Syndikalistiska Ungdomsförbundets verksamhet i Örebro län

När Sverges Syndikalistiska Ungdomsförbund, som det ursprungligen kallades, bildades under midsommarhelgen 1930 hade redan flera lokala klubbar bildats. I Örebro län fanns klubbar i Guldsmedshyttan, Hällefors, Kumla och Örebro och senare under 1930 bildades klubbar också i Fanthyttan och Karlskoga. Av förbundets 20 anslutna klubbar år 1930, låg hela fem i Örebro län. Klubben i Karlskoga anslöt sig till SUF först 1931.

Syndikalistiska Ungdomsklubbar:
Bysta SUK [1934 – 1937]
Fanthyttans SUK [1930 – 1941]
Gammelbo SUK [1936 - 1937]
Guldsmedshyttans SUK [1930 – 1945]
Hällefors SUK [1930 – 1937] [1937 – 1944]
Högforsbruks SUK [1939 - 1947]
Hörkens SUK [1937 - 1940]
Karlskoga SUK [1930 – 1952]
Kopparbergs SUK [1932 – 1941]
Kumla SUK [1930 – 1937]
Pershyttans SUK [1934 – 1940]
Saxhyttans SUK [1944 – 1946]
Silkens SUK [1934 – 1939]
Stora Kumlans SUK [1934 – 1941]
Ställdalens SUK [1933 – 1952]
Yxsjöbergs SUK [1941 – 1952]
Örebro SUK [1929 – 1941]

Vid den konstituerande kongressen invaldes Algot Nylund från Hällefors i förbundets centralstyrelse, där han kvarstod till 1932 då han flyttade till Stockholm och istället utsågs till ledamot i förbundets verkställande utskott. Algot tillhörde verkställande utskottet även under 1933 och 1935.

Under 1932 bildades en klubb i Kopparberg och följande år en i Ställdalen.

Under i januari 1933 genomförde förbundet en agitationsturné i Örebro län med Holger Carlsson som talare. I sin rapport till förbundets verkställande utskott skrev han:

Måndagen den den 16/1 talade jag å Hantverksföreningens lokal i Askersund. Mötet var anordnat av Askersunds L.S. Publik: 45-50 personer, däribland en hel del socialdemokrater men ingen av dem önskade debatt. Lyckat möte.

Tisdagen den 17/1 hade Laxå L.S. anordnat möte i Röfors Folkets hus. Publiken uppgick till minst 60 personer. Ingen debatt. Lyckat möte.

Onsdagen den 18/1 talade jag å Laxå L.S. studiecirkel om förbundet, dess historia, verksamhet och utvecklingsmöjligheter. Här hade jag någon timmes debatt med en sillén-kommunistisk L.S.medlem. Lyckades ej bilda någon klubb, mest beroende på den fruktansvärda arbetslöshet som råder i Laxå med omnejd. Följande kamrater äro emellertid intresserade: Gunnar Johansson, Mosjömossen, Laxå och L.S. kassör Karl Gustafsson, Box 346, Laxå.

Torsdagen den 19/1 hade jag ett möte med Örebroklubbens styrelse. Det var närmast en sorglig tillställning. Endast en av styrelsemedlemmarna var under trettio år och av de upplysningar jag fick om hur man ordnat med turnen och en del andra saker fick jag det intrycket att vi ej kan bygga på Örebroklubben.

Fredagen den 20/1 talade jag i Örebro Folkets Hus D:sal. En timme före mötets början fick jag reda på att man glömt bort att affischera, varför man inte får förvåna sig att endast 15 personer mött upp till föredraget. Sämsta mötet under turnen.

Söndagen den 22 talade jag i Fanthyttans templarlokal. Utom mitt föredrag hade klubben, som stod för anordningarna, fått Fanthytteamatörerna att medverka, dessa spelade en socialt betonad pjäs. På mötet som var besökt av ett 90-tal personer, rådde en ypperlig stämning. Ingen debatt.

