Arbeta hos oss!

Att ta ett centralt uppdrag i SAC är lärorikt och kul, men också ett viktigt åtagande eftersom du ingår i samordningen för hela SAC. Med det sagt så betyder det inte att de olika uppdragen är betungande eller svåra att utföra, tvärtom, SAC är en organisation där vi lär av varandra och där vi alltid får fråga när vi undrar något och där vi alltid ska kunna förvänta oss stöd.

Om funktionärsuppdragen
SAC:s funktionärer är förtroendevalda med en tjänstgöringsgrad på 100 procent (40 tim/ vecka) och ersätts för förlorad arbetsinkomst med kongressbeslutade 28 100 kronor i månaden år 2021. Funktionärerna (Arbetarens huvudredaktör undantagen) har ansvar för att SAC:s löpande verksamhet fungerar och att sekretariatet på Sveavägen 98 i Stock- holm hålls öppet och bemannat.
Förutom sina specialuppdrag samarbetar funktionärerna för att verkställa centralkommitténs beslut och upprätthålla löpande kontakt med LS, distrikt och övriga organisationsinstanser.

Funktionärsuppdragen löper under en kongressperiod (3 år) med möjlighet till omval om en ytterligare kongressperiod. En del kvälls- och helgarbete samt resor ingår i tjänsterna.
Som funktionär erbjuds du att arbeta i SAC-huset på Sveavägen 98, nära tunnelba- na mitt i centrala i Stockholm. Du förses med eget skrivbord, tillgång till konferensrum och möteslokaler, dator och annat arbetsmateri- al. Som nyvald funktionär kommer du att få all behövlig uppbackning av organisationen. Utbildning för att känna trygghet i uppdraget ingår. Om du bor i annan ort än Stockholm kan du arbeta på distans så länge det finnsfunktionärer som täcker behovet av bemanningen på Sveavägen. Du behöver vara på plats i Stockholm vid behov.

För att vara valbar till en funktionärstjänst ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren. Du som söker en av dessa befattningar kan inte söka andra befattning- ar samtidigt. I ansökan ska anges vilken LS du tillhör, hur länge du varit medlem samt din ålder. Vidare anges yrke eller inom vilket område du arbetar, tillhörighet i politiskt parti och ideella föreningar samt relevant erfarenhet för uppdraget. Det är också viktigt att få en bild av varför du söker just detta uppdrag och vad du vill och kan bidra med.

SAC är öppna för tjänstegrad, tjänsteperiod och annan arbetsort än Stockholm.
Skicka ansökan med meritförteckning till valberedningen@sac.se.

SAC behöver nu facklig samordnare och kassör. De ideella uppdrag som behöver fyllas är föreningsrevisorer och ledamöter till centralkommittén.

Kassör
Uppdraget innebär ansvar för organisationens ekonomi och medlemsregister samt att ta fram ekonomiska underlag för beslut. Kassören ska ha god erfarenhet av bokföring, redovisning och budget. Det är ett plus om kassören också besitter organisatoriska kunskaper. Kurser för fortbildning finns att tillgå vid behov. Kassören erhållen ersättning; för en funktionär på heltid är den 27 400 kronor år 2020. För att vara valbar ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren.

Vi är öppna för diskussion om tjänstegrad, period och annan arbetsort än Stockholm.

Facklig samordnare
Som facklig samordnare ansvarar du för samord- ning av organisationens centrala fackliga verksam- het. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för SAC:s rättshjälp, stridsunderstöd och centrala varsel. Det innebär också att driva fackliga ärenden i domstol samt att ta fram juridiskt underlag i olika frågor och utredningar. Du kommer stödja och utbilda lokala förhandlare och organisatörer, samt ansvara för SAC:s kollektivavtal och rapportera om utveckling- en inom arbetsrättsområdet.

Kvalifikationer:
Du ska ha kunskap i kollektiv och individuell arbets- rätt samt förhandlingsvana. Du har även erfarenhet av att organisera fackligt och driva fackliga ären- den. Du har erfarenhet av utredningsarbete och utbildning inom juridik/arbetsrätt.
Universitets- eller högskoleutbildning inom juridik och arbetsrätt är meriterande.
Som facklig samordnare är det viktigt att du är samarbetsinriktad och tycker om att arbeta med människor. Du ska kunna ta ansvar och lösa pro- blem. Du måste även klara av svåra samtal och kun- na sätta gränser. Viktiga egenskaper är att du är trygg, lyhörd och smidig i ditt sätt.
Att du är utvecklingsorienterad, har god analytisk/ strategisk förmåga och hög integritet är andra kva- litéer som är viktiga i detta uppdrag.

Ideella förtroendeuppdrag

Föreningsrevisor
SAC söker 1 ordinarie ledamot och 2 suppleanter.

Föreningsrevisorerna har till uppgift att granska SAC och dess olika organisationsdelar, såsom centralkommittén och funktionärerna, vad gäller verksamhet och förvaltning kopplat till stadgar och kongressbeslut. Dessutom ska de parallellt med en auktoriserad revisor granska SAC:s räkenskaper. Revisorerna har möjlighet att delta i alla de möten som behövs för att fullfölja sitt uppdrag.

Du som söker ska ha god kännedom om centralorganisationens stadgar och övriga styrdokument samt gärna erfarenhet av liknande uppdrag. För att vara valbar ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren.

Centralkommittén
Centralkommittén (CK) är SAC:s styrelse och ansvarar för SAC:s löpande verksamhet under kongressperioderna. CK har till uppgift att mellan kongresserna förvalta or- ganisationen och ta initiativ för dess utveckling; att verk- ställa kongressens beslut; att övervaka administrationens skötsel; att fatta beslut i frågor där stadgar och andra handlingar inte lämnar besked samt att bistå LS med råd och upplysningar där så är påkallat.

För att fördela det löpande arbetet mellan ledamöterna utser CK inom sig olika arbetsutskott som sköter verk- samheten inom sina respektive områden. Vilka dessa ut- skott blir och vad de fokuserar på bestäms utifrån vilka behov organisationen har.
Kvalifikationer

Att ingå i CK är ett viktigt uppdrag som förutsätter ett stort engagemang, initiativtagande och en vilja att lära sig om, och utveckla, vår organisation. För att vara valbar ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren. Du som söker denna befattning kan inte söka andra befattningar samtidigt.