NY PRINCIPFÖRKLARING FÖR SAC?

.

<< Tillbaka till startsidan

[ Jump down to English translation ]

Till SAC:s kongress år 2022 lägger Umeå LS en motion om ny principförklaring. Motiveringen och själva förslaget lyder som följer. Texten är i linje med en ny grundbok om syndikalism.

Den nuvarande principförklaringen har två brister: språket är onödigt krångligt och kraven för medlemskap är oklara. Det borde framgå att SAC är en folkrörelse med låga trösklar, inte en grupp endast för superaktiva och övertygade aktivister. Vi vill att kongressen antar en ny och tydlig principförklaring utan att det syndikalistiska budskapet förändras. Texten bör rymmas på en A4-sida, så att våra arbetskamrater med lätthet hinner läsa texten på jobbet och bli medlemmar direkt.

Vi föreslår

- att kongressen antar följande text:

1. Syndikalismen är en internationell fackföreningsrörelse. I Sverige är rörelsen representerad genom framförallt Sveriges arbetares centralorganisation (SAC). Denna principförklaring uttrycker SAC:s aktuella förhållningssätt och strävanden. Texten kommer därför att behöva förändras i takt med att vår fackliga organisering och det omgivande samhället utvecklas.

2. SAC anser att de fackliga organisationerna har en dubbel funktion. På kort sikt går den fackliga kampen ut på att genomdriva omedelbara förbättringar av livsvillkoren: högre löner, minskad stress, kortare arbetstid, stopp för sexuella trakasserier, bättre balans mellan jobb och fritid/familj etc. På lång sikt är de fackliga organisationerna redskap för att demokratisera arbetsplatserna och därigenom bygga jämlika samhällen. Produktionen av varor och tjänster ska förvaltas av oss som gör jobbet. Produktionen måste också förändras radikalt för att anpassas efter mänskliga behov och ekosystemets ramar.

3. SAC:s demokratiska ledstjärna är att alla som berörs av beslut ska ha rätt att påverka besluten. Genom att bygga medlemsstyrda fackföreningar kan anställda utveckla den kollektiva styrkan och kompetensen att införa personalstyrda arbetsplatser i alla branscher. SAC anser att den enda legitima arbetsledningen är den ledning som de arbetande har valt, som följer riktlinjer från golvet och som omedelbart kan avsättas underifrån.

4. På varje arbetsplats där det finns minst tre syndikalister kan en driftsektion bildas. Det är en lokal fackförening för alla yrken utom cheferna. Våra driftsektioner är självbestämmande i lokala angelägenheter och tillämpar direkt demokrati. Syndikalister kan också bilda tvärfackliga grupper för alla anställda utom cheferna. Sådana grupper kan vara understödda av fackföreningar eller utgöra ett fristående samarbete mellan arbetskamrater.

5. Syndikalister sätter personalens gemensamma intressen i första hand. Syndikalister verkar för en tvärfacklig sammanhållning mellan alla anställda. Det långsiktiga syftet med att bygga driftsektioner och tvärfackligt samarbete är att den arbetande befolkningen ska ta över driften av samhällsekonomin.

6. SAC ser den direkt aktionen som medlet för att förändra arbetsplatserna och samhället i stort. Direkt aktion är handling utan ombud av de berörda arbetarna själva: strejker, blockader, maskningsaktioner, jobba efter regelboken etc.

7. Demokrati på arbetsplatserna innebär en upplösning av ekonomisk maktkoncentration. SAC:s långsiktiga vision är att även den politiska maktkoncentrationen i statliga och överstatliga organ ska upplösas. Makten ska föras ned till folket. Precis som att varje arbetsplats bör styras av personalen, bör också varje samhälle styras av befolkningen.

8. Demokrati på arbetsplatserna är en nödvändig förutsättning för ett klasslöst samhälle, men inte en tillräcklig förutsättning för ett jämlikt samhälle. Ett jämlikt samhälle förutsätter att även de sociala hierarkier som baseras på kön, etnicitet, religion, sexualitet och funktionsvariation avskaffas. SAC bedriver facklig kamp med ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Detta perspektiv är en förutsättning för att bygga en facklig solidaritet och i förlängningen införa ett jämlikt samhälle.

9. SAC är en organisation för hela arbetarklassen. Alla löntagare utom cheferna är välkomna som medlemmar. Kravet för medlemskap är att du respekterar den fackliga demokratin, agerar solidariskt på jobbet och respekterar fackföreningens oberoende från alla religiösa och politiska organisationer. Alla som inte är sysselsatta i lönearbete är likaså välkomna som medlemmar. I vår klassorganisation är alla medlemmar viktiga, från de mest drivande till de minst aktiva.

