19280124 Kiruna LS under år 1927


Referat från Kiruna LS årsmöte ur Norrlandsfolket 24 jan 1928.

Från årsmötet på söndagen. Organisationen har stabiliserats. Medlemsantalet under året ökat med 149.

Kiruna L. S. höll på söndagseftermiddagen sitt årsmöte.


Sedan dagordningen föredragits och godkänts samt ordförande för årsmötet valts, fördrogs styrelsens och revisorernas berättelser.


Av styrelseberättelsen framgick bland annat, att L. S. under 1927 hållit 12 ordinarie och 6 extra möten samt att styrelsen under samma tid hållit 49 enskilda möten och 14 sammanträden tillsammans med styrelserna för avd. 12 av Gruvindustriarbetareförbundet och avd. 105 av ”Metall”. Antalet medlemmar i L. S. utgjorde vid 1927 års början 1,018 och vid årets slut 1,167. Medlemsantalet har under året ökat med 149.


Arbetskonflikter och lönerörelser

Bland de arbetskonflikter och lönerörelser i vilka L. S. under det gångna året varit engagerad märkes i första hand den s. k. vägkonflikten, vilken blev så att säga riksbekant. Tack vare ingripande från samtliga organiserade arbetare i Kiruna tvingades emellertid vägstyrelsen så småningom, att gå med på en för vägarbetarna acceptabel uppgörelse, varvid de av arbetareparten framförda kraven i allt väsentligt biföllos. Utom denna stora konflikt har L. S. under året varit indragen i en del mindre arbetstvister, huvudsakligast inom byggnadsfacket i Kiruna. Dessa konflikter ha, genom ingripande från L. S. direkt eller, i de fall det gällt arbetare tillhörande även andra organisationer, på föranstaltande av Kiruna Fackliga Centralorganisation, klarats upp till arbetarepartens belåtenhet.


Representation, agitation och studiearbete

L. S. har under året genom valda ombud representerat vid ett flertal konferenser i Norrbotten, vid gruv- och metallarbetarefederationens konferens i Grängesberg och vid ett antal större sammankomster och kamratmöten.
Agitationen har under året i huvudsak utförts gemensamt med övriga organisationer på platsen - genom fackliga centralorganisationen. I propagandan för Sacco-Vanzetti-affären sparade icke L. S. på krafterna och under det vägkonflikten pågick bedrevs en rätt omfattande agitationsverksamhet bland vägarbetarna och i de trakter som genomskuros av vägbyggnaden. L. S. agitationskommitté har under året utfört ett mycket gott arbete och får i styrelsens berättelse ett särskilt erkännande för sina insatser.


Beträffande studiearbetet nödgas styrelsen konstatera att det under året varit klent beställt med intresset. För detta få dock medlemmarna själva taga ansvaret. Från styrelsens och organisationens sida ha upprepade försök gjorts, att få till stånd studiecirklar i olika ämnen. Styrelsen anser sig dock ha anledning hoppas på en förbättring i detta avseende för framtiden.


Revisorernas berättelse. - Avlivade rykten

Av revisorernas berättelse framgick att L. S. kassaräkning under året balanserat på kronor 77,220:50 och stridsfondens konto på kr. 33,026:85 samt medlemmarnas andelstecknings konto på kr. 26,515.
Under året ha i avgifter till huvudorganisationen inbetalts kronor 19,881, till den gemensamma stridsunderstödsförmedlingen inom S. A. C. kronor 29,354 och till understöd åt i strid indragna medlemmar kronor 29,354. Agitationen har under året dragit en kostnad av kr. 817:21 och administrationen kr. 5,255:25. L. S. ekonomiska ställning har under 1927 högst avsevärt förbättrats.


Vid årsmötet påpekades, med anledning av att rykten cirkulerat om att Kiruna L. S. och dess medlemmar fått förstärka tidningen Norrlandsfolket med åtskilliga tusenlappar, att det nu var tillfälle för en och var att i revisionsberättelsen kontrollera dessa uppgifter. Enligt revisorernas berättelser äro Kiruna L. S. insatser i tidningsföretaget begränsade till ett inköp av fem aktier å 50 kr. per styck, alltså summa 250 kronor. När L. S. vid ett tillfälle under år 1927 beslöt uttaxera 5 kronor per medlem, talades det på visst håll vitt och brett om att dessa pengar skulle gå till tidningsföretaget. Det står emellertid vem som helst fritt, att i revisionsberättelsen kontrollera, att även dessa pengar använts för uppgivet ändamål, nämligen som en behövlig förstärkning av L. S. lokala stridsfond.


Dechargedebatt och styrelseval m. m

Dechargedebatten blev kortvarig och styrelsen samt kassören beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning och räkenskaper.


Den nya styrelsen fick följande sammansättning: ordförande, P. A. Lindström, kassör, J. V. Olovsson och övriga ledamöter, K. Enlund, Olov Hörnberg, Egon Nilsson, K. E. Hagström och F. Lombolo. Till suppleanter valdes Hilding Andersson och Oskar Lindell. Revisorerna och deras suppleanter omvaldes. Valet av agitationskommitté måste av vissa anledningar uppskjutas till ett kommande möte. Som L. S. representanter och suppleanter i Kiruna Fackliga centralorganisation under år 1928 valdes: Eriksson, Enlund, Hörnberg, Hagström, Lindström, Hedin, Lindgren, Forslund, Wikström, Riström, Lundström, Nilsson, Andersson, Lindström, Thelin, Fröding, Holm, Norgren, Groop, Markgren, Stål, Beckeus, Löv, Axel Andersson, Halvarsson, Rosengren, Karlsson, Jonsson och Grundström. Valen av ombud till Folkets Hus’ och Folkparkens årsmöten måste bordläggas.


Frågan om direktiv för den nya styrelsen etc


På förslag av revisorerna beslutades avskriva ett lån som på sin tid tagits av en medlem vilken fortfarande, på grund av sjukdom, är oförmögen till arbete. Beträffande de betydliga utestående lånen beslutades uppmana den nya styrelsen att, i de fall där låntagarna kunna anses ha möjligheter återbetala vad de lånat, söka snarast ordna dessa lånehistorier, på ett för L. S. tillfredsställande sätt.


Beträffande riktlinjer för styrelsen ifråga om annonseringen av L. S. möten m. m. beslutades, sedan ett flertal olika förslag behandlats, att annonseringen bör inskränkas till rörelsens egna tidningar, d. v. s. Norrlandsfolket och Arbetaren.

Härefter kom konfliktsituationen vid gruvorna upp till behandling. På förslag från det på lördagskvällen hållna stora gemensamma mötet beslutades välja en strejkkommitté på tre personer.


På grund av att möteslokalen icke fick disponeras längre än till kl. 6 måste mötet nu avbrytas, trots att dagordningen icke på långt när var genomgången. De frågor som icke hunno behandlas torde emellertid komma upp till avgörande vid extra möte någon gång under den allra närmaste framtiden. Årsmötet var synnerligen talrikt besökt.


Kiruna L. S. har åter genomlevat ett år fyllt av allehanda påfrestningar, men dessa ha övervunnits och organisationens medlemmar kunna med tillförsikt se framtiden an, trots att de nu befinna sig mitt uppe i en storstrid. Man står rustad att möta eventuella påfrestningar.