Måndagen den 23/1 talade jag i Storå Folkets hus. Arrangör var Guldsmedshyttans Syndikalistiska Ungdomsklubb. 50 personer närvarande. Efter mitt föredrag blev det en stunds debatt med några socialdemokratiska ungdomsklubbister. Det blev en debatt som säkerligen kommer att ge goda resultat för klubben, ty det rådde aldrig något tvivel om vilken part som låg över i debatten. Efter det offentliga mötets slut hade jag ett möte med klubben. 2 nya medlemmar inröstades. jag talade om det ansvar som vilar på de yngre klubbisterna. Klubben har väl hög åldersprocent men blir säkert bra med tiden ty det finns en hel del unga friska pojkar som äro villiga att arbeta. Mötet beslutade att göra mig sällskap till det skolningsmöte som på mitt initiativ anordnats i Fanthyttan på tisdagkvällen.

Tisdagen den 24/1. Skolningsmöte i Fanthyttan. Närvarande voro 12 klubbister från Guldsmedshyttan och 12 a 15 klubbister från Fanthyttan samt ett 10-tal L.S.medlemmar. Jag höll ett vanligt skolningsanförande samt en inledning i agitationsfrågan. På förslag av mig valdes en samarbetskommitté för de bägge klubbarna. 2 nya medlemmar inröstades. Samtliga möten i Guldsmedshyttan-Fanthyttan voro lyckade. Dessa bägge klubbar ha gott om intresserade pojkar och bägge klubbarna tycks arbeta bra varför vi säkert kan förvänta att de skola utföra ett gott arbete för förbundet i fortsättningen.

Onsdagen den 25/1 talade jag i Grythyttans Godtemplarlokal. Grythytteheds L.S. hade anordnat mötet. 25 personer närvarande. Slätstruket möte.

Torsdagen den 26/1. Besökt Hällefors. Se särskild rapport.

Hällefors. Sista klubbmötet hölls 20/9 1932. Sven Eriksson, med vilken jag sammanträffade, har hand om klubbens material. Hans adress är Box 715, Hällefors. Kassan som antagligen är mycket dålig handhaves, av kassören Birger Hellström. Endast 22 av de rekvirerade Tidningarna Storm äro sålda. Sven Eriksson lovade att söka få fart på klubben.

Under år 1934 var ökningen av antalet klubbar inom Örebro län större. Klubbar bildades i Bysta, Pershyttan, Silken och Stora Kumlan. Den 14 april 1934 bildades vid ett möte i Örebro, Närkes distrikt av SUF och till att utse distriktsstyrelse valdes klubbarna i Fanthyttan och Guldsmedshyttan. Distriktet omfattade dock inte samtliga klubbar i länet eftersom klubbarna i nuvarande Ljusnarsbergs kommun tillhörde SUF:s daladistrikt och klubben i Karlskoga var ansluten till det värmländska SUF-distriktet. Närkes distrikt av SUF ordnade två agitationsturnéer genom distriktet, dels i december med Axel Österberg som talare, men dessförinnan en turné med den s k Röda Cykelpatrullen under perioden 15 - 29 augusti. Till förbundet skrev man:

Rapport över Röda Cykelpatrullens verksamhet i Närkes distrikt

Mötet i Askersund inställt. Mötet i Laxå blev besökt av omkring 50 personer. I Åsbro blev mötet inställt. Kumla anordnade ej möte med anledning av olämplig mötesdag. I Kilsmo var mötet besökt av omkring 50 personer. I Odensbacken var ett 50-tal närvarande. Mötet i Örebro blev lyckat. Omkring 500 personer lyssnade till föredraget. Mötet i Pershyttan blev besökt av 30 pers. I Striberg blev mötet inställt. I Hammarby besöktes mötet av 20 personer. "Lindesberg" blev inställt. Mötet i Fanthyttan besöktes av 30 personer. I Guldsmedshyttan 25 personer. "Stråssa" blev inställt, regn.

