Ytterligare vittnesmål från Berns

Ytterligare en av Berns papperslösa arbetare träder nu fram och berättar om sina upplevelser. Mannen har arbetat med städ, disk och möblering på Berns 2005-2007.

Det har talats mycket om de arbetare som städat, diskat och möblerat på Berns. Tidigare har sju personer som arbetat på Berns trätt fram och berättat om sina upplevelser. Nu berättar ytterligare en arbetare om sitt arbete som papperslös på Berns 2005-2007.

Också denna bolivianska man delar erfarenheten av att ha arbetat på Berns under oreglerade villkor i hård konkurrens mellan arbetare varav påfallande många var asylsökande eller papperslösa. Han delar erfarenheten av att ha arbetat för låg svart löner.

Läs hans vittnesmål här

Situationen som beskrivs är inte unik. Så ser det ut i stora delar av nöjesbranschen. Fusket sker via bemanningsföretag som har hand om den okvalificerade personalen. Huvudentreprenören blundar för fusket och tjänar pengar på flexibel, billig och arbetsam personal. Det som är exceptionellt med just Berns är att de flesta av underleverantörerna varit fullständigt integrerade i verksamheten.

Företagen Ariel i Stockholm, Fastighetsvårdarna i Öst och Jennixa skapades speciellt för att administrera utomeuropeiskt arbetskraft åt Berns. De drevs av samma personer och hade samma kontor inne på Berns. När det ena bolaget gick i konkurs flyttades personalen över till nästa utan upphandlingar. Påfallande många av arbetarna i fråga har varit asylsökande och papperslösa från fattiga länder. De har arbetat på Berns under villkor och löner som få svenska medborgare skulle acceptera. Anlitande av utomeuropeisk arbetskraft är ingenting negativt i sig självt, men när villkoren är så pass dåliga och verksamheten så pass integrerad som den varit på Berns  liknar situationen ett bulvansystem där Berns åtnjutit vinst av exploatering.

Detta ovanliga förhållande  är grunden till syndikatets krav i den pågående konflikten: Berns skall ta ansvar för de människor som utfört arbete åt företaget, runtflyttade mellan flera integrerade bemanningsföretag där de blivit utnyttjade och lurade. Berns skall inte tillåtas, som nu, ta över en liten del av sin verksamhet direkt och gallra bort de som organiserat sig med motiveringen de här människorna har aldrig varit anställda av Berns. SAC har inte ställt några krav på Berns avseende de städare som kom in med det senaste bemanningsföretaget NCA och som även utfört arbete åt detta företag på annat håll. SAC har endast ställt krav för de som flyttats mellan de oseriösa bulvanerna och endast arbetat på Berns.

Blockaden av Berns synlig gör ett förhållande på arbetsmarknaden som få känner till: Tiotusentals människor arbetar i dag under oacceptabla förhållanden på grund av sin migrationsstatus. De utför ett oumbärligt arbete mitt i samhällslivet, men blir ofta utnyttjade och exploaterade i en rättslös situation långt från kollektivavtalsstandard. SAC:s hållning är alla människor har rätt till ett drägligt arbetsliv oavsett härkomst och migrationsstatus.

Hur definieras de papperslösa som beskrivs i vittnesmålen?

Papperslösa är personer som lever gömda för att de vistas i Sverige utan tillstånd, t ex efter asylavslag. De står utanför alla trygghetssystem och kan inte freda sig via domstolar eller polis. Drägliga arbetsvillkor och rätten att organisera sig fackligt är inskrivna i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. SAC följer deklarationen om de mänskliga rättigheterna och kämpar för alla människors rätt till drägliga arbetsvillkor och att slippa diskriminering, sexuella trakasserier mm.

De sammantagna vittnesmålen berättar om villkoren på Berns fram till 2009 – hur ser villkoren ut idag?

SAC:s flygbladsutdelning vid Berns 2007 ledde till att Berns för första gången på ett decennie inte förnyade kontraktet för sina integrerade oseriösa bemanningsföretag, utan istället tog in ett externt bemanningsföretag, NCA. 2009 stoppade SAC på detta nya bolag fusk med OB-timmar, övertid och kontrakt på 0.00% för heltidstjänster. För varje strid SAC tagit på Berns har villkoren blivit bättre för den inhyrda personalen. Idag har Berns gallrat bort alla som kämpat för bättre villkor och SAC har därför inte längre någon insyn i hur det ser ut på Berns i dagsläget. Vi kan t ex med säkerhet se att många papperslösa utnyttjats på Berns under en tioårsperiod fram till 2007, men inte uttala oss om huruvida papperslösa utnyttjas på Berns idag.

Varför är vittnesmålen anonymiserade?

Namnen i vittnesmålen är anonymiserade av hänsyn till uppgiftslämnarna. Svartlistning är vanligt förekommande i den informella restaurangbranschen i Stockholm. De verkliga namnen och möjlighet till intervjuer har överlämnats till Svenska Pen som visat intresse för att utreda förhållandena för papperslösa arbetare på Berns. Värt att understryka är att Svenska Pen inte tar ställning i arbetsmarknadskonflikter utan endast intresserar sig för huruvida asylsökande och papperslösa farit illa.

Syndikatet fortsätter intervjua arbetare som jobbat på Berns för Ariel, Fastighetsvårdarna och Jennixa och kommer fortsätta att lägga upp nya vittnesmål här på hemsidan.

Läs det nya vittnesmålen här (PDF) och de andra vittnesmålen här (PDF).