Centralorganisationen

 

Sveriges arbetares centralorganisation

Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) bildades i Lund 1910 efter nederlaget i storstrejken 1909. Idag, över 100 år senare, står ännu SAC upp för de demokratiska och frihetligt socialistiska principer som SAC grundades på.

SAC är byggt av de olika Lokala samorganisationer (LS) som finns spridda över landet. SAC är alltså en samling av fackföreningar som alla antagit SAC:s stadgar och principförklaring. När du ansöker om medlemskap är det i LS du ansöker till, som i sin tur är medlem i SAC. SAC bygger sin fackliga organisering underifrån i de lokalt förankrade LS, som i sin tur bygger sin fackliga organisering i driftsektioner och syndikat – det fackliga arbetet ska skötas av de som berörs snarare än byråkrater utan konkret insyn eller förankring i branscherna och arbetsplatserna.

Läs mer om SAC:s principer och metod för att få en djupare inblick i vad de faktiskt innebär.

[Läs SAC:s stadgar]
[Läs SAC:s Fackliga program]
[Läs Principförklaringen]

Om SAC:s kongress och Centralkommitté — SAC:s högst beslutande organ

Kongressen är SAC:s högst beslutande organ där LS äger rätt att skicka ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Kongressen avhandlar frågor som SAC:s riktning kommande kongressår, ekonomisk förvaltning, principiella frågor, organisatoriska frågor, med mera. På kongressen utses också SAC:s funktionärer och ledamöter i SAC:s Centralkommitté (CK), som utgör SAC:s styrelse.

CK:s uppgift är att mellan kongresserna förvalta och ta initiativför organisationens utveckling, verkställa kongressens beslut, övervaka administrationens skötsel i distrikt, federationer och andra delvis självstyrande delar av organisationen, att fatta beslut i frågor där stadgar och andra handlingar inte lämnar besked samt att bistå LS med råd och upplysningar där så är påkallat. Inga CK-ledamöter mottar lön från SAC, men erbjuds reseersättning och ersättning för boende för att kunna genomföra sitt arbete. LS äger rätt att skicka observatör på CK:s möten. Frågor av principiell eller ekonomisk betydelse skickas ut på allmän omröstning (referendum). Det eftersträvas att ingen ledamot sitter längre än två kongressperioder, detta för att säkerställa rotationen i CK.
[Läs om SAC:s centralkommitté och utskott]

SAC:s kommittéer

CK utser inom sig olika utskott som CK anser att verksamheten behöver, till exempel studieutskott, ekonomiutskott, rättsutskott, med mera. Läs mer om SAC:s utskott och centralkommitté här.
[Läs om SAC:s utskott och centralkommitté]
Därtill har SAC ett antal kommittéer som arbetar med till exempel SAC:s arkiv och bibliotek eller med rättshjälp vid särskilt svåra ärenden.
[Läs om SAC:s kommittéer]

SAC:s funktionärer

SAC har ett antal funktionärer, de som arbetar med SAC till den grad att annan arbetsinkomst går förlorad mottar arvode från SAC. Utöver sina ordinarie uppgifter bemannar de arvoderade funktionärerna SAC:s expedition som håller till på SAC-huset på Sveavägen 98 i Stockholm. Anställda funktionärer får inte vara ledamöter i CK.
[Läs om SAC:s funktionärer]

Alla som varit medlemmar i två år kan söka uppdrag i organisationens kommittéer och funktionärsposter. Se kvalifikationer, arbetsbeskrivningar, med mera i länkarna ovan.

Facklig kamp utan pamp

SAC:s fastighet på Sveavägen 98 i Stockholm där sekretariatet, tidningen Arbetaren och SAAK håller till.