då distriktskommittén så finner nödvändigt, eller om minst en tredjedel av distriktets LS så begär, likaså om ordinarie årskonferens beslutat om extra konferens.
Mom 2. Årskonferensen är behörig att behandla alla frågor som berör SAC: s verksamhet, men beslut av bindande natur kan endast fattas ifråga om distriktets verksamhet enligt dess stadgar. I allmänna SAC-frågor kan årskonferensen uttala sin mening och tillställa vederbörande instans uttalanden och förslag.
Årskonferensen eller referendum fastställer hur hög avgift som distriktets LS ska erlägga till distriktet.
Vad här sagts om beslutsmässighet gäller även för extra distriktskonferens med det undantaget, att där kan endast behandlas den eller de frågor, som föranlett konferensen.
Mom 3. LS äger rätt att genom motioner få upp frågor till årskonferensen, under förutsättning att de insänts till distriktskommittén i så god tid att de kan tillställas LS samtidigt med dagordningens utsändande. Motion som avslagits av LS äger medlem rätt att insända direkt till distriktskommittén.
Mom 4. Kallelse till årskonferens bör ske senast två månader innan den sammanträder. Om möjligt utsänds dagordning och årsberättelse samtidigt därmed. Extra distriktskonferens kan sammankallas med kortare varsel.
Till distriktskonferensen inbjudes representanter för SAC:s sekretariat, CK och de federationer som har större antal medlemmar inom distriktet.
Mom 5. I distriktskommitténs förslag till dagordning för årskonferensen bör tas all möjlig hänsyn, dels till frågor som rör distriktets framtida verksamhet, dels till konferensens informativa uppgift.
I det syftet åligger det distriktskommittén att för konferensen framlägga förslag till arbetsplan för tiden fram till nästa årskonferens, samt att genom föredrag eller på annat sätt orientera ombuden om SAC: s utveckling och allmänna samhällsfrågor av intresse för distriktet eller rörelsen i övrigt.

§ 8 Konferensens representation och rösträtt

Mom 1. Varje till distriktet ansluten LS äger rätt att sända ett ombud till konferensen för varje påbörjat hundratal medlemmar eller det medlemsantal som distriktskonferens eller referendum beslutat om. Två närliggande LS med synnerligen lågt medlemsantal kan överenskomma om ett gemensamt ombud.
Mom 2. Samtliga närvarande ombud och de, som är konferensdeltagare p g a uppdrag för distriktet eller beslut av behöriga instanser, äger yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt har endast de av LS valda ombuden.
Klara medlemmar i LS av SAC och Syndikalistiska ungdomsförbundet SUF äger i mån av lokalutrymme rätt att närvara vid konferensen som åhörare, men har yttranderätt endast med konferensens medgivande.

§ 9 Arvoden och ersättningar

Mom 1. Distriktet kan söka bidrag från SAC: s kongressfond till lokalorganisationernas konferenskostnader efter av SAC fastställda grunder. Inom ramen för detta anslag, och vad distriktet kan avstå för egen del av sin ekonomi utan negativa verkningar för övrig verksamhet, beslutar distriktskommittén eller årskonferensen om ersättning till ombud och övriga konferensdeltagare.
Mom 2. Årskonferensen kan fatta beslut om årsarvoden och annan ersättning för uppdrag i distriktets tjänst. Årsarvoden avser alltid det gångna årets verksamhet.

§ 10 Studieverksamhet och medlemsinformation

Mom 1. För att biträda LS med råd och upplysningar när det gäller studieverksamheten tillsätter distriktet en studieorganisatör. Organisatören bör om möjligt tillhöra distriktskommittén. Då så ej är fallet skall organisatören beredas möjlighet att på egen eller distriktskommitténs begäran deltaga i dess sammanträden. Organisatören har att i samråd med SAC:s studiekommitté verka för att dess planer och program vinner anslutning från LS och medlemmar, och i övrigt ta initiativ för att få fram ett ökat studie­intresse och planera kursverksamheten.
Mom 2. Distrikten kan avsätta medel för en regional studiefond.

<https://www.sac.se/Om-SAC/Organisation/Styrdokument2/Stadgar-f%C3%B6r-distrikten>