Stadgar för den gemensamma stridsfonden

Antagna med ändringar på SAC:s 31:a kongress 2015.

Stadgar för den gemensamma stridsfonder definierar när stridsunderstöd ska utdelas samt definierar LS och SAC:s relation till understöd i arbetsplatsstrider.

§ 1 Allmänna bestämmelser

§ 2 Särskilda intressen

§ 3 Avveckling av konflikt

 

När LS planerar kraftåtgärder för att uppnå förbättringar i löne- och arbetsvillkor eller för att i andra avseenden tillvarata arbetarnas intressen måste det noga övervägas huruvida förutsättningar för ett lyckligt genomförande av en aktion finns.

Man måste sålunda göra sig underrättad såväl om det berörda företagets ekonomiska ställning som de allmänna konjunkturförhållandena inom den berörda branschen jämte alla andra omständigheter som kan inverka på utgången av en konflikt. Med anledning härav måste taktiken bestämmas.

Då en organisation eller en arbetsgrupp finner arbetsnedläggelse nödvändig måste, utöver de ovan nämnda förberedelserna, kontakt knytas med andra organisationer som på ett eller annat sätt kan inverka på striden och dess utgång, för att få till stånd ett gemensamt uppträdande med solidaritets- strejk, bojkott eller andra former av aktion som kan befinnas lämpliga.

Det bör vara LS skyldighet att redan från början av en konfliktsituation knyta kontakt med respektive branschorganisation (federation, samarbetskommitté) inom SAC och även med SAC: s centralkommitté, samt under konfliktens gång upprätthålla regelbundna och intima förbindelser med dessa instanser.

Så långt möjligt måste man undvika att göra en arbetsnedläggelse till ett utdraget svältkrig. Om ett återtåg befinnes nödvändigt eller ur taktisk synpunkt fördelaktigt bör organisationen undersöka i vad mån andra utvägar står till buds för att uppnå de uppställda kraven.

 

§ 1 Allmänna bestämmelser

Mom 1. Rätt till understöd ur den gemensamma stridsfonden äger i konflikt indragna medlemmar som blivit inrapporterade till medlemsregistret minst 4 veckor före stridens utbrott.

Mom 2. Stridsunderstöd utgår vid följande slag av strider: a) lockouter, b) föreningsrättstrider, c) sympatistrider, d) branschmässiga konflikter, e) samvetsvägran, f) av LS igångsatta strider gällande löner, arbetsvillkor och dylikt.

Mom 3. Understöd utgår från och med 2: a stridsveckan med belopp som beslutas av kongress eller medlemsomröstning.

Vid kortare understödsrätt än 1 vecka uträknas understödet per dag.

Medlem som tillhör avgiftsgrupp C erhåller i konfliktunderstöd hälften av det belopp som utgår till medlem av B-gruppen.

För medlem som överförts till annan avgiftsgrupp gäller bestämmelsen för understödet 2 månader efter det överföringen skett. Förändringen av medlemsavgiftsgrupperingen skall omedelbart införas på redovisningslistan till SAC.

Mom 4. För att kunna räknas som indragen i strid och därmed understödsberättigad måste medlemmen ha varit anställd, i arbete vid konfliktens utbrott och ta aktiv del i stridens förande.

Mom 5.För att stadgeenligt understöd skall utgå fordras att LS insänder redogörelse till SAC för striden senast 2:a stridsveckan. Redogörelsen skall åtföljas av nummer och namn på samtliga medlemmar som är indragna i striden.
Sker anmälan senare än 2: a stridsveckan utgår understöd först från och med 2: a veckan efter det anmälan inkom till SAC.
Rekvisition av nytt understöd skall åtföljas av kvitteringslista, eller motsvarande, från föregående understödsutbetalning och vara SAC tillhanda senast under den vecka understödet avser.
Kontroll av medlemskapet för dem som medtagits i begäran om understöd sker via medlemsregistret, men om oklarhet föreligger i något avseende äger CK rätt att infordra uppgifter från LS. Understöd kan ej utgå till person som resterar för längre tid än vad stadgarna tillåter (2 månader).

Mom 6. Medlem som är anställd vid företag eller på arbetsplats där strid utbryter men vid konfliktens början är sjukskriven och uppbär sjukersättning erhåller understöd från och med den vecka vederbörande friskförklarats.

Medlem som under 5 dagar varit borta från konflikten och i annat arbete anses i understödshänseende skild från densamma.

Mom 7. CK äger rätt att avstänga LS från understöd i händelse LS gjort sig skyldig till stadgestridigt utbetalande av understöd från den gemensamma stridsfonden, antingen detta skett avsiktligt eller genom uppenbar och grov nonchalans vid kontroll av medlemmarna.

Mom 8. I enlighet med regeln att understöd utgår endast till dem som varit på arbetsplatsen vid stridens utbrott, med undantag för sjukskrivna enligt Mom 6, kan i princip inget understöd utgå vid blockad mot ej påbörjat arbete. Dock äger CK rätt att efter prövning i varje särskilt fall bevilja understöd för lämpligt antal blockadvakter.

 

§ 2 Särskilda intressen

Oavsett bestämmelserna i § 1 kan CK bevilja understöd i konflikter där särskilt viktiga intressen för LS och SAC står på spel. Ansökan om sådant understöd skall åtföljas av utlåtande från distriktsstyrelse och berörda federationer.

 

§ 3 Avveckling av konflikt

Sedan konflikt pågått i 6 veckor äger CK rätt att på lämpligt sätt undersöka om utsikt till uppgörelse föreligger. Skulle sådan möjlighet ej finnas har CK skyldighet uppmana LS att på lämpligt sätt söka avveckla konflikten.

Efter 3 månaders strid har CK rätt att dra in stridsunderstödet. Det står naturligtvis LS fritt att fortsätta striden med egna medel. Beslutanderätten ifråga om avveckling av en strid tillkommer dock uteslutande LS själv.