Nils Herman Quiding

En svensk "utopist" : Nils Herman Quiding ("Nils Nilsson, arbetskarl") i belysning af hans egna skrifter bearbetade och i sammandrag populärt framstälda Holmberg, Gustaf Henriksson (författare) Björck & Börjesson och Tiden (Två utgåvor samma år med olika omslag men samma inlaga), 235 s.

Fullständig titel: En svensk "utopist" : Nils Herman Quiding ("Nils Nilsson, arbetskarl") i belysning af hans egna skrifter bearbetade och i sammandrag populärt framstälda

Av Gustaf Henriksson Holmberg.

Utgiven av Björck & Börjesson 1909 235 s.

Skannad av Projekt Runeberg.

Innehåll: Företal, lnledning, 1. Quidings uppfattning af samhällsutvecklingen. Hans ställning till dagens ekonomiska, sociala, politiska och etiska frågor. 2. Det nya samhället eller huru Quiding i detalj tänker sig samhällets pånyttfödelse. 3. Öfvergången till det nya samhället, från det tredje, hvad Quiding kallar, rättsmänniskans tidehvarf till det fjärde, hvad Quldlng kallar, gudsmänniskans tidehvarf.