I november och december genomförde Axel Österberg även en agitationsturné i Värmland då han bl a besökte Karlskoga och i hans rapport kan man läsa:

25/11 Karlskoga. På eftermiddagen enskilt möte, besökt av ett 15-tal personer. På kvällen var offentligt möte, vilket dock måste inställas på grund av publikbrist. I stället fortsattes det enskilda klubbmötet. Klubben arbetar bra, men under stora svårigheter, enär den samtidigt måste upprätthålla L.S:en, vilken har trasslat till sina affärer på ett enastående sätt.

1935 fortsatte klubbarna i Fanthyttan och Guldsmedshyttan att utse distriktsstyrelse (D.S.) och även detta år genomfördes två agitationsturnéer. I januari besökte Axel Österberg och Margit Lövgren klubbarna och höll offentliga möten och skolningsföredrag. I oktober återkom Holger Carlsson som genomförde en mer omfattande turné. I rapporten till förbundet skrev han:

4 okt. Stråssa. Offentligt möte under hällande regn. Ingen synd.org. finnes på platsen. Endast ett 10-tal personer hade mött upp.

5 okt. Fanthyttan. Offentligt möte. Guldsmedshytteklubbens amatörer spelade en liten agitatorisk pjäs. Klubben tog inträde till mötet. 60 personer.

6 okt. Guldsmedshyttan. Offentligt möte med 20 personer. Mötet hölls på söndagseftermiddagen, vilket förklarar den låga publiksiffran.

7 okt. Lindesberg. Här hade vår D.S. tillsammans med socialisterna i Linde ordnat ett stort möte i Folkets hus biografsal. Socialdemokrater och fredsvänner voro inbjudna till debatt men de föredrogo att i stället bojkotta mötet. Trots detta hade 230 personer mött upp. Talare från socialistiskt håll var Jonas Björke, Örebro.

8 okt. Pershyttan. Offentligt möte med 20 personer. Klubben här består av mycket intresserade kamrater.

9 okt. Fridag.

10 okt. Örebro. Offentligt möte med 35 personer. Efter föredraget blev det en tre timmar lång debatt med sillenare.

11 okt. Kumla. Klubben här hade ej ordnat något möte på grund av att all ungdom denna dag reste till Hallsberg där marknad hölls. Efter att sett förhållandena får jag lov att säga att detta var det enda tänkbara. Själv reste jag till Hallsberg för att undersöka om möte ordnats.

12 okt. Hallsberg. Här ha vi ej någon org. men ordf. i den nedlagda L.S. hade ordnat möte. Detta måste dock inställas då endast han och ytterligare en person infann sig.

13 okt. Laxå. Offentligt möte med 10 personer. En Stormkommissionär tillsattes.

14 okt. Askersund. Offentligt möte med 10 personer.

15 okt. Åsbro. Här hade inget möte ordnats varför jag fortsatte till nästa plats.

16 okt. Bysta. Offentligt möte i Kilsmo skola med 15 personer.

17 okt. Odensbacken. Här hölls turnens sista möte under ett skyfallsliknande regn. Trots detta och de långa avstånden hade omkring 25 personer mött upp. Efter föredraget följde en liten debatt med en socialdemokrat, som verkligen trodde på det "demokratiska kriget" mot fascismen.

Tidigare samma år, 1935, genomförde Holger Carlsson en agitationsturné i Dalarnas distrikt av SUF och besökte då några orter i norra delen av Örebro län. I sin rapport skrev han:

12 april, Kopparberg. Talade för ett 15-tal personer. Efter det mötet avslutats fick jag en rätt hetsig debatt med en socialdemokrat.

15 april, Ställdalen. Genom skiftgång voro de flesta klubbisterna förhindrade att närvara på mötet som endast samlade mellan 15 och 20 åhörare. Angående klubben kan jag ej uttala mig.

