GP-Debatt: Lärare och elever på Björkbacken förtjänar bättre

Stoppa försämringarna av skolverksamheten på SiS ungdomshem Björkbacken i Göteborg. Skolan är livsviktig för våra tjejer för att de ska lyckas i tillvaron. Det handlar även om vår arbetsmiljö, skriver lärarnas ombud Klas Rönnbäck, SAC.

Sedan några dagar pågår den första strejken inom skolan på många år. Samtliga SAC-anslutna lärare på Statens Institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem Björkbacken i Göteborg går ut i strejk mot ökad arbetsbörda och försämrade anställningsvillkor.

Björkbacken är ett statligt behandlingshem som bedriver verksamhet med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Behandlingshemmet har plats för 20 skolpliktiga tjejer i högstadieåldern fördelade på tre avdelningar. Behandlingshemmet är för många av dem den sista chansen till ett fungerande liv med utbildning, arbete och god psykisk hälsa. Skolan är livsviktig för de här tjejerna! Det är genom att lyckas i skolan som de får möjlighet att lyckas i tillvaron. En skola av hög kvalitet med motiverade och kompetenta lärare är deras viktigaste livlina.

Ödesdigra konsekvenser

Nu vill SiS kraftigt försämra lärarnas arbetssituation genom att utöka undervisningstiden och korta ned ferieledigheter. Det riskerar att på sikt få ödesdigra konsekvenser för tjejerna på skolan. Processen har inletts på just ungdomshemmet Björkbacken, men vi befarar att SiS kan välja att införa den på flera av sina institutioner om ingen sätter stopp.

Lektionstiden på årsbasis ska enligt det senaste förslag som skolledningen presenterat utökas med cirka 40 procent. Detta innebär att man i stället för att utöka med 2-3 heltidsanställda som den här förändringen egentligen kräver, väljer att lägga hela den ökade arbetsbördan på befintlig personalgrupp. Inga nyanställningar och inga utökade resurser är aktuella – bara mer arbete åt nuvarande lärare!

Arbetsmiljön på Björkbackens skola är redan i dagsläget under all kritik. En nyligen gjord medarbetarenkät visar på alarmerande hög stress och ett djupt missnöje bland personalen. Nu ska man lägga på lärarna ytterligare arbetsbördor i en redan pressad situation.

Sämre undervisning

Vår arbetsmiljö är elevernas behandlingsmiljö heter det i SiS eget interna utbildningsmaterial för personalen. Det är sanna ord som man tyvärr inte tänker efterleva. För att eleverna på SiS ungdomshem ska ha en chans att klara sin skolgång måste de ha tillgång till lärare som orkar stötta och hjälpa dem genom alla motgångar och svårigheter, och som kan motivera dem till att komma till skolan och göra sitt bästa varje dag. Om ledningen får igenom sina planer kommer resultatet bli sämre planerad undervisning, en ännu sämre arbetsmiljö och på sikt sjukskrivningar och att kompetent folk säger upp sig.

Detta är SiS ledning medveten om, vilket framgår av deras egna konsekvensbeskrivningar av förändringarna, men det är något man väljer att blunda för. I stället påstår man att förändringarna kommit till för elevernas bästa! De ska erbjudas mer skola än i dag, med kortare ledigheter. Som om längre, men mer urvattnade, terminer skulle vara en förbättring!

Kompromissförslag i papperskorgen

Vi bestrider inte att vissa av de verksamhetsförändringar som skolledningen vill införa på Björkbacken behövs. SiS försöker dock påskina att det nödvändigtvis medför att de måste ändra anställningsvillkoren för lärarna. Det är inte sant. Det går att genomföra de centrala verksamhetsförändringarna utan att försämra för lärarna. Detta har konkretiserats i ett kompromissförslag från lärarna som ledningen har valt att förkasta. I stället för att lyssna på kritik har SiS valt att köra över samtliga fackföreningar.

I slutändan handlar det nämligen om hur mycket pengar de här ungdomarna får kosta samhället. Om lärarna kan tvingas att ta hand om eleverna 40 procent mer tid än tidigare kan annan personal komma att sägas upp i stället. SiS har redan sparat in på personal både inom skola och behandling det senaste året för att klara att hålla sig inom budgetramen, och de pågående förändringarna möjliggör att skära ännu mer i verksamheten. Samtidigt som man offentligt hävdar att man genomför verksamhetsförändringarna för elevernas skull.

Förtjänar fungerande skola

Ungdomarna på SiS ungdomshem förtjänar en fungerande skola, med motiverade och kompetenta lärare som trivs på sina jobb och som kan göra sitt bästa. Då gör även eleverna sitt bästa. De förtjänar därför att SiS ledning slutar skuldbelägga lärarna, och försöka lägga på dem en kraftigt ökad arbetsbelastning. De förtjänar att SiS tar upp frågan med ansvariga politiker och begär den budget som behövs för att driva en fullgod verksamhet.

De elever våra medlemmar arbetar med hör till landets mest utsatta tonåringar. Lärarna älskar sin arbetsplats, och kan av den anledningen inte passivt se på när ungdomarnas framtid sparas bort – hur vacker SiS offentliga retorik än må vara. Lärarnas arbetsmiljö är elevernas behandlingsmiljö och den tar vi strid för!

Klas Rönnbäck
Ordförande Göteborgs Utbildningssyndikat av SAC-Syndikalisterna och ombud för de strejkande lärarna på Björkbacken

Publicerades på GP:s debattsida den 4 april