Information om SAC:s organisation

Här följer en kortfattad förklaring av SACs uppbyggnad.

SACs organisation

SAC är en federation av LS, Lokala Samorganisationer.

Detta innebär att t ex Göteborgs LS är helt självstyrande i egna lokala angelägenheter. De beslutar själva om förhandling, avtal och stridsåtgärder. LSen äger sina egna frågor.

Endast frågor som berör flera LS förs upp för samordning på en högre besluts nivå.

LS har egna styrelser och presskontakter.

På arbetsplatserna bygger vi upp driftsektioner av SAC, som också är helt självstyrande i egna lokala angelägenheter som enbart berör deras arbetsplats. Även sektionerna har oftast en styrelse och egen presskontakt.

Driftsektionerna inom en bransch samordnar sig lokalt på orten i syndikat, som t ex Vårdarbetarsyndikatet i Stockholm. Syndikat har egna styrelser och presskontakter.

SAC:s centrala instanser har uppdraget att samordna lokala initiativ och får inte agera som en myndighet, vilket är vanligt i traditionella hierarkiska organisationer.

SAC har ett sekretariat i Stockholm som administrerar samordningen inom federationen.

Högsta beslutande instans i SAC är Kongressen som hålls med 3-4 års mellanrum. Hösten 2015 samlades SAC till sin 31:e kongress sedan starten 1910. Högsta beslutande instans mellan kongresserna är SACs Centralkommitté som består av ledamöter som väljs i fem olika valkretsar. Frågor av stor principiell vikt skall dock avgöras genom allmän omröstning bland alla medlemmar, i så kallat Referendum.