Vad har hänt med stridsrätten?

.

Tillbaka till startsidan

EN NY ANTIFACKLIG LAGSTIFTNING har trätt ikraft i Sverige. Rätten att vidta strejk och andra fackliga stridsåtgärder har inskränkts genom ett riksdagsbeslut den 18 juni 2019, vilket trädde ikraft den 1 augusti 2019.

Läs en sammanfattning av lagändringen i denna artikel i tidningen Arbetaren. Nedan finner du samlade texter från den tvärfackliga kampanj som bedrevs på en mängd olika orter ända fram till den bittra finalen 2019. Vi bevarar denna sida som ett arkiv av lärdomar inför framtiden.

Under hösten 2019 och 2020 kommer vår fackliga centralorganisation SAC att producera en Strategiutredning som ska hjälpa alla syndikalister att orientera sig i juridiken och hitta framgångsrika sätt att organisera på arbetsplatserna. Strategiutredningen diskuteras först inom organisationen och kommer sedan att prägla vårt utåtriktade arbete. Håll utkik!

---------------------------------
ARKIVERADE TEXTER
---------------------------------

Svenskt Näringsliv har krävt nya förbud mot stridsåtgärder sedan åtminstone år 2005 (genom skriften ”Den svenska modellen har kantrat”). År 2017 tillsattes en statlig utredning som utmynnade i ett lagförslag (SOU 2018:40). Förslaget skrinlades av regeringen när ett nytt förslag lades fram den 5 juni 2018 av Svenskt Näringsliv tillsammans med facktopparna i LO, TCO och Saco. Detta förslag till lagtext gjorde regeringen sedan till sitt eget (genom promemorian Ds 2018:40).

Regeringens slutgiltiga förslag presenterades för riksdagen som en proposition den 2 maj 2019. Beslut togs den 18 juni 2019.

FACKLIGA UTTALANDEN
En stor mängd kritiska uttalanden har gjorts av lokala fackföreningar i hela landet under 2018 och 2019. Här följer ett litet axplock.

Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet
Nätverket försvara strejkrätten Västerbotten
Umeå LS uttalande
Elva fackligt aktiva
116 fackligt aktiva
Byggnads Skåne

ANIMERAD FILM FRÅN SAC
Tre delar. Starta här.

ARTIKLAR
Flera jurister och arbetsmarknadsforskare har analyserat och avvisat inskränkningar av stridsrätten. Här följer ett urval artiklar.

Mats Glavå uttalar sig i: ”Strejkrättsförslag: Expert ser risk för gula fack”, Arbetet 5 juni 2018.
Anders Kjellberg i: ”Gula fack kan växa och bli riksomfattande”, Arbetsvärlden 27 mars 2018.
Rasmus Hästbacka: "Avtalsshopping, gula fack...och sedan?", Arbetaren 15 februari 2019.
Kurt Junesjö: "Århundradets fackliga svek", Clarté 15 december 2018. 

VIDEOFÖRELÄSNINGAR
Lagstiftningen kring stridsåtgärder är ganska lättbegriplig i nuläget. Men regeringens lagförslag krånglar till det avsevärt. Pedagogiska föreläsningar är därför att rekommendera.

Avtalsshopping och gula fack av jurist Rasmus Hästbacka.
Strejkrättsskolan av Hamnarbetarförbundet (klicka och bläddra ned).

LAGTEXT
Lyssna inte bara på juristernas tolkningar. Läs lagtexten själv! Sedan länge finns de viktigaste begränsningarna av stridsrätten i medbestämmandelagen (MBL). Se nuvarande paragraf 41 här. Jämför med de tillägg som föreslås i regeringens promemoria (sida 6-7) här.

REMISSVAR
En mängd kritiska remissvar på promemorian har inkommit. Se följande urval.

SAC-Syndikalisterna
Hamnarbetarförbundet
Arbetsdomstolen 

ENGAGERA ER!
Ta kontakt med Nätverken försvara strejkrätten. Det är tvärfackliga och politiskt obundna nätverk på i nuläget sju orter. Nätverken har en gemensam hemsida här. Varje nätverk har också sin egen Facebooksida.

Västerbotten
Norrköping
Örnsköldsvik
Stockholm
Jönköping
Göteborg
Karlstad
Malmö

STRIDSRÄTTEN OCH HAMNKONFLIKTEN
Den statliga utredningen tillsattes år 2017 med konflikten i Göteborgs hamn som förevändning. Hamnarbetarförbundet har utpekats som skurk trots att det hela tiden är arbetsgivarsidan som har stått för en extremt militant linje. Samma förevändning angavs i förslaget som lades fram den 5 juni 2018 av ledarna för LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv.

När lockouter och punktstrejker utbröt i flera hamnar 2019 anfördes även denna konflikt som argument för lagförslaget. När konflikten löstes och ett nytt kollektivavtal träffades valde regeringen att påskynda lagstiftningsarbetet. För en analys av hamnkonflikten och dess resultat se tidningen Arbetaren och Lag & Avtal. Hamnkonflikten har satt avtryck i debatten, vilket framgår av följande artiklar.

"LO-toppar vill inte ändra strejkrätten", Sveriges Radio 8 mars 2019.
"LO-fack förtegna om snabba sidbyten i strejkrättsfrågan", Arbetaren 20 mars 2019.
"Därför bör facken stoppa antistrejkförslaget i papperstuggen", Arbetet 14 mars 2019.
"Dra tillbaka Handels stöd till försämrad strejkrätt!", Handelsnytt 16 april 2019.

ETT ALLVARLIGT ANGREPP, MEN ORGANISERINGEN FORTSÄTTER
Om den fackliga stridsrätten inskränks är det viktigt att alla fackligt aktiva har klart för sig vad det innebär. Tipsa därför dina arbetskamrater om texterna ovan! Diskutera nya fackliga strategier redan idag!

Alla inskränkningar är förkastliga men det är givetvis ingen domedag som fackföreningsrörelsen står inför. Läs exempelvis följande historiska tillbakablick för att hitta nya vägar framåt.

Christer Thörnqvist: "Inte självklart att lagstiftning leder till färre strejker", Dagens Arena 4 juli 2018.

LAGRÅDSREMISS
Den 28 mars överlämnade regeringen en modifierad version av lagförslaget i promemorian till Lagrådet. Se vår snabbanalys här.

Lagrådet ska bevaka bl.a. att nya lagar inte kränker medborgerliga rättigheter enligt svensk grundlag eller mänskliga rättigheter enligt bl.a. Europakonventionen. Den fackliga stridsrätten är en medborgerlig och mänsklig rättighet. I detta fall har Lagrådet emellertid valt att inte kommentera detta förhållande överhuvudtaget. Lagrådet har endast krävt några förtydliganden i regeringens förslag. Lagrådets hemsida här.

PROPOSITION
Regeringens förslag är nu upplagt som en proposition här.

Betänkandet i arbetsmarknadsutskottet inför beslut i riksdagen finns här.

Tillbaka till startsidan