Våra rättigheter

Vi har rättigheter på jobbet. Erik Mägi, jurist i SAC:s rättskommitté, berättar om de viktigaste. Använd dem!

rattrubbe_01

Vi har rätt att vara med i facket. Vi har också rätt att bilda fackföreningar och att propagera för dem. Vi har dessutom rätt att utnyttja vårt fackliga medlemskap genom att delta i stridsåtgärder, gå fackliga utbildningar med mera. Arbetsköpare och chefer får inte försöka hota oss att inte utnyttja vår föreningsfrihet och inte heller straffa oss om vi har gjort det. Den arbetsköpare som trakasserar eller ger sämre behandling för att vi är med i facket kan krävas på stora skadestånd. Både de drabbade arbetarna och facket ska ha skadestånd.

”Med föreningsrätt avses rätt för... arbetstagare att tillhöra... arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att sådan bildas.” MBL 7 §

”Kränkning av föreningsrätten föreligger, om någon... vidtager åtgärd till skada... för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt eller... vidtager åtgärd... i syfte att förmå denne att icke utnyttja sin föreningsrätt.” MBL 8 §

Enligt grundlagen ska inte heller myndigheterna lägga sig i om vi är med i facket eller andra föreningar.

”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad... föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra for allmänna eller enskilda syften” RF 2 kap. 1 §

rattrubbe_02

Facket har alltid rätt att ha förhandlingar med arbetsköpare i frågor som rör jobbet. Arbetsköparen är skyldig att hålla förhandling inom 14 dagar efter att vi begärt det. Arbetsköparen är även skyldig att sakligt diskutera frågan och föreslå lösningar. Den arbetsköpare som inte följer dessa regler kan krävas på skadestånd. Däremot finns det ingen skyldighet att komma överens.

”Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren.” MBL 10 §

”En part som är skyldig att förhandla skall... lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser.” MBL 15 §

”...sammanträde for förhandling hållas inom två veckor efter det att motparten har fått del av förhandlingsframställningen...” MBL 16 §

De arbetare som förhandlar för facket har rätt att vara lediga för att kunna vara med på förhandlingen.
”Arbetstagare som har utsetts att företräda sin organisation vid förhandling får ej vägras skälig ledighet for att deltaga i förhandlingen.” MBL 17 §

rattrubbe_03

Rätten att strejka, genomföra blockader och andra fackliga stridsåtgärder är inskriven i grundlagen. Därigenom kan vi sätta press på arbetsköparen för att få igenom våra krav. Fack som inte tecknat kollektivavtal är fria att genomföra stridsåtgärder i så gott som alla situationer, med några få undantag. Vi måste till exempel varsla arbetsköparen sju arbetsdagar innan stridsåtgärden börjar. Fack som tecknar kollektivavtal har däremot bundit sig vid fredsplikt. De får inte strejka under kollektivavtalets giltighetstid.

”En förening av arbetstagare... har rätt att vidtaga stridsåtgärder på arbetsmarknaden, om inte annat följer av lag eller avtal.” RF 2 kap. 14 §

”När en… arbetstagarorganisation avser att vidta en stridsåtgärd... skall den skriftligen varsla motparten och Medlingsinstitutet minst sju arbetsdagar i förväg.” MBL 45 §

När facket tar beslut om strejk har arbetarna ingen skyldighet att arbeta, men får heller ingen lön utan får leva på fackets strejkkassor. Arbetsköparen får inte trakassera oss för att vi genomför stridsåtgärder (se föreningsrätten). Det gäller även vid vilda strejker som inte har beslutats av facket. Vilt strejkande arbetare kan högst dömas till cirka 2 000 kr i skadestånd.

Arbetskamrater som inte är medlemmar i det strejkande facket har neutralitetsrätt. Det innebär att de inte har någon skyldighet att utföra arbete som omfattas av strejken. Polis och andra myndigheter ska inte blanda sig i arbetstvister.

rattrubbe_04

Fast anställning är huvudregel och vi får inte sparkas utan anledning. Vi har rätt till god arbetsmiljö och rehabilitering. Vi har även rätt till rast och pauser, semester och ledighet, med mera. Vi har dessutom rätt att gå fackliga kurser och lära oss använda våra rättigheter!

ur medlemstidningen Syndikalisten 3/2013