Fortsatt strejk och blockad på Enköpings-Posten

Som tidigare meddelats har vi varslat om utvidgade stridsåtgärder fr o m tisdag 11/12 t o m fredag 21/12.

Inför att det ännu en gång blir strejk och blockad mot medlemmens samtliga arbetsuppgifter vill vi passa på att framhålla ett antal sakförhållanden:

- Vid strandningen 7/11 blev vår medlem erbjuden 0,7 procent fr o m 1/12! Påståenden om att tidningsledningen erbjudit 4 procent i lönehöjning betraktar vi som medveten desinformation. Vår medlems krav är att nå upp till genomsnittslönen på redaktionen.

- Vi anser att vår kvinnliga medlems löneläge skall jämföras med lönen hennes manlige företrädare hade när han fick andra arbetsuppgifter 2004. Vid denna tidpunkt gick vår medlem in på en lön som låg drygt 4.000 kr lägre än hennes företrädare. Vår medlem blev således missgynnad på grund av sitt kön när hon fick denna tjänst för tre år sedan. Särskilt graverande ur jämställdhetssynpunkt är att tidningsledningen är beredda att cementera dessa missförhållanden.

- Vår medlem har arbetat som journalist med främst redigeringsuppgifter sedan början av 1990-talet. Tidningsledningen förnekar att det ens existerar en lönefordran. En hållning vi betraktar som bristande förhandlingsvilja, med tanke på att så sent som i februari 2005 gjordes en avtalsöversyn för två andra anställda journalister utan att löneläget för vår medlem förändrades.

- Genom ett löneavdrag på vår medlems novemberlön har tidningsledningen brutit mot Kvittningslagen och den primära förhandlingsskyldigheten i MBL varför vi begärt tvisteförhandling i frågan. Vi anser dessutom att löneavdraget är en olovlig stridsåtgärd eftersom företaget gjorde detta som ett direkt svar på att löneförhandlingarna strandat 7/11.

- Drygt en månad efter att förhandlingarna strandade har vår motpart Enköpings-Posten inte lyckats presentera ett förhandlingsprotokoll. Något retoriskt tillåter vi oss att fråga: Är det förvånande att det råder öppen konflikt?

E-post: enkopings.ls@telia.com
Enköping 2007-12‑09

Enköpings LS av SAC