Stadgar för Syndikaten

Antagna med ändringar på SAC:s 33:e kongress 2022

Grundstadgar för de som är intresserade av att starta ett branschsyndikat. Tillägg till dessa grundstadgar kan göras, men får under inga omständigheter sådana tillägg göras som strider mot SAC:s grundstadgar och allmänna principer.

Stadgar för syndikaten

§ 1 Definition
Ett syndikat av SAC är ett självstyrande samarbetsorgan inom en viss bransch för alla
medlemmar i en eller flera LS.

§ 2 Uppgift
Syndikatet ska tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsköparen.
Syndikatet ska verka för att organisera alla arbetare inom branschen i upptagningsområdet,
samt främja samverkan mellan driftsektioner och enskilda medlemmar.
Syndikatet ska erkänna och efterleva SAC:s stadgar, principförklaring och organisationsplan.

§ 3 Bildande
Ett syndikat kan bildas av tre eller fler medlemmar av LS inom samma bransch.
Syndikatet ska anta stadgar.
Syndikatets namn ska vara namnet på syndikatets bransch och upptagningsområde.
Efter bildandet ska berörda medlemmar, LS, driftssektioner och branschfederation
informeras.

§ 4 Styrning
Syndikatet ska utse en styrelse med minst tre ledamöter. Av dessa ledamöter ska en utses till
kassör samt en eller flera till firmatecknare.
Syndikatet ska rapportera styrelseledamöternas namn till LS och branschfederation.
Syndikatet ska en gång per år hålla årsmöte. Årsmötet är syndikatets högsta beslutande organ.
På årsmötet ska eventuell verksamhetsberättelse ochrevisionsberättelse godkännas och
tillgängliggöras branschfederation, LS och driftsektioner.
Syndikatet ska fastställa särskilda rutiner om hur syndikatet fattar beslut om: Val av styrelse,
uteslutning eller avstängning av medlem, stridsåtgärd, ändring av stadgar, nedläggning av
syndikat.

§ 5 Revision och granskning
Syndikatet ska utse en eller flera revisorer som granskar förvaltningen och räkenskaperna.
Syndikatet ska på begäran låta LS, branschfederation eller SAC ta del av räkenskaperna.

§ 6 Uteslutning
Syndikatet ska utesluta eller tillfälligt stänga av de som motarbetar eller skadar syndikatet.
De berörda ska ges möjlighet att försvara sig innan beslutet.
Om syndikatet fattar beslut om uteslutning eller tillfällig avstängning ska det snarast
meddelas LS och förklaring bifogas.

§ 7 Nedläggning av syndikatet
Beslut om nedläggning av syndikat ska fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett
ska vara ordinarie
Vid nedläggning ska all egendom i första hand överföras till branschfederation, i andra hand
SAC.
Syndikatet ger branschfederationen, LS och SAC möjlighet att lägga ned syndikat om det blir
inaktivt och inte kan välja styrelse.