Stadgar för LS

Antagna med ändringar på SAC:s 33:e kongress 2022

Grundstadgar för de som är intresserade av att starta en lokal samorganisation (LS). Tillägg till dessa grundstadgar kan göras, men får under inga omständigheter sådana tillägg göras som strider mot SAC:s grundstadgar och allmänna principer.

Stadgar för de lokala samorganisationerna

§ 1 Definition
En Lokal Samorganisation (LS) av SAC är en självstyrande fackförening för alla arbetare
inom ett givet geografiskt område.

§ 2 Uppgift
LS ska tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsköparen.
LS ska verka för att organisera alla arbetare inom det geografiska upptagningsområdet, samt
främja samverkan mellan driftsektioner, syndikat och enskilda medlemmar i
upptagningsområdet.
LS ska erkänna och efterleva SAC:s stadgar och principförklaring.

§ 3 Bildande
LS kan bildas av tre eller fler medlemmar i en LS av SAC.
LS ska anta stadgar.
LS namn ska vara namnet på LS upptagningsområde.

§ 4 Upptagningsområde
LS upptagningsområde ska vara ett geografiskt område som LS bestämmer i samråd med
angränsande LS.
Om LS inte kommer överens med angränsande LS om fördelningen av upptagningsområde så
att två eller flera LS överlappar ska distriktet avgöra frågan. Om distrikt saknas eller om det
överlappande området ligger på gränsen mellan två distrikt ska CK avgöra frågan.

§ 5 Inträde och medlemskap i LS
Rätt till inträde och medlemskap i LS har den som:
- Erkänner och efterlever LS och SAC:s stadgar och principförklaring.

- Faller inom LS upptagningsområde genom att i första hand arbeta arbeta inom
området, och i annat fall vara verksam inom området.

- Inte har en ställning genom sitt yrke eller inom annan organisation som står i strid
med arbetarnas intressen eller på annat sätt är oförenlig med LS uppgifter.

- Inte har en arbetsledande ställning med makt att sätta lön, dela ut varningar, anställa,
avskeda eller liknande.

Om det finns osäkerhet kring om alla villkor för medlemskap efterlevs har LS rätt att
bordlägga beslutet tills frågan kunnat undersökas.
Medlemskapet räknas månadsvis från och med månaden då medlemsansökan inkom.
LS ska utesluta medlem som:
- Motarbetar eller skadar organisationen.
- Inte efterlever villkoren för medlemskap.
- Inte betalat medlemsavgiften i mer än två månader.
Vid uteslutning när medlemmen motarbetar eller skadar organisationen ska medlemmen ges
möjlighet att försvara sig innan beslutet.

§ 6 Medlemsavgifter till LS
LS ska ta ut medlemsavgifter av sina medlemmar.

§ 7 Styrning
LS ska utse en styrelse med minst tre ledamöter. Av dessa ledamöter ska en utses till kassör
samt en eller flera till firmatecknare.
LS ska en gång per år hålla årsmöte. Årsmötet är LS högsta beslutande organ. På årsmötet
ska verksamhetsberättelse, årsredovisning samt ansvarsfrihet behandlas.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning ska tillgängliggöras de syndikat och driftsektioner
som är verksamma i LS upptagningsområde, samt SAC och det distrikt LS tillhör.
LS ska fastställa rutiner om hur LS fattar beslut om: Val av styrelse, uteslutning av medlem,
stridsåtgärd, stridsunderstöd till medlem, ändring av stadgar, nedläggning av LS eller utträde
ur SAC.
LS ska även ordna så att handlingar som kan vara av framtida intresse inte går förlorade. LS
ska deponera handlingarna på ett regionalt folkrörelsearkiv när de inte längre behövs för
organisationsarbetet.

§ 8 Revision och granskning
LS ska utse två eller flera revisorer som granskar förvaltningen och räkenskaperna.
LS ska på begäran låta SAC ta del av räkenskaperna.

§ 9 LS skyldigheter till syndikat och driftsektioner
LS ska ge finansiering till driftsektioner och syndikat i verksamhetsområdet.
Finansieringen ska vara i proportion till antalet medlemmar och bestäms av instanserna
gemensamt.

§ 10 Lokal stridsfond
LS ska avsätta medel till en stridsfond. Stridsfonden ska vara tillräckligt stor för att LS ska
kunna upprätthålla ett trovärdigt konflikthot.
Den lokala stridsfondens medel får bara användas för utgifter kopplade till att bistå
medlemmarna vid fackliga konflikter.
För rätt till stridsersättning ska medlemmen delta i organiseringsarbetet.

§ 11 Nedläggning av LS
Beslut om nedläggning av LS ska fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ska
vara ordinarie.
Vid nedläggning ska all egendom i första hand överföras till distriktet, i andra hand SAC.
LS ger SAC möjlighet att lägga ned LS om den blir inaktivt och inte kan välja styrelse.