Angående de tragiska händelserna i Odessa

Det är med sorg och fruktan vi följt händelseutvecklingen i Ukraina senaste tiden. I Odessa brändes eller slogs 40 personer ihjäl den 2a maj. 40 personer betalade med sina liv i en till stor del geo-politisk och nationalistisk konflikt.

Arbetarklassen är, oavsett ukrainskt eller ryskt ursprung, kanonmaten som används som brickor i det spel vi ser. Så har det varit historiskt och så är det nu. Det finns starka intressen som vill få till ett inbördeskrig i Ukraina. Vi får aldrig glömma vad som hände förra gången stora delar av arbetarrörelsen övergav internationalismen och valde nationalstaternas sida i världskrigen.

Trots det kaos som råder, är det hoppfullt att det finns krafter som kompromisslöst fortsätter att hävda att arbetarklassen inte har någon nation, att vi har mer gemensamt med arbetare världen över än med chefer, politiker och ett globaliserat finanskapital.

I tider som dessa, är det livsviktigt att stärka internationella samarbeten, upprätthålla kontakter, stödja kamrater som kämpar mot fascism, för internationalism.

Vi får aldrig glömma att det inte finns någon god nationalism. Gör vi det, kan vi inte bli förvånade att se en utveckling som den i Ukraina på fler håll. Inte minst för oss i Europa, där vi ser nationalistiska och fascistiska rörelser växer sig starkare.

för en värld utan gränser,
i solidaritet,

SAC syndikalisternas Internationella kommitté

*

In english:

About the tragic events in Odessa

We follow the recent events in Ukraine with grief and fear. In Odessa, around 40 people were burned or beaten to death on the second of may. 40 people payed with their lives in a partly geopolitical and nationalistic conflict.

The workingclass, Ukrainian or Russian, are the canonfodder used as pawns in the cruel game we are watching. That´s the history, and the reality now. There are strong interests who wants civil war in Ukraine.
We can never forget what happened the last time the biggest part of the labourmovement gave up on internationalism and choosed to side with the national states in the world war.

In the ongoing chaos, it´s hopeful there are forces who uncompromisingly continues to state that the workingclass has no nation, that we have more in common with workers all over the world than with bosses, politicians and a globalized capital.

In times like these international cooperation is vital, to maintain contacts, support comrades who fights against faschism, for internationalism.

We must never forget, there is no good nationalism. If we forget that, we must not be surprised to see a development as the one in Ukraine in more countries. Especially for Europe, where nationalistic and fascist movements are groving stronger every day.

for a world without borders,
in solidarity

SAC syndikalisterna International committée

#internationalsolidarity