Så arbetar AU och CK

Om Centralkommitténs och Arbetsutskottets arbete

SAC:s Centralkommitté (CK)

Mellan kongresserna utgör Centralkommittén (CK) centralorganisationens högsta beslutande instans. CK består av AU:s 5 ordinarie ledamöter samt 15 CK-ledamöter valda i särskilda valkretsar, som sammanträder 4 gånger per år.

Centralkommittén har det långsiktiga och övergripande ansvaret för SACs ledning mellan kongresserna. CK tolkar stadgar och kongressens vilja, och ska ta övergripande beslut om riktlinjer o.dyl. CK ska inte besluta om detaljer, det överlåter man till AU och anställda funktionärer.

Centralkommittén ska utarbeta verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, godkänna verksamhetsrapporterna för föregående år, samt besluta i principiella frågor under innevarande år.

CKs mandat ligger inom de ramar som stadgar och kongressbeslut anger. I stadgarna definieras CKs beslutsrätt så här: ”CK äger rätt att fatta beslut i frågor som ej kräver allmän omröstning eller vilkas brådskande natur ej tillåter sådan.”

Läs mer om CK:s uppdrag syfte och mål

SAC:s Arbetsutskott (AU)

AU har det övergripande ansvaret för att beslut verkställs. AU är den verkställande ledningen och väljs av kongressen för att vägleda den löpande verksamheten och administrationen. Anställda funktionärer tar fram beslutsunderlag, AU beslutar, och anställda verkställer.

AU ska se till att verksamheten följer uppställda mål, verksamhetsplan, stadgar, samt andra beslut fattade av Kongress, Referendum, CK och AU.

I stadgarna uttrycks det så här: ”AUs uppgift är att övervaka administrationens skötsel, fatta beslut i frågor där stadgar och handlingar inte lämnar besked, ta initiativ för organisationens utveckling samt bistå LS med råd och upplysningar där så är påkallat.” (SAC stadgar § 4 mom 1)

AU ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 10 suppleanter.
Arbetsutskottet sammanträder cirka var 14:e dag.

Läs mer om AU:s uppdrag, syfte och mål