Stadgar för distrikten

Nu gällande stadgar för distrikten antagna på SAC:s 33:e kongress 2022.

Stadgar för distrikten

§ 1 Definition
Ett distrikt av SAC är ett samarbetsorgan som utgörs av två eller flera angränsande LS.

§ 2 Uppgift
Distriktet ska fastställa LS upptagningsområden, bistå vid bildande av nya LS samt samordna
LS verksamhet.
Distriktet ska erkänna och efterleva SAC:s stadgar och principförklaring.

§ 3 Bildande
Ett distrikt kan bildas av två eller flera angränsande LS.
Distriktet ska anta stadgar.
Distriktets namn vara namnet på distriktets upptagningsområde.
Efter bildandet ska angränsande LS och distrikt samt SAC informeras.

§ 4 Styrning
Distriktet ska utse en styrelse med minst tre ledamöter. En eller flera av dessa ska utses till
firmatecknare.
Distriktet ska rapportera styrelseledamöternas namn till LS och SAC.
Distriktet ska en gång per år hålla årsmöte. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ.
På årsmötet ska verksamhetsberättelse, årsredovisning samt ansvarsfrihet behandlas.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning ska tillgängliggöras syndikat, driftsektioner samt
SAC.
Distrikt ska fastställa rutiner om hur distriktet fattar beslut om: Val av styrelse, uteslutning av
LS, ändring av stadgar eller nedläggning av distrikt.

§ 5 Revision och granskning
Distriktet ska utse två eller flera revisorer som granskar förvaltningen och räkenskaperna.
Distriktet ska på begäran låta SAC ta del av räkenskaperna.

§ 6 Uteslutning
LS som motarbetar och skadar organisationen eller inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser
gentemot distriktet ska uteslutas.
Vid uteslutning när LS motarbetar eller skadar organisationen ska LS ges möjlighet att
försvara sig innan beslutet.
Om LS utesluts ska det snarast meddelas SAC och förklaring bifogas.

§ 7 Nedläggning av distrikt
Beslut om nedläggning av distrikt ska fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett
ska vara ordinarie.
Vid nedläggning ska all egendom överföras till SAC.
Distrikt ger SAC möjlighet att lägga ned distriktet om det blir inaktivt och inte kan välja
styrelse, eller om antalet LS i distriktet understiger två.