IFMetalls lönesänkningsavtal omfattar inte SAC

Pemitteringsavtalet som tillåter en lönesänkning med 20 % omfattar inte SACs medlemmar eftersom det aldrig har tillämpats på arbetsplatserna.

För att permitteringsavtalet skall gälla SACs medlemmar måste detta godkännas genom att SAC tillåter att medlemmarnas enskilda anställningsavtal omregleras genom MBL förhandling. Malmö industriarbetarsyndikat av SAC tillåter givetvis inte detta under några som helst omständigheter.

Enligt § 26 i medbestämmandelagen så gäller ett kollektivavtal endast de medlemmar som är medlemmar i den kollektivavtalsslutande fackliga organisationen. Att de arbetare som är organiserade genom SAC får samma rättigheter enligt kollektivavtal bygger på att tillämpningen av kollektivavtalet på arbetsplatsen ”flyter in” i de enskilda anställningsavtalen och därmed gäller som tvingande lag även för medlemmar i SAC och oorganiserade arbetare.

Pemitteringsavtalet som tillåter en lönesänkning med 20 % omfattar inte SACs medlemmar eftersom det aldrig har tillämpats på arbetsplatserna. För att permitteringsavtalet skall gälla SACs medlemmar måste detta godkännas genom att SAC tillåter att medlemmarnas enskilda anställningsavtal omregleras genom MBL förhandling.

Malmö industriarbetarsyndikat av SAC tillåter givetvis inte detta under några som helst omständigheter. Detta innebär att arbetsgivarna givetvis kan sänka arbetstiden för våra medlemmar med 20 % men med bibehållen lön.

Industriarbetare som är organiserade i IF Metall har en möjlighet att undvika en sänkning av sin lön genom att gå med i SAC. Undantag finns om det individuella anställningsavtalet innehåller en klausul som lyder "vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal". För industriarbetare som har detta inskrivet i sitt anställningsavtal kommer obetald arbetstid, som enligt avtalet kallas "utbildning", ligga i strejk.

Förutsättningen för en övergång till SAC är att man utträder ur IF Metall innan lokala parter kommit överens om att tillämpa permitteringsavtalet på arbetsplatsen. Man bör också tänka på att även om den lokala IF Metall klubben skulle vägra tillämpa permitteringsavtalet på arbetsplatsen kommer oenighet att dra frågan vidare till central förhandling. IF metall kommer centralt att företrädas av samma ledning som från första början tecknade permitteringsavtalet. Permitteringsavtalet kan alltså tillämpas på arbetsplatsen oavsett vilken inställning som finns på lokalnivå.

Uttalande antaget av
Malmö Industriarbetarsyndikat av SAC
2009-03-05

Läs även:

Lönesänkaravtalet hugger industriarbetarna i ryggen
Så här byter ni fackförening