1923 Ragnar Johansson, Stenberg och Althén åter i hemlandet

En intervju med de tre svenska offren för den amerikanska syndikalistlagen. På 40 minuter var domstolen färdig med domarna över 100 personer!

Ur Arbetaren 24/1 1923.

(från vår utsände göteborgskorresp.)

Göteborg, tisdag

En frostklar luft och en stjärnstrålande himmel - - -. Den vackraste vintermorgon som varit här under denna regnvåta vinter. - Det var som om naturen ville visa våra hemvändande kamrater sin vackraste sida...
 Det är mörkt ännu när ”Drottningholm” sakta lägger till vid Göteborgs kaj.

Det dröjer en god stund innan den förste passageraren bestiger landgången. Morgonljuset rår så småningom på natten och i gryningen upptäcks några L.S.-are, som likt undertecknad vilja hälsa kamraterna Johansson, Althén och Stenberg välkomna hem, och rätt som det är dyker Holme upp bakom ryggen på oss. S.A.C. vill visa, att det anser sig ha förpliktelser mot våra i Amerika så hårt behandlade vänner och har därför sänt en egen representant.

- --

Men de dröja, tullnärerna arbeta icke fort. Vi fråga ett par män, som vi anta ha rest i tredje klass, om de kände våra kamrater. De tillfrågade hade mycket riktigt rest i tredje klass, men någon Johansson, Althén och Stenberg känna de icke till.
 Skulle de alltså icke vara med nu heller? Vi hade nämligen en gång förr varit nere och mött, utan att någon var med.

- --

Så få vi syn på Ragnar Johansson vid utgången av Stensjulet. Han är sig ganska lik, ungefär som när jag såg honom för ett tiotal år sedan. Samma glada leende, samma käcka hållning. Man skulle icke tro, att han tillbragt nära fyra år i fängelset.
 Bakom honom skymta vi Althén och Stenberg.

Handskakningar och välkomsthälsningar. Så fotograferas de tre och så gå vi samtliga uppåt staden.

- Edra straff och eder strafftid?

- Jag anhölls den 5 september 1917, berättar Althén, för en artikel i ”Alarm” mot staten Minnesotas styrelse. Anklagelserna gällde dessutom att jag skickat revolutionära skrifter med posten, och att jag kom över till Staterna från Kanada utan pass. Den 28 samma månad anhölls 114 man för konspiration, bland dem Johansson och Stenberg. Vid rättegången som följde blev 166 personer indragna, däribland sådana som varit döda ett par år innan ”konspirationen” utförts och sådana som redan sutto i fängelse vid den tiden. Anklagelsepunkterna voro de samma för alla. Det gällde fyra olika brott.

Efter 5 månader föll domen. På 40 minuter var juryn färdig med domen över 100 man. De övriga hade skilts från målet. Det var 400 domar man expedierade i sådan hast. Fyra mål på varje man. Själv dömdes jag jämte 14 andra till 20 års straffarbete med 20,000 dollars böter. 33 man, däribland Johansson och Stenberg, dömdes till straffarbete i 10 år jämte 30,000 dollars böter. Ytterligare 33 man ådömdes 25 års straff och 30,000 dollars böter. En fick ett år och 8 månader, 12 fingo ett år och en dag jämte 30,000 dollars böter och 2 fingo 10 dagars fängelse. De övriga 6 blevo också förklarade skyldiga, men släpptes av domaren utan straff. Samtliga voro dock anklagade för samma brott och förklarades skyldiga av samma jury.

När de dömda kommo till fängelset fingo de reda på, att man redan 4 veckor innan domen

avkunnats, hade kläder och skodon beställda till dem.
 - Voro ni icke fria någon tid mot borgen?
 - Icke jag, förklarade Althén. Jag blev icke fri förrän den 13 november i fjol. Däremot var Ragnar Johansson fri i 19 och Stenberg i 17 månader.
 - Och den tiden använde vi till agitation, säger Johansson.
 Den 14 oktober blevo som bekant våra kamrater benådade mot utvisning på livstid, vilket betyder, att om de återkomma skola de avtjäna straffet och ånyo utvisas. Men först den 13 november släpptes de mot borgen som räkte till den 6 januari i år. Veckan mellan 6 och 13 januari, då avresan skedde voro de likaledes på fri fot, dock utan borgen.
 - Att myndigheterna voro så generösa att de låta er resa i andra klass!
 - Det var icke Staterna utan en organisation i New York – en borgerlig sammanslutning – som heter Civil Liberty Union, som erlade mellanavgiften, likasom den betalade vår hotellräkning i New York.
 - Och hurudant var livet i fängelset?
 Detta var i det närmaste en samvetsfråga.
 - Vi voro i det närmaste bojkottade. Vi blevo utsatta till det tyngsta arbetet: stenhuggning och makadamslagning.
 - Nå, och de politiska förhållandena för närvarande?
 -Det beror på, vad du menar. Syndikalistilagen är införd i 13 stater, men tillämpas icke i mer än 5. Kalifornien är värst. Hardings anseende som president är icke stort. Torrläggningen har nämligen medfört en fruktansvärd lönnbränning. T. o. m. Goodtemplare bränna brännvin. För litet sedan blev en hel loge i Massachusetts suspenderad för den sakens skull – en suspension som ännu icke upphört.

(Arbetaren 24 januari 1923)