IWW : vad den är och vad den icke är

IWW : vad den är och vad den icke är Stockholms branch av MTAIU 510 av IWW 46 s.

Utgiven av Stockholms Bransch, MTAIU nr 510 av IWW 1931 46 s.

Innehåll: Första kapitlet, Lögnaktig kapitalistpropaganda, Den ”utländska” missuppfattningen, IWW skyr hemligheten, IWW och våldet, Arbetarvåldets källa, Den brottsliga kapitalismens högtalare, Andra kapitlet, IWWs medlemskap, IWW tjänar endast de lönearbetandes intressen, Proletärsynpunkten, IWW är ingen politisk organisation, Löneförhållandenas förbättring, Direkt aktion, Tredje kapitlet, Den ekonomiska samhällsfaktorn, Individualismen contra kollektivismen, Ekonomisk bestämmelse, Vad historien lär, IWWs direkta aktion, Principens pris, Kapitalistrevolutionen, Sätter upp ett åkerspöke, Arbetskraftens kontroll, Maskinspaken är arbetarnas vapen, Vad IWW lär, Direkt ekonomisk aktion och självansvar, Ekonomiens skugga, politiken, Förändringen, Senatorn blickar tillbaka, Fjärde kapitlet, IWW ämnar skingra arbetarnas okunnighet, Industriell organisation, Oljeindustrin som exempel, Arbetarklassens interberoende, Utöva kontroll över arbetarna genom yrkessystemet, Produkten bestämmer arbetsstyrkans uppdelning, Ett annat spöke, IWW är ett problem för kapitalisterna, Politiken rensas ut, Femte kapitlet, En internationell proletärorganisation, Det nya samhällets uppbyggande, IWW är varken politisk eller antipolitisk, Den ekonomiska åskådningen, Ryssland styrker IWWs ställning. Industriell organisation i industrier, Produktiv ömsesidighetsberoende, Sjätte kapitlet, Arbetarklassens största fiende, Industriell okunnighet, Arbetarledare, Arbetarklassens andliga fattigdom, Två konflikter, Arbetslösheten ett arbetarklassens problem, Arbetslösheten är nödvändig för kapitalismen, Den största makten är industriell solidaritet, Arbetet den stora tryggheten, Krigets ekonomiska faktor, Industriell makt, IWW och de arbetslösa, Den rörliga, icke bofasta arbetskraften och den sociala revolutionen, Arbetarklassen och de ”intellektuella”.

IWW 1931.pdf 2,26 MB