Stadgar för den gemensamma stridsfonden

Antagna med ändringar på SAC:s 33:e kongress 2022.

Stadgar för den gemensamma stridsfonder definierar när stridsunderstöd ska utdelas samt definierar LS och SAC:s relation till understöd i arbetsplatsstrider.

SAC:s stridsfond

§ 1 Villkor för stridsunderstöd
En instans har rätt till understöd vid stridsåtgärd om medlemmen:

- Varit medlem minst en månad före stridens utbrott,

- Inte släpar mer än två månader med medlemsavgiften,

- Var anställd vid stridsåtgärdens utbrott, samt

- Tar aktiv del i stridsåtgärden.

Medlem som vid stridsåtgärdens början är sjukskriven med sjukersättning får understöd från
och med den vecka medlemmen friskförklarats.
Medlem som under fem dagar varit borta från stridsåtgärden eller i annat arbete anses skild
från stridsåtgärden vid beslut om understöd.
I princip inget understöd utgår vid blockad mot ej påbörjat arbete. CK har dock rätt att efter
prövning i varje särskilt fall bevilja understöd för ett lämpligt antal blockadvakter.
Understöd ges från och med andra stridsveckan med belopp som beslutas av kongress eller
referendum.
Vid kortare understödsperiod än en vecka beräknas understödet per dag.

§ 2 Krav på organisationsinstans
För att understöd ska ges till medlem för hela perioden behöver organisationsinstansen skicka
redogörelse för stridsåtgärden till SAC senast andra stridsveckan. Redogörelsen ska innehålla
beskrivning av stridsåtgärden och information om vilka medlemmar som deltar.
Kontroll av medlemskapet ska ske genom medlemsregistret. CK har rätt att begära uppgifter
från instans vid behov. Om instans felaktigt utbetalar understöd från den gemensamma
stridsfonden så har CK rätt att stänga av instansen från understöd.

§ 3 Särskilda intressen
Oavsett bestämmelserna i § 1 kan CK bevilja understöd vid stridsåtgärder där särskilt viktiga
intressen för instans och SAC står på spel.

§ 4 Avveckling av konflikt
Om stridsåtgärd med understöd har pågått i sex veckor kan CK undersöka om det finns utsikt
till uppgörelse. Om det inte finns utsikt till uppgörelse ska CK uppmana instans att på
lämpligt sätt försöka avveckla stridsåtgärden.
Efter tre månaders stridsåtgärder med understöd kan CK dra in stridsunderstödet. Instansen
kan alltid fortsätta stridsåtgärderna med egna medel.