10. Syndikalister bygger en stridbar internationell fackföreningsrörelse. En sådan rörelse öppnar en historisk möjlighet att införa jämlika samhällen världen över. Därmed förverkligas en frihetlig socialism. Det är alternativet till såväl ”statssocialismen” i forna Sovjetunionen som dagens globala kapitalism. Vår vision är inget mindre än en värld av fria och jämlika människor.

UMEÅ LS

UPPDATERING!

SAC:s kongress 2022 har nu antagit förslaget ovan med två ändringar. Ordet "löntagare" i punkt 9 ändrades till "arbetare". Näst sista meningen om statssocialism i punkt 10 ströks.

Gå till toppen av sidan

Go to top of page       

---------------------------

 

NEW DECLARATION OF PRINCIPLES FOR SAC?
- A proposal from the Umeå Local of SAC

The Umeå Local has submitted a proposal for a new Declaration of principles to the SAC Congress of 2022. A translation of the proposal (and our arguments) run as follows. The text is in line with a new introductory book on syndicalism.

The current Declaration of principles has two shortcomings: the language is unnecessarily complicated and the requirements for membership are unclear. It should be made clear that the SAC is a popular movement with low thresholds, not a group only for super active and convinced activists. We want the Congress to adopt a new and clear Declaration of principles without changing the syndicalist message. The text should be no longer than an A4 page, so that our colleagues can easily read the text at work and become members immediately.

We suggest

- that the Congress adopt the following text:

1. Syndicalism is an international trade union movement. In Sweden, the movement is represented primarily by the Central Organization of Workers in Sweden (SAC). This Declaration of principles expresses the current approach and aspirations of SAC. The text will therefore need to change as the organizing work through our union and the surrounding society develop.

2. SAC holds that trade unions have a dual function. In the short term, the struggle through unions is about enforcing immediate improvements in living conditions: higher wages, reduced stress, shorter working hours, an end to sexual harassment, better balance between work and leisure time/family, etc. In the long term, trade unions are tools for democratizing workplaces and thereby building equal societies. The production of goods and services must be managed by us who do the work. The production must also be radically changed in order to be adapted to human needs and the framework of the ecosystem.

3. The democratic guiding star of SAC is that everyone affected by decisions should have the right to influence decisions. By building member-run unions, employees can develop the collective strength and competence to introduce staff-driven workplaces in all industries. SAC believes that the only legitimate management is the management that workers have elected, that follows directives from the shop floor and that can be recalled immediately from below.

4. At each workplace where there are at least three syndicalists, an operating section can be formed. Such a section is a local union for all occupations except the bosses. Our sections practice self-determination in local affairs and direct democracy. Syndicalists can also form cross-union groups for all employees except bosses. Such groups can be supported by trade unions or function as an independent collaboration between colleagues.

5. Syndicalists put the common interests of the work force first. Syndicalists promote cross-union cohesion between all employees. The long-term purpose of building operating sections and cross-union cooperation is for the working population to take over the operation of the economy as a whole.

6. SAC regards direct action as the means to change workplaces and society at large. Direct action is action without representatives, carried out by the workers concerned themselves: strikes, blockades, slow-down actions, work-to-rule, etc.

7. Democracy in the workplace means that the concentration of economic power is dissolved. The long-term vision of SAC is that the concentration of political power in state and supranational bodies should be dissolved as well. Power must be brought down to the people. Just as every workplace should be governed by the staff, so too should every community be governed by the population.

8. Democracy in the workplace is a necessary precondition for a classless society, but not a sufficient condition for an equal society. An equal society presupposes that the social hierarchies based on gender, ethnicity, religion, sexuality and functional variation are also abolished. SAC conducts labour struggles with a feminist and anti-racist perspective. This perspective is a prerequisite for building union solidarity and, in the long run, introducing an equal society.

9. SAC is an organization for the working class as a whole. All employees except the bosses are welcome as members. The requirement for membership is that you respect the union democracy, act in solidarity at work and respect the union's independence from all religious and political organizations. Everyone who is not a wage earner is also welcome as a member. In our class organization, all members are important, from the most active to the least active.

10. Syndicalists build a militant international trade union movement. Such a movement opens a historic opportunity to introduce equal societies around the world. Thus, a libertarian socialism will be realized. This is the alternative to both "state socialism" of the former Soviet Union and the global capitalism of today. Our vision is nothing less than a world of free and equal people.

THE UMEÅ LOCAL

UPDATE!

The SAC Congress of 2022 has now adopted the proposal above with some changes. The penultimate sentence about state socialism in paragraph 10 was deleted.

Go to top of page