16 april, St. Kumlan. Här hade jag ett bra möte trots det svåra väglaget, vilket förövrigt rådde under nästan hela turnén och på så sätt drog ned publiksiffrorna. Omkring 25 personer hade infunnit sig. Här höll jag både ett offentligt föredrag och skolningsföredrag samt medverkade på mötet med deklamation. Klubben verkade vara bra.

Under 1936 bildades en klubb även i Gammelbo men den var ansluten till Västmanlands distrikt av SUF. Fanthyttans SUK utsåg det här året själva distriktsstyrelse. Tillsammans med Närkes distrikt av SAC genomförde distriktsstyrelsen en agitationsturné med Ellström-Stjärna som talare

1937 nedlades klubbarna i Gammelbo, Kumla och Hällefors, den sistnämnda återupptogs dock redan samma år och en ny klubb bildades i Hörken. Till distriktsstyrelse utsågs Evert Andersson, Axel Eriksson och Alice Eriksson, samtliga från klubben i Fanthyttan.

Även år 1938 var distriktsstyrelsen förlagd till Fanthyttan, där distriktet också arrangerade ett sommarläger under midsommarveckan. En agitationsturné genomfördes med Allan Berg från Oslo som talare. Dessutom visade Nils Skoglund Syndikalistiska Ungdomsförbundets propagandafilm Svarta Fanor på flera platser i länet.

Följande år, 1939, bildades en klubb i Högforsbruk men samma år nedlades klubben i Silken. I förbundets centralstyrelse invaldes Edvin Storm, Karlskoga och Rune Fredin, Kopparberg. Distriktsstyrelsen för Dalarnas distrikt av SUF förlades för ett år till klubben i Ställdalen. De tre distrikten i Dalarna, Närke och Västmanland anordnade en gemensam lägervecka i Vad under midsommarhelgen.

Klubben i Hörken gick upp i Högforsbruks SUK under år 1940 och klubben i Pershyttan nedlades. Edvin Storm och Rune Fredin kvarstod även detta och följande år i förbundets centralstyrelse.

1941 startades en ny klubb i Yxsjöberg, men samma år nedlades klubbarna i Fanthyttan, Kopparberg, Stora Kumlan och Örebro. Närkes distrikt av SUF upphörde och kvarvarande klubbar överfördes till daladistriktet.

Under 1942 avgick Edvin Storm och Rune Fredin ur förbundets centralstyrelse, som suppleant i centralstyrelsen utsågs istället Rune Holmberg från klubben i Högforsbruk. Klubbarna i Högforsbruk och Karlskoga utsågs till förläggningsorter för sina respektive distriktsstyrelser.

Klubben i Hällefors nedlades 1944 men en ny klubb grundades i Saxhyttan. Klubben i Högforsbruk fortsatte för tredje året att utse distriktsstyrelse för Dalarnas distrikt av SUF.

1945 nedlades klubben i Guldsmedshyttan och Rune Holmberg från Högforsbruk blev ordinarie ledamot i SUF:s centralstryrelse och Edvin Storm från Karlskoga återkom som ordinarie ledamot i samma styrelse.

Året därpå, 1946 nedlades klubben i Saxhyttan. Till förbundets centralstyrelse återvaldes Edvin Storm.

Klubben i Högforsbruk upphörde 1947. Klubbarna i Karlskoga, Ställdalen och Yxsjöberg var verksamma ännu år 1952, men då försvann de ur SAC:s adresslistor. Under det första halvåret nedlades klubbarna i Ställdalen och Yxsjöberg och under hösten 1952 upphörde även klubben i Karlskoga.

Källor: Verksamhetsberättelser 1930 - 1947, Inkomna agitationsrapporter 1933 - 1939, som ingår i Syndikalistiska ungdomsförbundets arkiv volymerna 2 och 7. SAC:s meddelanden nr 2 - 4/1952, som ingår i arkivet från Sveriges Arbetares Centralorganisation. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek