Stadgar för Syndikaten

Antagna med ändringar på SAC:s 29:e kongress 2009

Grundstadgar för de som är intresserade av att starta ett syndikat. Tillägg till dessa grundstadgar kan göras, men får under inga omständigheter sådana ändringar eller tillägg göras, som strider mot SAC:s grundstadgar och allmänna principer.

§ 1 Omfattning och ändamål

Mom 1. Syndikaten omfattar i enlighet med SAC: s organisationsplan arbetare tillhörande en och samma bransch eller näringsgren inom ett visst område. I syndikatet kan ingå driftsektioner tillhörande skilda LS inom det område där syndikatet verkar.

Mom 2.Syndikatets primära uppgift är att verka för att bilda driftsektioner inom syndikatets verksamhetsfält. Syndikatets uppgift är även att handlägga frågor av gemensamt intresse för den kategori av arbetare syndikatet omfattar samt att via federationen och samarbetskommittén hålla kontakt med motsvarande arbetargrupper på andra orter. Syndikatet skall vidare i samverkan med LS verka för att alla arbetare tillhörande syndikatets verksamhetsfält blir organiserade samt i enlighet med de riktlinjer som uppdras vid möten och konferenser verka för ett enhetligt uppträdande vid kontakt med arbetsköparparten.

Mom 3. Med en driftsektion förstås en sammanslutning av de till visst syndikat hörande arbetarna på en och samma arbetsplats. I den mån en LS som helhet omfattar arbetare tillhörande blott en enda bransch eller näringsgren är LS i branschmässigt avseende att jämföra med en sektion och kan som sådan ingå i syndikatet.

§ 2 Styrelse och administration

Mom 1. I syndikatets styrelse ingår minst en representant för varje ansluten LS respektive driftsektion. Om så befinnes lämpligt kan inom syndikatstyrelsen utses ett verkställande utskott, vars sammansättning och storlek syndikatet fastställer på grundval av vad som i varje speciellt fall är mest ändamålsenligt. Syndikatstyrelsen i sin helhet kommer då att fungera som en ”representantförsamling”.

Om styrelsens befogenheter och arbetsuppgifter, val av revisorer samt revisionens utförande gäller för övrigt i tillämpliga delar vad som är stadgat för LS.

Beträffande val av revisorer, inklusive revisorssuppleanter, är det en lämplighetsfråga som kan avgöras från fall till fall om detta val skall ske vid syndikatets årsmöte, eller om revisorer skall utses av den eller de LS där syndikatstyrelsen är förlagd eller där syndikatets VU är förlagt.

Syndikatets verksamhets- och revisionsberättelser skall så snart de föreligger färdiga och godkända tillställas de LS som direkt eller genom driftsektionen ingår i syndikatet.

§ 3 Medlemskap och avgifter

Mom 1. Ett syndikat för en viss bransch omfattar samtliga medlemmar inom syndikatets verksamhetsområde, vilka är sysselsatta inom ifrågavarande bransch.

LS eller sektion som ligger på gränsen till annat syndikat får dock själv avgöra vilket syndikat aktuella grupper skall anslutas till.

Mom 2. Avgiften till syndikatet erläggs per månad av de LS som uppbär syndikaten.

Syndikatet äger rätt att besluta om extra uttaxering för syndikatets medlemmar endast då så anses angeläget. Beslut därom måste dock ske på medlemsmöte och blir giltigt endast om det vunnit anslutning från minst två tredjedelar av avgivna röster. Frågan skall också ha kungjorts i kallelsen till mötet för att kunna upptas till prövning.

LS är skyldig att till VU anmäla förändringar i medlemsantalet.

Mom 3. LS som under två på varandra följande kvartal ej fullgjort avgiftsbetalningen kan icke åberopa syndikatets bistånd förrän förfallna avgifter erlagts.