SACs internationella program

SAC eftersträvar goda kontakter med basdemokratiska klassbaserade fackliga organisationer över hela världen.

Internationellt samarbete är en nödvändig grund för både SACs fackliga dagskrav angående löner och arbetsförhållanden och för organisationens målsättning: arbetarnas övertagande av produktionen och förverkligandet av ett frihetligt socialistiskt samhälle. Särskilt angeläget för SAC är att ha goda relationer med ideologiskt närstående organisationer, det vill säga syndikalister/anarkosyndikalister.

Internationell organisering

Kapitalets och produktionens internationalisering gör det nödvändigt att arbeta för en internationell samordning av det fackliga arbetet. Därför ingår SAC i en koordinationsgrupp av syndikalistiska/anarkosyndikalistiska fackföreningar. Samordning bör ske såväl branschvis som i övergripande frågor. SAC strävar efter ett ökat konkret samarbete mellan syndikalistiska/anarkosyndikalistiska fackföreningar och oberoende basdemokratiska fackföreningar. Därför arrangerar SAC tillsammans med våra systerorganisationer branschmöten för att utbyta erfarenheter och information, diskutera strategier, och samagera i de frågor vi anser angelägna. SAC vill också ha kontakter med radikala sociala rörelser av olika slag (till exempel jordrätts-, arbetslöshets-, antisexistiska och antirasistiska rörelser) i andra länder för informationsutbyte och samagerande även i andra än traditionellt fackliga frågor.

Europa

Med utvecklingen av Europeiska unionen (EU) och den fördjupade ekonomiska och politiska integrering blir behovet av ett fackligt samarbete i Europa allt starkare. SAC verkar aktivt för att få till stånd ett fackligt samarbete i Europa med närstående fackliga organisationer och oppositionella medlemmar i andra fackföreningar. Organisationen lägger särskild vikt vid att få till stånd ett direkt samarbete mellan berörda arbetare inom internationaliserade branscher och transnationella företag. SAC är berett att delta aktivt i europeiska kampanjer som driver angelägna krav; för kortare arbetstid, ökat bostadsbyggande och asylrätt, mot kommersialiseringen av offentliga sektorn, rasism och miljöförstöring. Militariseringen av EU har under 1990-talet i allt högre grad underställts NATO. Detta samtidigt som NATO, i takt med att kapitalets expansion skapar allt fler sociala konflikter, fått en mer uppenbar roll som försvarare av det internationella kapitalets intressen. NATOs agerande under senare tid har lett till en uppluckring av den internationella rättsordningen. Detta visar återigen att antimilitarismens klassiska paroller ständigt är aktuella.

Nya industriländer

Under efterkrigstiden genomfördes en industrialisering i ett antal nya länder, främst i Sydostasien. I det fåtal länder där facket lyckades växa sig starkt, kom tillväxten att leda till ett ökat välstånd även för arbetarklassen. De transnationella bolagens jakt på fördelaktiga produktionsvillkor (till exempel billig, oorganiserad arbetskraft, billiga naturresurser, skattelättnader och en avreglerad världsmarknad) gör att länder och arbetare ställs mot varandra. Avregleringar i världsekonomin under 1980- och 1990-talet bidrog till en instabil ekonomi och finansiella kriser, vilka drabbade de nya industristaterna särskilt hårt. SAC ser det som viktigt att en facklig organisering i dessa länder understöds så att arbetarnas materiella och social villkor förbättras.

Global kapitalism - globaliserat motstånd

Avregleringarna av världsmarknaden och den påföljande kapitalistiska expansionen och omorganisationen har lett till växande klyftor både inom och mellan länder. Räntor och amorteringar på utlandsskulder gör många länder till nettoexportörer av kapital till den rika världen, samtidigt som de förblir en roll som råvaruleverantörer. I takt med att den globala arbetsdelningen tilltar, då arbetsintensiv produktion flyttas till låglöneområden, inlemmas allt större befolkningsgrupper i världsekonomin som arbetskraftsreserv. Som svar på denna utveckling har motståndet globaliserats. Nya sociala rörelser har växt fram och letar nya samarbetsformer. Även bland gamla sociala rörelser har öppenheten ökat för nya kamp- och samarbetsformer lokalt och globalt. SAC ser sig som en självklar del av denna process och verkar aktivt för att understödja positiva tendenser inom det globaliserade motståndet, såsom olika former av självständig folklig organisering.

För en radikaliserad klasskamp!

Leve den internationella solidariteten!

Det Internationella programmet antogs av kongressen 2002.